מידרוג מותירה על כנו דירוג Aa2.il לאגרות החוב (סדרה א׳) של ישראכרט בע"מ - אופק הדירוג יציב

 

 

 
Photo Transversospinales Dreamstime.comPhoto Transversospinales Dreamstime.com
 

מיכאל לוי
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
20/02/2024

ישראכרט בע"מ


דירוג מנפיק

Aa2.il

אופק דירוג: יציב

דירוג סדרה

Aa2.il

אופק דירוג: יציב

דירוג ניירות ערך מסחריים

P-1.il

-


מידרוג מותירה על כנו את דירוג המנפיק ודירוג אגרות החוב (סדרה א') של ישראכרט בע"מ (להלן: "החברה"), Aa2.il, באופק יציב. בנוסף, מידרוג מותירה על כנו דירוג זמן קצר P-1.il לניירות הערך המסחריים (להלן: "נע"מ") שהנפיקה החברה.

אגרות החוב שבמחזור המדורגות על ידי מידרוג:

סדרה

מספר נייר ערך

דירוג

אופק דירוג

מועד פירעון סופי

ישראכרט אגח א

1157536

Aa2.il

יציב

31.05.2024

ישראכרט מסחרי 1

1195015

P-1.il

-

02.04.2024

ישראכרט מסחרי 2

1201045

P-1.il

-

21.11.2024


שיקולים עיקריים לדירוג 

דירוג החברה נתמך בפרופיל עסקי טוב ביחס לדירוג, המשתקף בהיותה החברה בעלת נתח השוק הגדול ביותר בענף כרטיסי האשראי לאורך זמן, במדיניות ניהול סיכונים וממשל תאגידי התומכים בפרופיל הסיכון, ובפרופיל נזילות בולט לחיוב הנשען על מספר מקורות מימון בנקאיים, גוף מוסדי ושוק ההון. כמו כן, תיק האשראי מאופיין ברמת סיכון אשר הולמת ביחס לדירוג, הנתמכת בפיזור לווים רחב. 

רווחיות החברה עודנה בולטת לשלילה ביחס לדירוג, על אף שיפור מסוים ביחס התשואה לנכסים (ROA) אשר עמד על כ-1.1% בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2023 (בגילום שנתי), לעומת כ-0.7% בשנת 2022. רווחיות החברה עודנה מוגבלת בשל יעילות תפעולית נמוכה ומושפעת לשלילה ממבנה הוצאות קשיח יחסית, תחרות גוברת בכלל מגזרי הפעילות ומסביבה עסקית מאתגרת. יחסי הלימות ההון של החברה ירדו בשנתיים האחרונות עקב גידול מהיר בתיק האשראי, אולם עדיין במרווח רחב ביחס ליעד הרגולטורי. אנו מעריכים כי ענף כרטיסי האשראי (בחלקו התפעולי - מגזרי ההנפקה והסליקה) מאופיין בסיכון נמוך יחסית ואילו בתחום האשראי (צרכני ועסקי) רמת הסיכון גבוהה יותר, נוכח ריבוי מתחרים משמעותיים ובפרט מהמערכת הבנקאית, קצב הגידול המהיר במינוף של משקי הבית בשנים האחרונות, חקיקה מקלה בדבר כניסה ויציאה מהליך חדלות פירעון וההרעה בסביבה המאקרו-כלכלית, אשר מהווים אתגר לשימור איכות הנכסים. 

חברות כרטיסי האשראי נהנות מבסיס לקוחות קמעונאי רחב ומגוון, לצד בסיס נתונים משמעותי הן ברמת הלקוח והן ברמת בית העסק, אשר צפויים לתמוך באיכות תיק האשראי לאורך זמן, וכן לאפשר לחברות כרטיסי האשראי לספק שירותים נוספים בתחומי התשלומים, האשראי ומוצרים פיננסיים נוספים, ובכך לגוון את מקורות ההכנסה ולהתאים את המודל העסקי לסביבה המשתנה ולאתגרים צפויים. אנו מעריכים כי התגברות רמת התחרות, תוך גידול בכוח המיקוח של לקוחות גדולים, מועדוני לקוחות ובנקים, אל מול חברות כרטיסי האשראי, השפיעו לשלילה על התנאים המסחריים של השחקניות בענף ועלולים להכביד על רמות הרווחיות, וזאת לצד המשך מתווה הורדת העמלה הצולבת שהסתיים בשנת 2023 והגדלת פעילותם של מאגדים . אנו מניחים, כי הסביבה העסקית צפויה להוות גורם מאתגר עבור חברות כרטיסי האשראי על רקע השלכות מלחמת "חרבות ברזל" (להלן: "המלחמה"). הגידול בפעילות חו"ל בשנת 2022 ובתשעת החודשים הראשונים של שנת 2023, וכפועל יוצא גידול בהכנסות החברה מעמלות בגין עסקאות בחו"ל, נבעו בעיקר כתוצאה מעלייה בהיקף המסחר המקוון בחו"ל וחזרה לשגרה בתחומי תיירות-החוץ, אולם אנו צופים כי נתונים אלו יתמתנו באופן משמעותי בשל פגיעה בתנאים המאקרו-כלכליים וכן מהשלכות המלחמה.

