עמרם אברהם מכרה 590 דירות

מתחילת 2024 בתמורה כוללת של כ-920 מיליון שקל

 

 

 
נועם גרייף, מנכ״ל עמרם אברהם, קרדיט: ימית הרוניאןנועם גרייף, מנכ״ל עמרם אברהם, קרדיט: ימית הרוניאן
 

מורן שקד
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
31/03/2024

עמרם אברהם ממשיכה בתנופת פעילות

החברה מכרה 590 דירות מתחילת 2024 בתמורה כוללת של כ-920 מיליון שקל.

במהלך 2023 כולה מכרה החברה 560 יח"ד, גידול של כ-55% לעומת 2022.

החברה מעריכה כי תקבל ב-2024 היתרי בניה בהיקף של כ-3,372 יח"ד לשיווק, בגין חלק מהפרויקטים שאותם היא מקדמת.

הכנסות החברה ממכירת דירות ב-2023 הסתכמו בכ-764.2 מיליון שקל, הרווח לפני מס כ-220 מיליון שקל.

נועם גרייף, מנכ"ל עמרם אברהם: "עמרם אברהם מסכמת את שנת 2023 עם תנופת פעילות גדולה, המתבטאת בזינוק של 55% בהיקף מכירת הדירות בשנה זו לעומת 2022. במהלך 2023 הוצאנו לשיווק 7 פרויקטים חדשים הכוללים כ-1,600 יח"ד במיקומים אטרקטיביים, דבר שתמך בהגדלת המכירות, למרות תקופה מאתגרת בישראל בכלל ובשוק בדיור בפרט. את 2024 פתחנו עם מכירה של 590 יח"ד עד כה, היקף העולה על כמות הדירות שנמכרו בכל שנת 2023, ואנחנו צופים לקבל השנה היתרי בניה לפרויקטים בהיקף של 3,372 יח"ד לשיווק, דבר שיתמוך בהמשך ההתרחבות המואצת של החברה. לעמרם אברהם  יתרונות ייחודים, עם פרויקטים באזורי הביקוש בטבעת השניה למרכז, ובנתח שוק המתאפיין בביקושים קשיחים ואנו מתכוונים להמשיך לפעול לצמיחת החברה וחיזוק המותג.

כחברה ישראלית שלוקחת חלק אינטגרלי בבניית הארץ, אנו מאמינים במדינת ישראל וביכולת המשק הישראלי לצלוח תקופה מאתגרת זו, ובהתאם אנו ממשיכים לפתח ולהרחיב את פעילותינו. הקבוצה נרתמה עם פרוץ המלחמה לתמיכה בכוחות הבטחון ובעורף האזרחי. אנו משתתפים בצער המשפחות השכולות ומייחלים לחזרתם המהירה של החטופים, ובתקווה לימים טובים יותר למדינה. " 

קבוצת עמרם אברהם
, שבבעלות אלון עמרם ויורם עמרם, ועוסקת בתחום הנדל"ן היזמי למגורים בישראל ובנדל"ן מניב בישראל, פרסמה את תוצאותיה הכספיות לרבעון הרביעי ולשנת 2023 כולה. 

עיקרי התוצאות הכספיות לשנת 2023:

ההכנסות בשנת 2023 הסתכמו בכ-788.8 מיליון שקל, כמיליארד שקל בשנת 2022. השינוי נובע מכך שב-2022 מכרה החברה קרקעות בסך כולל של כ-302 מיליון שקל, בעוד ב-2023 מכרה החברה קרקע בסך כ-45 מיליון שקל. בנטרול מכירת קרקעות, עלו הכנסות החברה בשנת 2023 בכ-5% לכ-719.2 מיליון שקל, לעומת כ-686.1 מיליון שקל בשנת 2022. 

הרווח הגולמי בשנת 2023 הסתכם בכ-306.2 מיליון שקל, לעומת כ-332.6 מיליון שקל בשנת 2022. השינוי נובע ממכירת הקרקעות כאמור. שיעור הרווח הגולמי עלה לכ-38.9%, לעומת כ-32.9% בשנת 2022. בנטרול השפעת מכירות קרקעות, עלה שיעור הרווח הגולמי בתקופה לכ-38.4% לעומת כ-31% בשנת 2022. השיפור בשיעור הרווח הגולמי נבע בעיקר מתרומה של פרויקטים בעלי שיעור רווח גולמי גבוה יותר לעומת שנת 2022.  

החברה רשמה בשנת 2023 רווח נקי של כ-172.2 מיליון שקל (מתוכו כ-149 מיליון שקל לבעלי המניות), לעומת כ-290 מיליון שקל (מתוכו כ-264.4 מיליון שקל לבעלי המניות) בשנת 2022. השינוי ברווח נבע מהירידה ברווח הגולמי כאמור, בהשפעת מכירת קרקעות, וכן מכך שבתקופה המקבילה אשתקד רשמה החברה רווח של כ-71 מיליון שקל בסעיף חלק הקבוצה ברווחי חברות כלולות (בעיקר ממכירת ושיערוך נכסים) בעוד בתקופה ב-2023 רשמה החברה רווח של כ-10.2 מיליון שקל בסעיף זה. בנוסף, רשמה החברה גידול בהוצאות מימון, נטו וכן ירידת ערך נדלן להשקעה בסך כ-6 מיליון שקל, לעומת עליית ערך נדלן להשקעה בסך כ-14.8 מיליון שקל ב-2022. 

