הכשרה מסכמת שנת מהפך וצמיחה ומדווחת תשואה על ההון של כ-13.4% ורווח של 67 מיליון שקלים

הכשרה חברה לביטוח בע"מ - תוצאות שנת 2023 . במהלך שנת 2023 מציגה החברה ביצועים חיתומיים משופרים לאורך כל שדרת מוצריה, תולדה של מהלכים שהחברה יזמה והוציאה לפועל. לצד פעילותה הביטוחית, פעילות ההשקעות של החברה המשיכה להניב לה תשואות גבוהות, כאשר במהלך שנת 2023 הפעילות הורחבה בעולמות ערבויות המכר לצד המשך השבחה ופיתוח נכסי הנדל"ן . סך הכל, החברה סיימה את שנת 2023 עם תשואה על ההון בשיעור של כ-13.4%. רווח כולל לפני מס לשנת 2023 בסך של כ-67.4 מיליון ש"ח.

 

 

 
שמעון מירון, הכשרה צילום: רמי זרנגרשמעון מירון, הכשרה צילום: רמי זרנגר
 

מורן שקד
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
01/04/2024

במהלך שנת 2023 מציגה החברה ביצועים חיתומיים משופרים לאורך כל שדרת מוצריה, תולדה של מהלכי עומק שהחברה יזמה והוציאה לפועל. לצד פעילותה הביטוחית, פעילות ההשקעות של החברה המשיכה להניב לה תשואות גבוהות, כאשר במהלך שנת 2023 הפעילות הורחבה בעולמות ערבויות המכר לצד המשך השבחה ופיתוח נכסי הנדל"ן . סך הכל, החברה סיימה את שנת 2023 עם תשואה על ההון בשיעור של כ-13.4%.

שמעון מירון, מנכ"ל החברה:

"אני גאה בתוצאות החברה, על אף האתגרים והטלטלות שחווה עולם הביטוח בשנים האחרונות ואשר נמשכו למעשה עד מחצית שנת הכספים הנוכחית, הצלחנו להוביל את החברה למהפך מרשים ולרווח משמעותי. מתוך מחויבות לחדשנות, מימוש האסטרטגיה שלנו לשיפור רווחיות החברה בדגש על ביטוח כללי וחיים, והמשך מחוברות ארגונית עמוקה, יצרנו דינמיקה של שיפור וצמיחה.
 
הצלחתנו איננה רק הוכחה לעמידות שלנו, אלא גם סימן לבאות -לפוטנציאל העצום שטמון בחברה. עם הפנים קדימה, אנו ממשיכים ביישום התוכנית שלנו; עם מהלכים רבים ועתירי עוצמה בתכנון, ותוך התמקדות במתן שירות מצוין ללקוחותינו, אנו שואפים להמשיך לצמוח, ולקצור הישגים חדשים ומשמעותיים כבר בשנה הקרובה."

עיקרי הדו"ח:

הון עצמי 

ההון העצמי המיוחס לבעלי המניות של החברה ליום ה-31 בדצמבר, 2023, הסתכם לכ- 296.7 מיליון ש"ח, בהשוואה לכ- 261.6 מיליון ש"ח ליום 31 בדצמבר 2022. העלייה בהון העצמי מיוחסת לרווח כולל לאחר מס לשנת 2023 בסך של כ-35.1 מיליון ש''ח.

עיקרי תוצאות הפעילות 

סך הפרמיות שהורווחו ברוטו בתקופת הדוח הסתכמו בכ-1,749.0 מיליון ש"ח, בהשוואה לכ- 1,627.6 מיליון ש"ח בשנת 2022. 

הרווח הכולל לאחר מס בתקופת הדוח הסתכם בכ-35.1 מיליון ש"ח, בהשוואה להפסד כולל לאחר מס של כ-108.9 מיליון ש"ח בשנת 2022. המעבר מהפסד לרווח נבע בעיקרו משיפור התוצאות.

החיתומיות בענף ביטוח כללי. הרווח הכולל לאחר מס ברבעון ה-4 הסתכם בכ- 22.4 מיליון ₪ בהשוואה לרווח כולל לאחר מס בתקופה המקבילה אשתקד בסך של כ-20.1 מיליון ₪.

ביטוח כללי

ההכנסות מפרמיות ברוטו בתקופת הדוח הסתכמו לסך של כ-1,322.1 מיליון ש"ח, בהשוואה לסך של כ-1,178.7 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד.

בענפי פעילות ביטוח כללי נרשם בתקופת הדוח רווח כולל לפני מס בסך של כ-72.6 מיליון ש"ח, בהשוואה להפסד כולל לפני מס בסך של כ-112.1 מיליון ש"ח בשנת 2022. המעבר מהפסד לרווח נובע בעיקרו מתהליכי עומק ניהוליים שהחברה יזמה ושאר פירותיהם החלו לבוא לידי ביטוי (טיוב התיק ושיפור הליכי החיתום). ברבעון ה-4 לשנת 2023, נרשם רווח כולל לפני מס בענפי פעילות ביטוח כללי בסך של כ-43.9 מיליון ₪ בהשוואה ל37.6 מיליון ₪ ברבעון המקביל אשתקד.  

ביטוח חיים וחיסכון ארוך טווח

סך הפרמיות שהורווחו ברוטו בתקופת הדוח הסתכמו בכ- 427.0  מיליון ש"ח, לעומת כ- 448.9 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. 

ההפסד הכולל לפני מס בביטוח חיים בתקופת הדוח הסתכם לסך של כ-12.9 מיליון ש"ח, לעומת הפסד כולל לפני מס כ- 83.8  מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. הירידה בגובה ההפסד  נבעה בין היתר מצמצום גובה פדיונות המביאים לירידות ערך בגין נכסי הוצאות רכישות נדחות, ופרסום חוזר ללוחות תמותה שהגדיל את עתודות ביטוח חיים בסכום של 23.7 מיליון ש''ח בשנת 2022. ברבעון ה-4 לשנת 2023, נרשם רווח כולל לפני מס בענפי ביטוח חיים וחיסכון ארוך טווח בסך של כ-4.8 מיליון ש"ח בהשוואה להפסד בסך של כ-8.3 מיליון ₪ ברבעון המקביל אשתקד.  

ברווחי ההשקעות בתיק המשתתף ברווחים בעקבות תשואות שליליות שנרשמו בשנים 2022 ו-2021 החברה לא גבתה דמי ניהול משתנים בפוליסות המשתתפות ברווחים וזאת למרות התשואות החיוביות בתיק זה בתקופת הדוח. ה"בור בדמי ניהול" בפוליסות אלו עומד נכון לסמוך למועד פרסום הדוח על סכום של כ-19.8 מיליון ₪ בהשוואה ל-29 מיליון ₪ נכון למועד המקביל אשתקד. 

x