"אימות חשבונות של לקוחות" – ביטול הוראה

(הוראת ניהול בנקאי תקין מספר 354)

 

 

 
איור: פאנדראיור: פאנדר
 

בנק ישראל
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
29/11/2023

מבוא

1. במסגרת תהליך בחינה תקופתי של ההסדרה הקיימת בפיקוח על הבנקים, הוחלט כי נכון יהיה לבטל את הוראת ניהול בנקאי תקין מספר 354 "אימות חשבונות של לקוחות". זאת, מאחר שתוכן הוראה זו כבר אינו רלוונטי.

2. האסדרה לא לוותה בפרסום דו"ח לפי חוק עקרונות האסדרה, התשפ"ב 2021 - וזאת מאחר שהשפעותיה אינן מהותיות ובהתאם לקבוע בסעיף 34 (ג)(2) לחוק זה.

3. לפיכך, לאחר התייעצות עם הוועדה המייעצת בעניינים הנוגעים לעסקי הבנקאות ובאישור הנגיד, החלטתי על ביטול הוראת ניהול בנקאי תקין מספר 354 "אימות חשבונות של לקוחות" (להלן – "ההוראה") כמפורט להלן:

דברי הסבר

ההוראה קובעת את נהלי הביצוע של משלוח דפי החשבונות של לקוחות של תאגיד בנקאי. זאת, במסגרת הנהלים שהנהלת תאגיד בנקאי צריכה לבצע בקשר לאימות חשבונות של לקוחות, כחלק מתהליכי הבקרה הפנימית.

בהתאם להוראת ניהול בנקאי תקין 309 בדבר "בקרות ונהלים לגבי הגילוי ובקרה פנימית על דיווח כספי", תאגידים בנקאיים וסולקים נדרשים ליישם בקרה פנימית נאותה, לרבות יישום דרישות סעיפים 302 ו 404 לחוק Sarbanes Oxley, וקיום מערך בקרה פנימית על פי מסגרת מוגדרת ומוכרת כגון מסגרת משולבת של בקרה פנימית שפורסמה על ידי COSO. תהליכי אימות חשבונות של לקוחות מוסדרים בדרישות אלה, ומהווים נהלי ביקורת בסיסיים בעבודת רואה החשבון המבקר.

בנוסף, אמצעי הבקרה העומדים כיום לרשות הלקוחות בנוגע לחשבונותיהם כוללים מגוון כלים וערוצים, לרבות תעודת הזהות הבנקאית שנשלחת לכלל לקוחות התאגיד הבנקאי, אתר האינטרנט והישומון של התאגיד הבנקאי שמאפשרים קבלת מידע עדכני אודות הפעילות בחשבון, ואף עומדת לרשות הציבור האפשרות להלין בפני התאגיד בנושאים אלה.

לאור האמור הוחלט כי ההתייחסות הנפרדת לתהליכי אימות חשבונות במסגרת הוראה נפרדת מתייתרת וכי תוכנה של הוראה זו אינו רלוונטי, ולפיכך הוחלט לבטלה.

נדגיש כי תאגיד בנקאי מחויב להמשיך לאפשר ללקוחותיו בחינה ומעקב אחר נתוני פעילותם במגוון ערוצים, וכן לשלוח בקשות לאישורי יתרות כאשר עולה בכך צורך, לרבות בעקבות בקשות של רואי החשבון המבקרים של התאגיד הבנקאי או של הלקוחות.

תחילה

4. ביטול ההוראה ייכנס לתוקפו ביום פרסום חוזר זה באתר האינטרנט של בנק ישראל.
x