ביטוח ישיר: זינוק של כ-277% ברווח הכולל

הדוחות הכספיים שמפרסמת ביטוח ישיר מציגים רווח כולל שהסתכם בכ-51.7 מיליון ש"ח ברבעון הראשון של השנה, לעומת כ-14.1 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד; החברה תחלק דיבידנד בהיקף של כמיליון שקל

 

 

 
קובי הבר, צילום: כפיר סיוןקובי הבר, צילום: כפיר סיון
 

עומר רגב
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
28/05/2024

מנכ״ל ביטוח ישיר, קובי הבר: "אנו מסכמים את הרבעון, עם צמיחה משמעותית ברווחיות ובהיקף הפרמיות, נתונים שממחישים את פירות המהלכים האסטרטגיים המשמעותיים שהובלנו בשנים האחרונות בתחומי החיתום, התמחור ובניהול התביעות המתקדם. הגידול של 50% בפרמיות בענף רכב רכוש נובע מהאטרקטיביות שלנו במחיר ובשירות. אלה הובילו לצמיחה במספר הלקוחות ולזכייה במכרז החשכ"ל וכן מהתאמת המחיר לסיכון הביטוחי המוגבר. בתקופה זו הלקוח משווה יותר מחירים ולשמחתנו גם בוחר יותר בביטוח ישיר. 

גם המותג ״9״, שעונה על הצורך של הציבור בחלופת ביטוח דיגיטלית איכותית במחירים אטרקטיביים, ממשיך להצליח ולזכות באהדת הצרכנים.

הרפורמה של המדינה בתחום ביטוחי הבריאות, שתיכנס לתוקף בחודש הבא, צפויה להביא איתה שינויים משמעותיים. אנו נערכים לתת מענה ללקוחותינו ומאמינים שהיתרונות היחסיים של ביטוח ישיר ייצרו בהמשך הזדמנויות חדשות ויאפשרו לנו לצמוח גם בתחום זה.

ביטוח ישיר תמשיך להתמקד בצמיחה במגוון המוצרים שלה ובהרחבת היצע השירותים ללקוחותיה, תוך הקפדה על רווחיות. 

עיקרי תוצאות הרבעון הראשון לשנת 2024:

הפרמיות ברוטו עלו ברבעון בכ-36% והסתכמו בכ-1,153.1 מיליון ש"ח בהשוואה לכ-849.6 מיליון ש"ח ברבעון המקביל. הגידול בפרמיות נבע מגידול בהיקף הפעילות במרבית הענפים בהם פועלת החברה. 

הפרמיות שהורווחו ברוטו הסתכמו בכ-818.3 מיליון ש"ח בהשוואה לכ-656.2 מיליון ש"ח ברבעון המקביל, גידול של כ-25%. 

הפרמיות ברוטו מעסקי ביטוח כללי צמחו ברבעון בכ-44% והסתכמו בסך של כ-992.4 מיליון ש"ח, לעומת סך של כ-691.1 מיליון ש"ח ברבעון המקביל. העלייה נובעת מגידול במספר הלקוחות ומתהליך של התאמת תעריפים לסיכון, בעיקר בענפי הרכב והדירות. הפרמיות ברוטו בביטוח כללי, ללא חשכ"ל, הסתכמו בתקופת הדוח בכ-794.5 מיליון ש"ח וצמחו בכ-35% לעומת תקופה מקבילה אשתקד.

הפרמיות שהורווחו ברוטו מעסקי ביטוח חיים ללא חסכון צמחו ברבעון בכ-2%. הגידול נובע מעלייה בהיקף הפעילות ומעליית המדד. הפרמיה בגין מוצרי חסכון ירדה בכ-10% בעקבות הפסקת שיווק מוצר חיסכון משולב ריסק לפני מספר שנים, והשקת מוצר חיסכון (חוזה השקעה), שאינו מקבל ביטוי בפרמיות.

סה"כ הפרמיות שהורווחו ברוטו מעסקי ביטוח חיים צמחו בכ-24% והסתכמו בסך של כ-91.4 מיליון ש"ח, לעומת סך של כ-89.8 מיליון ש"ח ברבעון המקביל.

