תלונה על הטרדה מינית כנגד דירקטורית באחת מחברות הביטוח הגדולות

דירקטורית במגדל ביטוח מאשימה דירקטורית אחרת בהטרדה מינית

 

 

 
בית מגדל, צילום: פאנדרבית מגדל, צילום: פאנדר
 

נטלי גרין
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
29/11/2023

סכסוך בין שתי דירקטוריות במגדל ביטוח הביא לתלונה של אחת מהן על הטרדה מינית. מגדל מדווחת כי ב-27 בנובמבר התקבל דו"ח סיכום בירור תלונה שהוגשה על-ידי דירקטורית במגדל ביטוח כנגד דירקטורית אחרת במגדל ביטוח בטענה להטרדה מינית לכאורה, ובנוגע לטענות הדדיות נלוות שהועלו על ידן, אשר נבדקו בהתאם להחלטת דירקטוריון מגדל ביטוח על-ידי שופטת בדימוס. 

במסגרת הדו"ח פירטה הבודקת את מסקנותיה והמלצותיה בעקבות הליך בירור שערכה, מהן עולה, בין היתר, כי האירועים שתוארו בפניה מהווים התנהגות שאינה הולמת ופוגענית מצד הדירקטורית הנילונה, אך אינם עולים כדי הטרדה מינית, כמובנה בחוק. 

בנוסף, צוין כי גם הדירקטורית המתלוננת נהגה בצורה פוגענית כלפי הדירקטורית הנילונה במהלך ישיבות הדירקטוריון וועדת הביקורת של מגדל ביטוח ולה תרומה שווה למערכת היחסים הקשה והמסוכסכת בין השתיים. 

אווירת מחנאות בדירקטוריון עד פגיעה בתפקודו

כמו כן, במסגרת הדו"ח צוין כי על פי עדויות שהובאו בפני הבודקת, האווירה בדירקטוריון ובוועדת הביקורת של מגדל ביטוח היתה רוויה במתח רב, לרבות אווירת "מחנאות" ותלונות הדדיות מרובות בין חברי הדירקטוריון, עד כדי פגיעה ביכולתו של הדירקטוריון לבצע את תפקידו. בהתאם, המליצה הבודקת, בין היתר, כי מגדל ביטוח תבחן כיצד ליישב את המחלוקות הקיימות בדירקטוריון וכן כי דירקטוריון מגדל ביטוח ישקול במידת הצורך נקיטת צעדים נוספים, לרבות בחינת התקיימותם או אי התקיימותם של התנאים הקבועים בסעיף 18 לחוזר "דירקטוריון גוף מוסדי", שכותרתו: "הפסקת כהונת דירקטור בלתי תלוי". 

הבודקת הביעה תקוותה כי הדו"ח יתרום לשיפור מערכת היחסים בין הדירקטורית המתלוננת לדירקטורית הנילונה וכן לשיפור היחסים בדירקטוריון מגדל ביטוח כולו, במבט צופה פני עתיד. עוד ציינה הבודקת, כי מצאה לנכון לציין שהנהלת מגדל ביטוח עשתה כל הנדרש ממנה, באופן מהיר ויעיל, לצורך בירור התלונה. 

ממגדל נמסר, כי מסקנות הדו"ח והמלצותיו ייבחנו על ידי דירקטוריון מגדל ביטוח, בראשותו של פרופ' אמיר ברנע, אשר מונה לאחרונה כיו"ר הדירקטוריון, וככל שיידרש גם על ידי דירקטוריון החברה האם.

x