פריים אנרג׳י חתמה עם בנק לאומי על הסכם מימון לפרויקט תלמים

אבן הדרך המשמעותית האחרונה להשלמת העסקה למכירת 50% מהפרויקט לקרן הליוס

 

 

 
ירון קיקוז, קרדיט: יחצירון קיקוז, קרדיט: יחצ
 

מורן שקד
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
03/12/2023

נחתם הסכם מימון מחייב לפרויקט הפוטו וולטאי לקבלת מסגרת אשראי בהיקף כולל של 58 מיליון שקל; ההסכם יאפשר את השלמת העסקה למכירת 50% מהפרויקט לפי שווי של כ- 72.5 מיליון ש"ח

לאחר השלמתם של יתר התנאים המתלים תעביר קרן הליוס לפריים אנרג'י את התמורה הראשונית בסך של כ-24.25 מיליון ש"ח, מתוכם יופקדו 15 מיליון ₪ בחשבון משועבד לטובת תשלום קרן האג"ח ביוני 2024.

פריים אנרג'י צופה תזרים כולל נטו מתקבולי העסקה עם קרן הליוס והמימון בסך של כ- 50-55 מיליון ש"ח.

חברת האנרגיה המתחדשת פריים אנרג'י, הפועלת בתחום האנרגיות המתחדשות בישראל, מדווחת היום על חתימת הסכם מימון מחייב עם בנק לאומי לפרויקט תלמים הכולל מסגרת אשראי בהיקף כולל של 58 מיליון ש"ח. הסכם המימון יאפשר את השלמת ההסכם המחייב עליו חתמה פריים אנרג'י עם קרן הליוס למכירת 50% מזכויותיה בפרויקט תלמים, לפי שווי פרויקט של כ- 72.5 מיליון שקל. בהתאם להסכם המימון, תועמד לחברת פריים תלמים מסגרת אשראי בגובה של 58 מיליון ש"ח (כולל מסגרת לשירות חוב בסך 2.5 מ' ש"ח). 

חתימת ההסכם עם בנק לאומי היוותה תנאי מתלה עיקרי להשלמת עסקת הליוס. לאחר השלמתם של יתר התנאים המתלים תעביר קרן הליוס לפריים אנרג'י את התמורה הראשונית בסך של כ-24.25 מיליון ש"ח (עם ההתאמות שנקבעו בהסכם). מתוך התמורה הראשונית, פריים אנרג'י תפקיד סך של 15 מיליון ש"ח בפיקדון משועבד לנאמן אגרות החוב שהונפקו על-ידי החברה, לטובת תשלום קרן  האג"ח ביוני 2024.

נקבע כי המימון יועמד עד תום תקופת התעריף המובטח על-ידי חח"י (עם "זנב" מקובל)  או עד נובמבר 2044, המוקדם מביניהם. ההלוואה תתקבל בשתי משיכות, כאשר הראשונה תימשך בשבועות הקרובים,  ותישא ריבית משתנה בשיעור של פריים בתוספת 1%-2%. לאחר השלמת הפרויקט תתבצע המשיכה השנייה, יתבצע איחוד של שתי המשיכות, וההלוואה המאוחדת תישא ריבית צמודה למדד המחירים לצרכן בשיעור שייגזר מתשואת אג"ח ממשלתי במח"מ דומה למח"מ ההלוואה, בתוספת מרווח של 2.5%-3.5%. הקרן והריבית ישולמו פעמיים בשנה.

פרויקט תלמים הינו פרויקט פוטו וולטאי בהיקף של 14 מגה-וואט AC (כ-22.5 מגה-וואט DC), ששלב א' שלו בהיקף של כ-5 מגה-וואט AC (כ- 7.7 מגה-וואט DC) הושלם וחובר לרשת החשמל וזכאי לתעריף מובטח וצמוד למדד (בסך של 19.27 אגו' לקילו-וואט) למשך 23 שנים. שלב ב' של הפרויקט, בהספק נוסף של 9 מגה-וואט AC (14.8 מגה-וואט DC) צפוי, בהתאם לתשובת המחלק מחברת החשמל, להתחבר לרשת החשמל באוגוסט 2024, כאשר החברה פועלת מול חברת החשמל להקדמת מועד חיבור שלב ב' של הפרויקט לרשת החשמל.

נכון להיום המתקן מזרים חשמל לרשת בהספק של כ- 12.1 מגה וואט DC, ובסיום שלב ב' יזרים חשמל בהספק של כ- 22.5 מגה וואט DC. 

פריים אנרג'י תמשיך לנהל ולתפעל את הפרויקט בתמורה לדמי ניהול ותחזוקה. פריים אנרג'י וקרן הליוס יבחנו יחדיו את הרחבת המתקן, שילוב מתקן לאגירת חשמל בפרויקט ו/או ביצוע שיפורים אחרים בפרויקט.

מנכ"ל פריים אנרג'י ובעל השליטה ירון קיקוז ציין כי "זוהי הבעת אמון מצד בנק לאומי בפרויקט תלמים ובעסקה עליה חתמנו עם קרן הליוס, ובמיוחד בתקופה המורכבת בה אנו נמצאים, ועל כך הערכתנו לצוות הבנק ולעורכי הדין משני הצדדים. זו עסקה מאוד משמעותית עבור פריים אנרג'י שממחישה ומאשררת את המודל העסקי שלנו בייזום, הקמה ומימוש פרויקטים, לרבות הכנסת שותפים איכותיים כמו קרן הליוס ולהב אנרגיה. התזרים המשמעותי שינבע ממנה יחזק את האיתנות הפיננסית של החברה ויאפשר לנו להמשיך בקידום הפרויקטים האחרים של החברה, ובמיוחד בתחום הדו שימוש. אנו ממשיכים לבחון צעדים נוספים להשאת ערך לכלל משקיעי החברה".

לגרף פריים אנרג׳י לחצו כאן

11 קרנות נאמנות שמחזיקות סה"כ 126.16 אלפי בפריים אנרג׳י
קרנות נאמנות שמחזיקות את פריים אנרג׳י.
x