בתרחיש הבסיס של מידרוג לשנים 2024-2023, אנו מניחים כי תיק האשראי יצמח בשיעור שנתי בטווח שבין כ-10%-23% בשנות התחזית, כאשר במקביל צפויה עלייה בשיעורי הכשל ובשיעור ההוצאות להפסדי אשראי נוכח המלחמה, אשר צפויה לגרור החמרה נוספת בסביבה המאקרו-כלכלית עקב עלייה חדה באי-הוודאות במשק ובהיקפי הפעילות בו, וכפועל יוצא, גידול באחוז ההפרשה להפסדי אשראי. פוטנציאל הצמיחה של החברה נובע גם מגמישות עסקית טובה לאור מרווח רחב מיעדי הלימות ההון הרגולטוריים. אנו מניחים כי בשנות התחזית התשואה על הנכסים (ROA) תבלוט לשלילה ביחס לדירוג, ותנוע בטווח שבין כ-0.7%-1.0%, וכי יחסי הלימות ההון ינועו בטווח שבין כ-12.2%-13.1%. שיקול נוסף אשר השפיע לחיוב על הדירוג הינו חשיבות הענף למערך התשלומים בישראל. אנו סבורים כי הרגולטור רואה חשיבות רבה בחברות כרטיסי האשראי ועל כן, פועל ויפעל בכדי להבטיח את יציבותן על ידי הוראות והתאמות רגולטוריות, במידת הצורך. 

אופק הדירוג

אופק הדירוג היציב משקף את הערכתנו כי הפרופיל העסקי והפיננסי של החברה לא יסטו באופן מהותי מתרחיש הבסיס של מידרוג.

בד בבד, המלחמה שפרצה בישראל ב-7 באוקטובר 2023 הובילה לשורה של השלכות והגבלות הכוללות, בין היתר, סגירה חלקית או מלאה של עסקים, הגבלות על התכנסות במקומות עבודה ובמערכת החינוך וכן ירידה בהיקף כוח העבודה, הנובעת מגיוס מילואים רחב וצמצום בהיקף העובדים הזרים. צעדים אלו גורמים לצמצום הפעילות במשק הישראלי ולירידה בפעילות הכלכלית. כמו כן, כתוצאה מהמלחמה נרשמו ירידות חדות בשווקים הפיננסיים בישראל ותנודתיות בשער החליפין של השקל. להערכת מידרוג, תקופה זו מאופיינת במידה גבוהה של אי-ודאות בנוגע להתפתחות המלחמה ולהשלכותיה הכלכליות. בשל כך, מידרוג עשויה לעדכן את תרחיש הבסיס בדירוג, בהתאם להתפתחויות. להרחבה בנושא הינכם מופנים לדוח מיוחד "השלכות מלחמת "חרבות ברזל" על כושר החזר האשראי של מנפיקים המדורגים על ידי מידרוג" (אוקטובר 2023) . 

גורמים אשר יכולים להוביל להעלאת הדירוג:

פיזור וחיזוק משמעותי של מקורות ההכנסה.

שיפור משמעותי ברמת הרווחיות ויציבותה לאורך זמן.

שיפור משמעותי ומתמשך בכרית ההונית ובהלימות ההון.

גורמים אשר יכולים להוביל להורדת הדירוג:

פגיעה במיצוב החברה בענף ושינויים רגולטוריים או עסקיים, אשר עלולים להכביד על הפרופיל העסקי ויכולת התחרות.

שחיקה ביחס הלימות ההון ואי-שמירת מרווח מספק מדרישות הרגולטור.

הרעה משמעותית באיכות תיק האשראי.

גורמי אי-ודאות הקשורים בהשלכות המלחמה על החברה.

ישראכרט בע"מ, נתונים פיננסיים ויחסים עיקריים, במיליוני ₪ ובאחוזים: 

 

30/09/2023

30/09/2022

2022

2021

2020

2019

סך כל הנכסים

24,257

23,828

22,683

22,436

23,917

 24,720 

חייבים בגין כרטיסי אשראי, נטו

21,916

18,753

19,394

16,594

22,798

 23,617 

מזה: בערבות בנקים ואחרים

8,657

8,439

8,231

8,039

15,062

 15,537 

סך כל ההתחייבויות

21,304

21,035

19,877

19,659

21,471

 22,293 

מזה: זכאים בגין פעילות בכרטיסי אשראי

18,411

19,166

18,079

17,615

15,630

 15,549 

הון עצמי המיוחס לבעלי המניות

2,940

2,793

2,794

2,777

2,446

 2,427 

 

 

 

 

 

 

הכנסות מעסקאות בכרטיסי אשראי

1681

1,555

2,087

1,838

1,606

 1,864 

הכנסות ריבית, נטו

696

382

565

430

 433

 376 

הוצאות בגין הפסדי אשראי

266

75

124

62

 247

 168 

רווח נקי המיוחס לבעלי המניות 

201

142

155

343

 93 [6]

 244[1]

רווח לפני מס בניכוי הוצאות להפסדי אשראי 

537

290

359

545

385

 495 [2]

 

 

 

 

 

 

הון עצמי / סך כל הנכסים המותאמים [3]

