עמרם אברהם מכרה ברבעון השלישי 286 יח"ד, לעומת 125 יח"ד ברבעון המקביל אשתקד

מה-1 באוקטובר מכרה החברה 40 יח"ד נוספות; הכנסות החברה בתשעת החודשים הראשונים של 2023 הסתכמו בכ-665.6 מיליון שקל; ההכנסות בנטרול מכירת קרקעות עלו בתקופה בכ-25%; הרווח הנקי לחברה בתשעת החודשים הראשונים - כ-153.5 מיליון שקל

 

 

 
נועם גרייף, מנכ״ל עמרם אברהם, קרדיט: ימית הרוניאןנועם גרייף, מנכ״ל עמרם אברהם, קרדיט: ימית הרוניאן
 

מורן שקד
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
03/12/2023

נועם גרייף, מנכ"ל עמרם אברהם: "עמרם אברהם ממשיכה ביישום האסטרטגיה העסקית שלה, כאשר מתחילת השנה ועד סמוך למועד פרסום הדו"ח נמכרו 421 יח"ד בהיקף כולל מע"מ של כ-751 מיליון שקל. החברה מציגה חוזקה בפעילותה וזאת, בין היתר, הודות לפריסה הגאוגרפית הרחבה של הפרויקטים הנמצאים בתכנון ובביצוע. בהסתכלות קדימה, להערכתנו במהלך השנה הקרובה יתקבלו היתרי בניה בגין חלק מהפרויקטים בתכנון בקבוצה (כולל התחדשות עירונית) בהיקף של 4,400 יח"ד לשיווק, מתוכן כ-1,467 יח"ד במסגרת פרויקטי מחיר מטרה/מחיר מופחת, פלח שוק המתאפיין בביקושים קשיחים יחסית. 

ב-7 באוקטובר פרצה מלחמת "חרבות ברזל", שהשפיעה בראשיתה על כלל מגזרי הפעילות במשק.  על אף ההאטה שהסתמנה בענף הנדל״ן בשבועות הראשונים ללחימה, אנו עדים לשיפור מגמה מסוים כיום, ולהערכתנו בטווח הבינוני והארוך, יתגברו הביקושים בענף, הן בשל הצורך ההכרחי בדירות חדשות, והן לאור הקיטון בהיצע הדירות. זאת ועוד, גל האנטישמיות הגואה באירופה, בארה"ב ובמדינות רבות נוספות, מביאים ליצירת השפעה חיובית בקרב תושבי החוץ לכוונתם לרכישת דירות בישראל בה הם רואים כהשקעה או כ'עיר מקלט׳. בהתאם, החליטה החברה לבצע מגוון פעולות המתמקדות בשוק זה. 

להערכת החברה כיום, לא צפויה למלחמה השפעה מהותית על פעילותה בטווח המיידי. עמרם אברהם היא חברה בעלת חוסן פיננסי, עם מלאי מגוון של פרויקטים בשלבים שונים, והיא ערוכה להתמודדות גם בתקופות בהן אי הוודאות גבוהה. ליבנו עם משפחות הנפגעים, אנו מייחלים לחזרתם המהירה של החטופים ומחזקים את כוחות הבטחון הפועלים ימים כלילות למען בטחון המדינה."

קבוצת עמרם אברהם, שבבעלות אלון עמרם ויורם עמרם, ועוסקת בתחום הנדל"ן היזמי למגורים בישראל ובנדל"ן מניב בישראל, פרסמה את תוצאותיה הכספיות לרבעון השלישי ותשעת החודשים הראשונים של שנת 2023. 

עיקרי התוצאות הכספיות בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2023:

ההכנסות בתשעת החודשים הראשונים לשנת 2023 הסתכמו בכ-665.6 מיליון שקל, לעומת 800.7 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. השינוי נובע בעיקר ממכירת קרקעות שהסתכמה בתקופת הדוח בכ-45 מיליון שקל, לעומת כ-302 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. יצוין, כי בנטרול מכירת הקרקעות עלו ההכנסות בתשעת החודשים הראשונים של 2023 בכ-25% לכ-621 מיליון שקל, לעומת 498 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. 

הרווח הגולמי בתשעת החודשים הסתכם בכ-259 מיליון שקל לעומת כ-286 מיליון שקל בתקופה המקביל אשתקד. שיעור הרווח הגולמי עלה לכ-38.9%, לעומת כ-35.9% בתקופה המקבילה אשתקד. בנטרול השפעת מכירות קרקעות, עלה שיעור הרווח הגולמי בתקופה לכ-38.4% לעומת כ-34.2% בתקופה המקבילה אשתקד.  