הפרמיות שהורווחו ברוטו מעסקי ביטוח בריאות הסתכמו בסך של כ-69.3 מיליון ש"ח, לעומת סך של כ-68.6 מיליון ש"ח ברבעון המקביל, גידול של כ-1%. העלייה נובעת מגידול במספר הלקוחות והיקף הפעילות, אשר באה לידי ביטוי בצמיחה של כ-10% במוצרי הוצאות רפואיות ומחלות קשות. מנגד, נרשמה ירידה במוצרי ביטוח נסיעות לחו"ל ותאונות אישיות, מוצר אשר החברה הפסיקה את שיווקו במתכונתו הישנה בחודש מאי 2021 והחל משנת 2023 חזרה לשווקו תחת הפוליסה החדשה בהיקף נמוך ובאופן הדרגתי. כמו כן, בחודש אוקטובר 2023 הופסק השיווק של מוצרי הוצאות רפואיות (שנאסר שיווקם עם כניסתה לתוקף של רפורמה רגולטורית בתחום), ואילו במהלך הרבעון הראשון חזרה החברה לשווק את המוצר, במתכונתו הרגולטורית החדשה, באופן הדרגתי.

ההכנסות מהשקעות נטו והכנסות מימון לרבות רווח כולל אחר (לפני מס) הסתכמו ברבעון לסך של כ-63.3 מיליון ש"ח לעומת סך של כ-38.6 מיליון ש"ח ברבעון המקביל, וזאת בעיקר בשל המגמות בשוק ההון והעלייה בריבית. הכנסות מהשקעות שאינן מיוחסות לפוליסות משתתפות ברווחים הסתכמו לסך של כ-55 מיליון ש"ח, בהשוואה לסך של כ-34.8 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד.

הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות הסתכמו בכ-161.7 מיליון ש"ח לעומת סך של כ-153.4 מיליון ש"ח ברבעון המקביל, גידול של כ-5%. הגידול נובע בעיקרו מעליית המדד, התפתחות הוצאות השכר במשק, ומהצמיחה בהיקף הפעילות אשר הביאה לגידול במצבת העובדים. 

הרווח הכולל לפני מס בתחום ביטוח כללי ברבעון הסתכם בכ-45.7 מיליון ש"ח בהשוואה להפסד של כ-8.6 מיליון ש"ח ברבעון המקביל. המעבר מהפסד לרווח נובע בעיקר משיפור בתוצאות החיתומיות בענפי הרכב והחבויות האחרים ומעלייה בהכנסות מהשקעות. הרווח קוזז בחלקו בשל ירידה ברווחיות החיתומית בענפי הרכוש האחרים. 

הרווח הכולל לפני מס בתחום ביטוח חיים וחיסכון הסתכם בכ-8.1 מיליון ש"ח לעומת כ-13 מיליון ש"ח ברבעון המקביל. הקיטון נובע בעיקר מהיקף תביעות גבוה יותר, בין השאר בשל מלחמת חרבות ברזל. 

הרווח הכולל לפני מס בתחום ביטוח בריאות הסתכם בכ-10 מיליון ש"ח, לעומת כ-10.6 מיליון ש"ח ברבעון המקביל.  

הרווח הכולל ברבעון הסתכם בכ-51.7 מיליון ש"ח, לעומת כ-14.1 מיליון ש"ח ברבעון המקביל, גידול של כ-277%. הגידול נובע בעיקרו משיפור משמעותי בתוצאות החיתומיות בענף רכב רכוש, ובהכנסות מהשקעות, אשר קוזז בחלקו מירידה בענפי רכוש אחרים ובמגזרי חיים ובריאות, בין השאר בשל השפעות לא מהותיות של המלחמה. 

דיבידנד:

ביום 28 במאי 2024 הכריזה החברה על חלוקת דיבידנד בהיקף של כ- מיליון ש"ח, וזאת בהתבסס על תוכנית ניהול ההון של החברה.

כושר פירעון

בהתאם לדרישות הפיקוח מציגה החברה יחס כושר פירעון גבוה של כ-139% ליום 31 בדצמבר 2023, ללא התחשבות בהוראות המעבר לתקופת הפריסה, בהשוואה לכ-146% ביום 31 בדצמבר 2022.

x