17.3%

16.7%

17.7%

18.1%

23.4%

22.8%

הלימות הון ליבה

12.6%

13.6%

13.1%

14.8%

13.3%

13.1%

הלימות הון כולל

13.6%

14.7%

14.2%

15.9%

14.3%

14.1%

 

 

 

 

 

 

יתרות נזילות / סך הנכסים

3.7%

15.9%

8.5%

20.9%

0.8%

1.1%

ROA (בגילום שנתי) 

1.1%

0.8%

0.7%

1.5%

0.4%

1.0% [4]

תשואת ליבה / סך הנכסים (בגילום שנתי)

3.1%

1.7%

1.6%

2.4%

 1.6%

2.1% [5]

הוצאה להפסדי אשראי / חייבים בגין כרטיסי אשראי

1.7%

0.6%

0.7%

0.3%

1.0%

0.7%

חובות בעייתיים/חייבים בגין כרטיסי אשראי

2.3%

1.9%

2.0%

2.6%

2.1%

2.0%

חובות בעייתיים/(הון עצמי מיוחס לבעלי המניות + יתרת הפרשה להפסדי אשראי)

15.0%

11.5%

12.2%

13.9%

16.8%

17.9%

[1] כולל מענק היפרדות מבנק הפועלים בע"מ בסך של כ-52 מיליון ₪ (אחרי מס), אשר בנק הפועלים נשא ברובו. מענק זה נכלל בהוצאות השכר של החברה ואילו חלקו של בנק הפועלים במענק נזקף לקרן הון. בנטרול מענק זה עמד הרווח הנקי על כ-296 מיליון ₪ בשנת 2019.
[2] בנטרול מענק ההיפרדות עמד הרווח לפני מס בניכוי הוצאות להפסדי אשראי על כ-563 מיליון ₪ בשנת 2019.
[3] הנכסים בנטרול חייבים בגין כרטיסי אשראי בערבות בנקים.
[4] בנטרול מענק ההיפרדות עמד היחס על 1.3% ליום 31 בדצמבר 2019.
[5] בנטרול מענק ההיפרדות עמד היחס על 2.4% ליום 31 בדצמבר 2019.
[6] בנטרול תוכנית התייעלות והפסקת פרויקט טכנולוגי, עמד הרווח הנקי על 181 מיליון ₪. 

פירוט השיקולים העיקריים לדירוג 

פרופיל עסקי טוב ביחס לדירוג, הנתמך בנתחי שוק משמעותיים בתחומי התשלומים ומרכיב גבוה של עמלות תפעוליות התורמים ליכולת השבת ההכנסות; סביבה עסקית מאתגרת בטווח הקצר-בינוני על רקע השלכות המלחמה

הפרופיל העסקי של החברה נתמך במותג חזק יחסית, בסיס לקוחות קמעונאי רחב ומפוזר, בסיס לקוחות עסקי משמעותי, מאגר נתונים המאפשר הצעת ערך רחבה בתחום השירותים הפיננסיים ומיצוב טכנולוגי הולם, התומכים להערכתנו ביכולת השבת ההכנסות לאורך המחזור הכלכלי. החברה הינה חברת כרטיסי האשראי המובילה בישראל, כפי שמשתקף בנתחי שוק משמעותיים לאורך זמן בתחומי התשלומים, עם נתח שוק של כ-43% ממחזור ההנפקה ושיעור דומה מסך הכרטיסים התקפים, ליום 30 בספטמבר 2023. היקף תיק האשראי (צרכני ועסקי) חווה גידול משמעותי בהיקפו בשנתיים האחרונות, ועמד על כ-9.2 מיליארד ₪ ליום 30 בספטמבר 2023 (מתוכם כ-7.3 מיליארד ₪ אשראי לאנשים פרטיים וכ-1.9 מיליארדי ₪ אשראי מסחרי), המשקף נתח שוק של כ-32% מסך האשראי הענפי  לאותו מועד, לעומת כ-27% ליום 30 בספטמבר 2022. נציין, כי נתח השוק של החברה בתיק האשראי לאנשים פרטיים הינו הנמוך בענף (כ-30% ליום 30 בספטמבר 2023), אולם במגמת עלייה (כ-25% ליום 30 בספטמבר 2022), כאשר באשראי לעסקים החברה עם נתח שוק הגדול בענף (כ-45% ליום 30 בספטמבר 2023).

בדומה לשאר החברות בענף, לחברה תמהיל פעילות הכולל מרכיב גבוה של הכנסות תפעוליות  חוזרות של כ-69% מסך ההכנסות בתשעת החודשים הראשונים של 2023 (לעומת כ-79% בשנת 2022). הירידה בשיעורן של ההכנסות מעסקאות בכרטיסי אשראי בתשעת החודשים הראשונים של 2023 לעומת שנת 2022, נובעת בעיקרה מעלייה בהכנסות הריבית נטו וזאת, כתוצאה מצמיחה משמעותית בתיק האשראי ומעליית ריבית בנק ישראל. הכנסות מפעילות כרטיסי אשראי חשופות במידה פחותה למחזור הכלכלי, בין היתר, לאור הוראות רגולטוריות בנוגע למתווה הורדת העמלה הצולבת שהסתיים בראשית שנת 2023, תהליך משקי מתמשך של מעבר לאמצעי תשלום דיגיטליים וצמיחה בהיקף הקניות המקוונות. במהלך תשעת החודשים הראשונים של שנת 2023, מחזור ההנפקה של החברה גדל בכ-7.9% בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד.