הרווח לפני מיסים, בתשעת החודשים הראשונים של 2023 הסתכם בכ-197.7 מיליון שקל, הרווח הנקי לאחר מיסים הסתכם בכ-153.5 מיליון שקל (מתוכו כ-130.6 מיליון שקל לבעלי מהניות), זאת לעומת כ-285.7 מיליון שקל, וכ-232.4 מיליון שקל בהתאמה (מתוכו כ-220.7 מיליון שקל לבעלי המניות) בתקופה המקבילה אשתקד.  

השינוי ברווח נבע מהירידה ברווח הגולמי כאמור, בהשפעת מכירת קרקעות, כאמור, וכן מכך שבתקופה המקביל אשתקד רשמה החברה רווח של כ-58 מיליון שקל בסעיף חלק הקבוצה ברווחי חברות כלולות (בעיקר ממכירת ושיערוך נכסים) בעוד בתקופה ב-2023 רשמה החברה רווח של כ-6.2 מיליון שקל בסעיף זה. 

נתוני מכירות לרבעון השלישי של 2023 – ברבעון השלישי של 2023 מכרה החברת 286 יחידות בהיקף של כ-492 מיליון שקל (מתוכן חלק החברה הינו 277 יח"ד והתמורה בגינן הינה 471 מיליון שקל), לעומת מכירת 125 יחידות ברבעון המקביל אשתקד, בתמורה של 152 מיליון שקל (מתוכן חלק החברה הינו 114 יח"ד והתמורה בגינן הינה  כ-137 מיליון שקל). הנתונים ברבעון השלישי כוללים מכירת 137 יח"ד בשוק חופשי, בעוד ברבעון המקביל אשתקד מכרה החברה 33 יח"ד בשוק החופשי, ו-148 יח"ד במחיר למשתכן לעומת כ-92 ברבעון המקביל אשתקד. 

לאחר מועד המאזן ועד סמוך למועד פרסום הדו"ח, מכרה החברה 40 יח"ד נוספות בהיקף של כ-73 מיליון שקל ללא מע"מ, (38 חלק החברה תמורת 69 מיליון שקל), כאשר מתוך אותן יח"ד שנמכרו לאחר תאריך המאזן, 32 יח"ד נמכרו בשוק חופשי והייתר במסגרת מחיר למשתכן.  

נכון ל-30 בספטמבר 2023, לקבוצה פרויקטים יזמים בישראל (מלאי דירות, פרויקטים בביצוע, בתכנון, עתודות קרקע, והתחדשות עירונית) בהיקף של כ-10,750 יח"ד (מתוכן חלק החברה 7,775 יח"ד) כולל 918 יח"ד בעסקאות שנחתמו וטרם הושלמו. 

להערכת החברה, במהלך השנה הקרובה יוצאו היתרי בניה בגין חלק מהפרויקטים בתכנון בקבוצה בהיקף של 4,400 יח"ד לשיווק. מתוך כך, לחברה צבר יח"ד במסלול "מחיר מופחת"/"מחיר מטרה" המתוכננות לצאת לשיווק בשנה הקרובה בהיקף של כ-1,467 יח"ד, פלח שוק המתאפיין ב ביקושים קשיחים יחסית. 

ממאזנה המאוחד של החברה עולה, כי ההון העצמי של החברה לתאריך 30 בספטמבר 2023 הסכם בכ-846.5 מיליון שקל (ההון העצמי המיוחס לבעלי מניות החברה הסתכם בכ-777 מיליון שקל), לעומת כ-694.6 מיליון שקל (ההון העצמי המיוחס לבעלי מניות החברה הסתכם בכ-646.3 מיליון שקל) ליום 31 בדצמבר 2022. 

עיקרי התוצאות הכספיות ברבעון השלישי של שנת 2023:

ההכנסות ברבעון השלישי של 2023 הסתכמו בכ-136 מיליון שקל, לעומת כ-172.4 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. השינוי נובע בעיקר לאור קצב התקדמות הקמת ומכירת הפרויקטים בקבוצה ברבעון מקביל אשתקד בשיעור גבוה יותר מאשר ברבעון השלישי של 2023.

הרווח הגולמי ברבעון השלישי של 2023, עלה בכ-9.6% לכ-64.6 לעומת כ-58.9 מיליון שקל ברבעון המקביל. הגידול נובע משיפור ברווחיות הגולמית לכ-47.4% ברבעון השלישי ב-2023 לעומת כ-34.2% ברבעון המקביל אשתקד, שנבע ממכירות דירות בפרויקטים שבנייתם הושלמה או שנמצאים לקראת השלמת הביצוע.  

הרווח לפני מיסים ברבעון השלישי עלה בכ-14.4% לכ-42.6 מיליון שקל, והרווח הנקי לאחר מיסים עלה בכ-16.3% לכ-33.3 מיליון שקל (מתוכו כ-31.5 מיליון שקל לבעלי המניות), זאת לעומת כ-37.2 מיליון שקל וכ-28.6 מיליון שקל בהתאמה (מתוכו כ-28.5 מיליון שקל לבעלי המניות) ברבעון המקביל אשתקד. 

x