גידול של כ-55% בהיקף מכירת הדירות ב-2023 לעומת 2022:  – בסיכום 2023 מכרה החברה 560 יחידות בהיקף של כ-950 מיליון שקל, (מתוכן חלק החברה הינו 509 יח"ד והתמורה בגינן הינה 853 מיליון שקל), לעומת מכירת 361 יחידות בשנת 2022, בתמורה של 632 מיליון שקל (מתוכן חלק החברה הינו 294 יח"ד והתמורה בגינן הינה כ-511 מיליון שקל). הנתונים בשנת 2023 כוללים מכירת 312 יח"ד בשוק חופשי ו-242 יח"ד מחיר למשתכן, כאשר בשנת 2022 מכרה החברה 221 יח"ד בשוק החופשי, ו-123 יח"ד במחיר למשתכן. 

מתחילת 2024 ועד סמוך למועד פרסום הדו"ח, נחתמו בקבוצה 590 חוזי מכר לדירות (מתוכן 341 יח"ד מחיר למשתכן, ו-249 שוק חופשי), וחוזה אחד למסחר ומשרדים בתמורה כוללת של כ-920 מיליון שקל (לפני מע"מ). 

נכון ל-31 בדצמבר 2023, לקבוצה פרויקטים יזמים בישראל (מלאי דירות, פרויקטים בביצוע, בתכנון, עתודות קרקע, והתחדשות עירונית) בהיקף של כ-10,785 יח"ד (מתוכן חלק החברה 7,633 יח"ד) כולל 1,221 עסקאות שנחתמו וטרם הושלמו. נכון למועד הדוח, לחברה 15 פרויקטים במסגרת תוכנית מחיר למשתכן (בשלבים שונים), הכוללים (כולל דירות שוק חופשי) כ- 5,000 יחידות דיור (100%), מתוכן חלק החברה הוא כ-  4,600 יח"ד. 

במהלך 2023 החברה הוציאה לשיווק 7 פרויקטים חדשים הכוללים כ-1,600 יח"ד חדשות (מרביתם יצאו לשיווק החל מרבעון שלישי 2023) בנוסף למלאי הקיים בתחילת 2023 שעמד על כ-550 יח"ד (מלאי מפרויקטים ששווקו בשנת 2022) דבר אשר הוביל לגידול משמעותי בהיקף המכירות בשנת 2023 (בעיקר החל מרבעון שלישי 2023) לעומת תקופה מקבילה אשתקד. להערכת החברה, במהלך 2024 יתקבלו היתרי בניה בגין חלק מהפרויקטים בתכנון בקבוצה (כולל התחדשות עירונית) בהיקף של 3,372 יח"ד לשיווק (חלק החברה כ-2,696 יח"ד לשיווק). 

ממאזנה המאוחד של החברה עולה, כי ההון של החברה לתאריך 31 בדצמבר 2023 הסכם בכ-836.9 מיליון שקל (ההון העצמי המיוחס לבעלי מניות החברה הסתכם בכ-795.9 מיליון שקל), לעומת כ-694.6 מיליון שקל (ההון העצמי המיוחס לבעלי מניות החברה הסתכם בכ-646.3 מיליון שקל) ליום 31 בדצמבר 2022.

עיקרי התוצאות הכספיות ברבעון הרביעי של שנת 2023:

ההכנסות ברבעון הרביעי של 2023 הסתכמו בכ-123.2 מיליון שקל, לעומת כ-187.4 מיליון שקל ברבעון המקביל ב-2022. השינוי נובע בעיקר מקצב התקדמות הביצוע בפרויקטים השונים.   

הרווח הגולמי ברבעון הרביעי של 2023, עלה לכ-46.9 לעומת כ-45.6 מיליון שקל ברבעון המקביל ב-2022. הגידול נובע משיפור ברווחיות הגולמית לכ-38% ברבעון השלישי ב-2023 לעומת כ-24.3% ברבעון המקביל אשתקד.  

הרווח הנקי ברבעון הסתכם בכ-18.8 מיליון שקל, זאת לעומת כ-57.7 מיליון שקל ברבעון המקביל ב-2022. השינוי נובע בעיקר מכך שברבעון הרביעי ב-2023 רשמה החברה הוצאות מימון נטו בסך כ-16.8 מיליון שקל בעוד ברבעון המקביל ב-2022 רשמה החברה הכנסות מימון, נטו בסך כ-0.7 מיליון שקל, וכן מכך שברבעון המקביל ב-2022 רשמה החברה רווח גבוה יותר בסעיף חלק הקבוצה ברווחי חברות כלולות. 

x