להערכתנו, תיק האשראי הצרכני יוותר מנוע הצמיחה המרכזי של החברה, כאשר תמהיל ההכנסות ממרווח פיננסי, החשופות יותר למחזוריות כלכלית ולגורמים אקסוגניים ובפרט, לסביבת הריבית במשק ולשיעור האבטלה, צפוי להיוותר יציב בשנות התחזית. בד בבד, אנו מעריכים עלייה בשיעור ההוצאות להפסדי אשראי ביחס לשנת 2022 והרעה בתנאים המאקרו-כלכליים במשק עקב השלכות המלחמה ומהיישום לראשונה של שיטת החישוב החדשה בנושא הפסדי אשראי (CECL). הפרופיל העסקי של החברה מוגבל להערכתנו נוכח פיזור מקורות הכנסה סביר ביחס לדירוג, ובדומה לענף, מתבסס על שלושה מרכיבים - עמלות מבתי עסק, עמלות ממחזיקי כרטיסי אשראי ומרווח פיננסי, אשר שיעורם מסך ההכנסה  נאמד בכ-42%, כ-29% וכ-29%, בהתאמה, בתשעת החודשים הראשונים של 2023 (כ-47%, כ-32% וכ-21%, בהתאמה, בשנת 2022). אנו צופים, כי תמהיל ההכנסות ימשיך להשתנות כך שמשקל ההכנסות ממרווח פיננסי ימשיך לגדול בטווח הקצר-בינוני, אך באופן מתון יותר בשנת 2024 (ביחס לשנת 2023). כמו כן, בשל העובדה כי החברה חדלה מלהיות תאגיד עזר בנקאי והינה בעלת רישיון סולק על-פי סעיף 36 יא לחוק הבנקאות (רישוי), התשמ"א-1981, ועל כן, רשאית לעסוק בתחומי עיסוק שלא הותרו לה בהיותה תאגיד עזר בנקאי, היא תפעל בתחומים אשר עשויים להוות מקור הכנסה נוסף (כגון שיווק, שימוש בדאטה, מוצרים נוספים לעסקים, הרחבת השירותים ללקוחות בצד ההנפקה וכיו"ב). אנו מעריכים כי התגברות רמת התחרות, תוך גידול בכוח המיקוח של לקוחות גדולים, מועדונים ובנקים אל מול חברות כרטיסי האשראי, השפיעו לשלילה על התנאים המסחריים של השחקניות בענף ועלולים להכביד על רמות הרווחיות, וזאת בהמשך למתווה הורדת העמלה הצולבת שהסתיים בשנת 2023 והערכתנו לגבי הגדלת פעילות מאגדים. נציין, כי החברה חתמה מצידה על הסכמים ארוכי טווח עם שותפיה העסקיים העיקריים.

בתרחיש הבסיס של מידרוג לשנים 2024-2023, אנו מניחים כי הסביבה העסקית צפויה להוות גורם מאתגר עבור חברות כרטיסי האשראי וזאת על רקע השלכות המלחמה. הגידול בפעילות חו"ל בשנת 2022 ובתשעת החודשים הראשונים של שנת 2023, וכפועל יוצא גידול בהכנסות החברה מעמלות בגין עסקאות בחו"ל, נבע כתוצאה מעלייה בהיקף המסחר המקוון בחו"ל לצד חזרה בתחומי תיירות-החוץ. אולם, אנו צופים כי נתונים אלו צפויים להתמתן באופן משמעותי בשל פגיעה בתנאים המאקרו-כלכליים וכחלק מהשלכות המלחמה. עם זאת, הגידול במחזורי ההנפקה והסליקה ייתמך להערכתנו בהמשך גידול בשיעורי החדירה של אמצעי תשלום דיגיטליים וירידה באמצעי תשלום במזומן. המשך גידול השימוש באפליקציות התשלומים, לא צפוי להשפיע מהותית על תוצאות החברות בענף בטווח הקצר, היות והן מתבססות על תשלומים באמצעות כרטיסי האשראי, אולם, אנו מניחים כי בטווח הארוך יותר הדבר עלול להוביל לפגיעה בקשר הישיר מול לקוחות הקצה ובתי העסק, ולשחוק בצורה חדה יותר את ההכנסות. כמו כן, אנו מניחים המשך מיקוד בצמיחת תיק האשראי הצרכני וכן באשראי העסקי, ופיתוח מנועי צמיחה נוספים, כמוזכר לעיל, בשל צפי לשחיקת רכיב ההכנסות התפעוליות כאמור. על אף המיצוב הטכנולוגי הטוב יחסית של החברה, אנו צופים כי שמירה על חדשנות טכנולוגית ושיפור הצעת הערך ללקוחות תהווה את אחד האתגרים המרכזיים לענף בכלל ולחברה בפרט בשנים הקרובות. אנו סבורים, כי חברות שלא יעשו כן עלולות לחוות פגיעה משמעותית במיצובן העסקי. 

מדיניות ניהול הסיכונים תומכת בפרופיל הסיכון של החברה

מערכי ניהול הסיכונים של החברה מקיפים ותומכים בהתוויית מדיניות ניהול הסיכונים, קביעת תיאבון הסיכון התואם את אסטרטגית החברה, ניטור ובקרת סיכונים. תרבות ניהול הסיכונים בחברה מושפעת לחיוב גם לאור הפיקוח ודרישות ניהול הסיכונים מצד הרגולטור, אשר צפויות להיוותר גם בעתיד, ומהוות גורם תומך בפרופיל הסיכון של החברה. בתוך כך, נציין כי החברה נדרשת לכללי באזל 3, לניהול הון, לתהליך ה-ICAAP ולאישורו על ידי הפיקוח על הבנקים, ולניהול סיכוני שוק וסיכוני נזילות . בנוסף, מעצם פעילותה הפיננסית והתפעולית, החברה חשופה למספר סיכונים ובהם סיכוני אשראי, סיכונים תפעוליים וסיכוני מוניטין, ובמידה פחותה להערכתנו, לסיכוני שוק וסיכוני נזילות. סיכוני האשראי הצרכני בחברה מנוהלים באמצעות מודלי דירוג סטטיסטיים, הן עבור לקוחות קיימים והן עבור לקוחות חדשים. נציין, כי בחודש אפריל 2019, הוחל חוק נתוני אשראי המסייע להערכתנו לחברה בתהליכי חיתום האשראי וניהולו, לרבות לאור הרחבת המידע הקיים על האובליגו הכולל של הלקוח ומוסר התשלומים שלו.

סך תיק האשראי של החברה, הכולל הלוואות למשקי בית ולבתי עסק, צמח בקצב מהיר בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2023 (כ-26%) ובשנת 2022 (כ-44%) ועלול להעיד על גידול בתיאבון לסיכון מצד החברה. גורמים הממתנים סיכון זה, הינם הפיזור הגבוה של תיק האשראי, ללא חשיפות לריכוזיות לווים ולריכוזיות ענפית ובפרט ביחס לכרית הספיגה ההונית, מח"מ התיק הקצר יחסית, יכולת הקיזוז לבתי עסק סולקים ותהליכי החיתום של החברה. בנוסף, בדומה לחברות כרטיסי אשראי אחרות בענף, לחברה חשיפה משמעותית למערכת הבנקאית המקומית בגין הכרטיסים הבנקאיים, אשר מאופיינת בסיכון נמוך להערכתנו, כפי שמשתקף גם בדירוגי הבנקים המקומיים. נציין, כי היתרה המאזנית של החייבים בגין כרטיסי אשראי בערבות הבנקים ליום 30 בספטמבר 2023 הצטמצמה, ועומדת כיום על כ-32% מסך החייבים בגין כרטיסי אשראי, לעומת כ-37% בתקופה המקבילה אשתקד.

לחברה מודל נזילות לניהול והתאמת מח"מ הנכסים וההתחייבויות, כאשר עיקר הנכסים וההתחייבויות של החברה הינם לטווח קצר- בינוני. עם זאת, אנו סבורים כי ככל שהחברה תמשיך להגדיל את פעילות האשראי הצרכני וההלוואות לבתי עסק, סיכוני השוק וסיכוני הנזילות עלולים להתגבר. בהקשר זה, נציין כי לחברה נגישות טובה לשוק ההון ופיזור הולם של מקורות המימון, לצד תמהיל מקורות קצרים וארוכים הולם, התומכים בהתאמת מח"מ טובה (כמפורט בפרק הנזילות).

תיק האשראי מאופיין ברמת סיכון הולמת ביחס לדירוג, הנתמכת בפיזור לווים רחב; אולם, סביבה מאקרו-כלכלית מאתגרת והשלכות המלחמה צפויים ללחוץ על מדדי הסיכון 

תיק האשראי של החברה מאופיין בריכוזיות אשראי נמוכה, הנובעת מפעילותה הקמעונאית של החברה וגוזרת יכולת השבת הכנסות טובה לאורך המחזור הכלכלי. מדדי הסיכון בתיק האשראי הולמים ביחס לדירוג, אם כי נמצאים במגמה שלילית בשנה האחרונה, כפי שמשתקף בשיעור החובות הבעייתיים מסך החייבים בגין כרטיסי אשראי, שעמד על כ-2.3% ליום 30 בספטמבר 2023 (לעומת כ-1.9% ליום 30 בספטמבר 2022) ועם שיעור חובות בעייתיים ביחס לכריות הספיגה (הון עצמי והפרשה להפסדי אשראי) של כ-15.0% ליום 30 בספטמבר 2023 (לעומת כ-11.5% ליום 30 בספטמבר 2022).

עם זאת, אנו סבורים כי על רקע המלחמה, חלה עלייה בסיכון האשראי של החברות בענף, וזאת על רקע אי-הוודאות בנוגע למשך הלחימה והיקף פעילות המשק אשר עלולים לגרום, בין היתר, לקיטון בצריכה הפרטית ולפגיעה בנזילות משקי הבית ובתי העסק. בנוסף, השפעות אקסוגניות שצפויות להימשך, כגון סביבה מאקרו-כלכלית הדוקה, המאופיינת בסביבת ריבית גבוהה (ביחס לשנים האחרונות) בטווח הקצר-בינוני, אשר מקשה על החזרי האשראי מצד הלווים, וזאת על רקע מגמת עלייה במינוף משקי הבית שחלה בשנים האחרונות, חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי אשר מקל על החייבים ומצמצם את הסיכוי לגבות חובות באופן מלא במידה והחייב מוכר כפושט רגל, וכן הנחתנו להמשך צמיחה בתיק האשראי בשנות התחזית, כאשר גורמים אלו צפויים להשפיע לשלילה על איכות תיק האשראי  של החברה, אשר צמח בקצב גבוה בשנתיים האחרונות, להיקף של כ-9.2 מיליארד ₪ ליום 30 בספטמבר 2023, המשקף צמיחה של כ-26% ביחס לסוף שנת 2022, וזאת בין היתר, בהתאם לאסטרטגיית החברה למיקוד הצמיחה בתחום האשראי הפרטי והמסחרי. 

תרחיש הבסיס של מידרוג מביא בחשבון כי תיק האשראי יצמח בשיעור שנתי בטווח שבין כ-10%-23% בשנות התחזית. בד בבד, צפוי גידול משמעותי בשיעורי הכשל ובשיעור ההוצאות להפסדי אשראי לעומת שנת 2022, נוכח השלכות המלחמה, אשר צפויות לגרור החמרה נוספת בסביבה המאקרו-כלכלית, עקב עלייה חדה באי-הוודאות במשק והיקפי הפעילות בו, מיישום לראשונה של שיטת החישוב החדשה בנושא הפסדי אשראי (CECL) וכפועל יוצא, גידול בשיעור ההפרשה להפסדי אשראי. לפיכך, אנו צופים עלייה בשיעור ההוצאות להפסדי אשראי לסך התיק, כך שינוע בטווח שבין כ-1.8%-1.9%, ושיעור חובות בעייתיים אשר ינוע בטווח שבין כ-2.9%-3.2% בשנות התחזית. תרחיש זה לוקח בחשבון התמתנות בשיעורי השיקום (recovery) ועלייה בשיעור המחיקות ביחס לשנים קודמות.

בהתאם להנחות תרחיש הבסיס המפורטות לעיל, בשל אופיו הקמעונאי של התיק, קצב צמיחת התיק הגבוה והימשכותם של התנאים האקסוגניים שצוינו בשל המלחמה, מדדי הסיכון בתיק האשראי בתקופת התחזית צפויים להישחק, אולם להיוותר הולמים ביחס לדירוג. זאת גם לאור פיזור לווים רחב התומך בדירוג, כאשר התיק אינו מאופיין בחשיפה לריכוזיות לווים וריכוזיות ענפית. כרית נוספת נובעת מכך שחלק מפעילות האשראי העסקי נתמכת בזכות קיזוז בגין שוברים של בתי עסק אותם סולקת החברה, אולם אנו צופים כי בטווח הארוך תפגע פעילות זו בהדרגה, וזאת בשל העובדה כי התחשבנות בגין עסקאות בתשלום בודד בין הגופים נעשית באופן יום-יומי, כך שבתי העסק יוכלו לדרוש לקבל את הכספים שהם סלקו באותו היום/יום למחרת, מה שיכול לצמצם את פעילות זו. 

רווחיות בולטת לשלילה ביחס לדירוג נוכח יעילות תפעולית נמוכה; צפי לשחיקה ברווחיות בשנות התחזית על רקע השלכות המלחמה

ענף כרטיסי האשראי מושפע מתחרות גוברת בכלל מגזרי הפעילות. התחרות מתבטאת, בין היתר, בירידה עקבית בעמלות הסליקה לבתי העסק, שהובילו לשחיקה מתמשכת בתשואה הענפית על הנכסים. הענף כולו מאופיין בתחרות גבוהה בתחום מועדוני הלקוחות ואל מול הבנקים, הלוחצת על רווחיות החברות. בנוסף, החברות בענף פועלות תחת מבנה הוצאות קשיח יחסית, הגוזר יעילות תפעולית נמוכה (ממוצע ענפי של יחס הוצאות להכנסות  עמד על כ-77% בין השנים 2022-2020), המגבילה את פוטנציאל ייצור הרווחים. החברה הציגה שיפור ברווחיות בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2023 לעומת התקופה המקבילה אשתקד, בין היתר, כתוצאה מגידול בתיק האשראי ועלייה בשיעור ריבית בנק ישראל, כך שיחס התשואה לנכסים (ROA) עמד על כ-1.1% (בגילום שנתי) בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2023, לעומת כ-0.8% בתקופה המקבילה אשתקד (בגילום שנתי). בהתאם לכך, החברה הציגה שיפור ביחס היעילות התפעולית במהלך תשעת החודשים הראשונים של שנת 2023, אשר עמד על כ-74% לעומת כ-83% בשנת 2022. להערכתנו, מקורות הרווח העתידיים של החברה בטווח הקצר ממשיכים להיות בתחום האשראי ובפרט בתחום האשראי הצרכני, וכן גם באשראי לעסקים קטנים. החברה צפויה לנצל את פריסתה בבתי העסק אותם היא סולקת, תוך שימוש במידע שנאסף מחיובי כרטיסי האשראי בעסקים אלו ומתן הצעות ערך נוספות כדי להגדיל את מקורות ההכנסה והרווחים מתחום זה. המשך שיפור היעילות התפעולית ושליטה במבנה ההוצאות מהווה אתגר מהותי, בשל הצורך בהוצאות נוספות הקשורות בפיתוח מערכות טכנולוגיות מתקדמות ומרכיב מהותי של הוצאות שכר, המאופיינות במנגנון "טייס אוטומטי" במהלך השנים הקרובות. 

בתרחיש הבסיס של מידרוג לשנים 2024-2023, התשואה על הנכסים תמשיך להיות בולטת לשלילה ביחס לדירוג ולנוע בטווח שבין כ-0.7%-1.0%. ההנחות המרכזיות ביחס לרווחיות החברה עליהן מבוסס תרחיש זה הן כדלקמן: (1) אנו מעריכים כי תיק האשראי יצמח בשיעור שנתי בטווח שבין כ-10%-23%; (2) סביבת ריבית בהתאם להנחות בנק ישראל ושיעור אינפלציה של כ-3.0% בשנת 2023 וכ-2.4% בשנת 2024; (3) עלייה בהוצאות להפסדי אשראי ביחס לסך תיק האשראי על רקע השלכות המלחמה; (4) השפעות מתווה הסיוע של בנק ישראל, הכולל הקלות ללקוחות חברות כרטיסי האשראי; (5) ללא שינוי מהותי בתנאים המסחריים אל מול הבנקים; (6) המשך עלייה איטית בבסיס ההוצאות בשל מנגנון "טייס אוטומטי" בשכר והמשך השקעות נרחבות בתשתיות טכנולוגיות.
הלימות ההון במרווח גבוה מאוד ביחס ליעד הרגולטורי, אולם נמוכה ביחס לדירוג 

במשך השנים החברה שימרה יחסי הלימות הון גבוהים ביחס למתחרות בענף ומרווח גבוה מאוד מעל הדרישה הרגולטורית, לאור צבירת רווחים ותמהיל הנכסים המורכב משיעור גבוה של אשראי קמעונאי ויתרות חייבים בערבות בנקים. נכון ליום 30 בספטמבר 2023, יחס הון עצמי רובד 1 עמד על כ-12.6% והינו נמוך ביחס לדירוג, לעומת כ-13.1% ליום 31 בדצמבר 2022, אולם עדיין גבוה מאוד ביחס ליעד הלימות ההון הרגולטורי (8.0%) ומהסף המינימלי שנקבע על ידי הדירקטוריון (9.0%). בתרחיש הבסיס מידרוג צופה כי יחסי ההלימות ההון ינועו בטווח שבין כ-12.2%-13.1% כתוצאה מהגורמים הבאים: (1) גידול בהיקף נכסי סיכון של החברה כתוצאה מגידול בתיק האשראי, תוך המשך מיקוד בפעילות הקמעונאית ובעסקים זעירים ו-SME. נכסי הסיכון צפויים לנוע במקביל להנחותינו בקשר עם שיעורי הצמיחה הצפויים בתיק האשראי; (2) רווחים צבורים; (3) הנחה לחלוקת דיבידנד בשנות התחזית מרווחים שוטפים .

כמו כן, מידרוג בחנה מספר תרחישי לחץ בדרגות חומרה משתנות לגבי כריות ספיגת ההפסדים של החברה ביחס לפרופיל הסיכון שלה, תוך הנחת שיעורי PD ו- LGDמשתנים בענפי המשק השונים. יחס הלימות הון עצמי רובד 1 של החברה נע בטווח שבין כ-10.5% בתרחיש החמור לבין כ-11.3% בתרחיש המקל, כאשר הכרית ההונית מאפשרת לחברה לספוג הפסדים לא צפויים בצורה טובה יחסית ותומכת ביציבותה לאורך המלחמה.

המינוף המאזני של החברה, הנמדד כיחס שבין ההון עצמי לסך הנכסים בנטרול חייבים בגין כרטיסי אשראי בערבות בנקים, נכון ליום 30 בספטמבר 2023, עמד על כ-17.3%, לעומת כ-17.7% ליום 31 בדצמבר 2022, והינו נמוך ביחס לדירוג. אנו סבורים, כי צפוי לחול שיפור מסוים ביחס זה בשנות התחזית, בהתאם להנחות המוזכרות לעיל.

פרופיל נזילות וגמישות פיננסית הבולטים לחיוב ביחס לדירוג

בשנים האחרונות, החברה פעלה לגיוון מקורות המימון שלה, בין היתר, באמצעות הנפקת אגרות חוב ונע"מ, לצד גיוון מקורות המימון הבנקאיים, כאשר לחברה מסגרות אשראי בהיקפים מהותיים ממספר בנקים שונים. כמו כן, החל מחודש פברואר 2019 הוחל הסדר  העברת כספים בין בנקים לבין חברות כרטיסי אשראי בגין כרטיסים בנקאיים, אשר צמצם את צורכי הנזילות של חברות כרטיסי האשראי במהלך החודש. בהתאם לאותה הוראה בנקים מקצים נכסי סיכון במשקלות מופחתים בגין חשיפות לחברות כרטיסי אשראי (משקלות שבין 20%-50%(, ובכך תומכים גם כן בגמישותה הפיננסית של החברה ובעלויות המימון שלה. בנוסף, כתוצאה מהמעבר להוראה בעניין הסדר סליקה יומית אשר לפיה, בגין עסקאות המבוצעות בתשלום בודד (עסקאות חיוב מידי או נדחה) מבוצעת התחשבנות יומית בין המנפיקים לסולקים, לצורך העברת הכספים לסולקים, חלה ירידה בצרכי המימון של החברה. לאור האמור, לחברה כרית נזילות הבולטת לחיוב כנגד השימושים השוטפים הצפויים להערכתנו, בטווח הקצר-בינוני, כפי שמשתקף ביחס הנזילות לשירות החוב הצפוי בשנתיים הקרובות, אשר בולט לחיוב ביחס לדירוג. בנוסף, גמישותה הפיננסית של החברה נתמכת במרווח רחב ביחס לחסם הלימות ההון הרגולטורי כאמור, התומך בנגישותה למקורות מימון.

שיקולים נוספים

חשיבות הענף למערך התשלומים בישראל.

אנו סבורים כי הרגולטור רואה חשיבות רבה בחברות כרטיסי האשראי ועל כן, פועל ויפעל בכדי להבטיח את יציבותן על ידי הוראות והתאמות רגולטוריות, במידת הצורך. 

שיקולי ESG

שיקולים סביבתיים
- להערכתנו, בשלב זה ענף כרטיסי האשראי חשוף בצורה מתונה יחסית לסיכונים סביבתיים.

שיקולים חברתיים
- להערכתנו, ענף כרטיסי האשראי מתמודד מול סיכונים חברתיים מתונים. עם זאת, אנו רואים התפתחות בסיכוני אבטחת מידע, פרטיות הלקוחות וסייבר, אולם אלו ממותנים בחלקם באמצעות השקעות טכנולוגיה משמעותיות וניסיונן הרב של החברות בטיפול בנתונים רגישים של לקוחות. קנסות ופגיעה במוניטין מהווים סיכון חברתי נוסף. כמו כן, חוקי עבודה מחמירים ואיגודי עובדים חזקים, מגבילים את גמישות כוח האדם ומגדילים את עלויות השכר. 

שיקולי ממשל תאגידי
- להערכתנו, סיכוני ממשל תאגידי נושאים השפעה מהותית על ענף כרטיסי האשראי. סיכונים אלו מהווים שיקול אשראי מרכזי, כאשר חולשות בממשל תאגידי עלולות להוביל להרעה בכושר החזר האשראי של החברה, בעוד שממשל תאגידי חזק עשוי להשליך לחיוב על כושר החזר האשראי של החברה. גורם ממתן לסיכוני הממשל התאגידי, הינו המסגרת הרגולטורית בה פועלות חברות כרטיסי האשראי, המתווה מערך בקרות פנימיות וכן בקרות הדוקות מצד הרגולטור. 

דירוג ניירות ערך מסחריים

נכון ליום 30 בספטמבר 2023, לחברה יתרות נזילות בהיקף מהותי , הכוללות את יתרת המזומנים ופיקדונות בבנקים וכן את יתרת מסגרות האשראי המובטחות והבלתי מנוצלות של החברה, במספר בנקים שונים. 

בניתוח הנזילות של החברה נבחנו, בין היתר, הפרמטרים הבאים, כפי שהוצגו למידרוג על ידי החברה: יתרות המזומנים ושווי המזומנים, תקבולים ותשלומים בגין פעילות הנפקה וסליקה, תקבולים מפירעון הלוואות, העמדת הלוואות ללקוחות, תשלומים לבנקים, תשלומי הפעלה, הנהלה וכלליות, תשלומי מיסים, שינויים באשראי הבנקאי, ניצול מקורות מימון בשוק ההון וחלוקת דיבידנד לבעלי המניות.

מקורות לתקופה

יתרות מזומנים ופיקדונות מבנקים.

תקבולים בגין פעילות כרטיסי אשראי (הנפקה/סליקה).

תקבולים מריבית.

תקבולים אחרים.

תקבולים מפירעון הלוואות שהעמידה החברה ופעילות ניכיון בניכוי נזקי אשראי.

שינוי באשראי הבנקאי וניצול מקורות מימון בשוק ההון.

שימושים לתקופה

תשלומים בגין פעילות כרטיסי אשראי (הנפקה/סליקה).

תשלומים לבנקים, תשלומי הפעלה, הנהלה וכלליות.

העמדת הלוואות ופעילות ניכיון.

עלויות תפעול, מכירה ושיווק.

תשלומי קרן וריבית.

תשלומי מס.

חלוקת דיבידנדים לבעלי המניות.

להערכת מידרוג, לתקופת דירוג ניירות הערך המסחריים, לחברה עודף מקורות על שימושים אשר הולם את הדירוג.

x