ליברה ברבעון חזק: רווח כולל של כ-11.1 מיליון שקל. המניה מזנקת ב-11.61%+

הרווח הכולל של החברה ברבעון הראשון של השנה טיפס לכ-11.1 מיליון שקל, לעומת הפסד כולל בסך של כ-1.9 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד; ההון של החברה בסוף מרץ הסתכם בכ-80.4 מיליון שקל לעומת כ-69.3 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד

 

 

מנכ״לית ליברה, אתי אלישקוב, צילום: אבי מועלםמנכ״לית ליברה, אתי אלישקוב, צילום: אבי מועלם

עידו אסיאג
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
29/05/2024

ליברה, חברת הביטוח הדיגיטלית, שנוסדה ומנוהלת על ידי אתי אלישקוב, פרסמה את דוחותיה הכספיים לרבעון הראשון לשנת 2024. החברה ממשיכה להציג שיעור גידול משמעותי בפרמיות ברוטו ורווח משמעותי הגבוה בתולדות החברה.

הרבעון הראשון אופיין בהמשך צמיחה מואצת בהיקפי הפעילות של החברה בכל הענפים בהם היא פועלת ומעלייה בפרמיה הממוצעת בענף הרכב לעומת הרבעון המקביל אשתקד. בזכות העלאת התעריפים, חל שיפור ב-Loss Ratio בשייר בענף רכב רכוש ברבעון הראשון שהסתכם ב-68% לעומת כ-105% ברבעון המקביל אשתקד. 

הפרמיות ברוטו צמחו בכ-31% והסתכמו בכ-222 מיליון ש"ח לעומת כ-168 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. הפרמיות שהורווחו ברוטו ברבעון הראשון של שנת 2024 גדלו בכ-39% והסתכמו בכ-161.1 מיליון ש"ח לעומת כ-116.4 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. בהתאם למדיניות החברה, לחברה אין כלל לקוחות שהינם ציי רכב וקולקטיבים ומלוא לקוחותיה הינם לקוחות פרטיים. נכון למועד זה, לחברה כ-200,000 מבוטחים (ולמעלה מ-350,000 פוליסות) כאשר הרוב המכריע של מבוטחי החברה רוכשים פוליסות רכב חובה יחד עם פוליסת רכב רכוש. 

החברה הציגה רווח כולל לפני מס ברבעון הראשון לשנת 2024 שהסתכם בכ-17 מיליון ש"ח לעומת הפסד כולל לפני מס של כ-2.7 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. הרווח הכולל לפני מס בשנת 2023 הסתכם בכ-13 מיליון ש"ח.

הרווח הכולל לאחר מס ברבעון הראשון לשנת 2024 הסתכם בכ-11.1 מיליון ש"ח לעומת הפסד כולל לאחר מס של כ-1.9 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. הרווח הכולל לאחר מס בשנת 2023 הסתכם בכ-9.2 מיליון ש"ח.

המעבר מהפסד לרווח בתקופת הדוח בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד, נובע בעיקר מהמשך השיפור החיתומי בענף רכב רכוש לאור הגידול בפרמיה הממוצעת וירידה קלה בשכיחות הגניבות שהובילה לירידה בעלות התביעה הממוצעת. זאת לצד גידול ברווחי השקעות בתיק הנוסטרו של החברה שהיקפו מסתכם בכ-380 מיליון ש"ח סמוך למועד פרסום הדוח והמשך התייעלות תפעולית בהוצאות החברה. שיעור סך ההוצאות מפרמיה ברוטו ברבעון הראשון לשנת 2024 הסתכם בכ-10.9% לעומת כ-12.8% ברבעון המקביל אשתקד.  ברבעון הראשון לשנת 2024 נרשמו רווחי השקעות בתיק הנוסטרו של החברה בסך של כ-3.1 מיליון ש"ח בהשוואה להכנסות מהשקעות בסך של כ-1.1 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. 

הפרמיות ברוטו בביטוח רכב רכוש ברבעון הראשון לשנת 2024 צמחו בכ-37% והסתכמו בכ-146.3 מיליון ש"ח לעומת כ-106.9 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. הגידול נובע מהמשך צמיחה מואצת בהיקפי הפעילות של החברה בענף, המלווה בעלייה מתמשכת בפרמיה הממוצעת וכן מנאמנות לקוחות גבוהה הבאה לידי ביטוי בשיעור חידושים גבוה. 

הרווח הכולל לפני מס בענף רכב רכוש הסתכם בכ-17.5 מיליון ש"ח לעומת הפסד כולל לפני מס של כ-3.8 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד ולעומת רווח כולל לפני מס בסך של כ-8.9 מיליון ש"ח בשנת 2023. המעבר מהפסד לרווח נובע משיפור ב-Loss Ratio לאור הגידול בפרמיה הממוצעת בתקופה זו אשר הובילה לשיפור התוצאות החיתומיות. כמו כן, בתקופת הדוח נרשמה ירידה בעלות התביעה הממוצעת אשר נובעת מירידה קלה בשכיחות הגניבות. הגידול ברווחיות נובע גם מרווחי השקעות בתיק הנוסטרו של החברה והמשך התייעלות תפעולית בהוצאות החברה. ברבעון הראשון נרשמו בענף זה רווחי השקעות בתיק הנוסטרו של החברה בסך של כ-1.3 מיליון ש"ח לעומת רווחי השקעות בסך של כ-0.5 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד.

הפרמיות ברוטו בביטוח רכב חובה ברבעון הראשון לשנת 2024 הסתכמו בכ-68.2 מיליון ש"ח לעומת כ-57.1 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד, עלייה של כ-20%. הרווח הכולל לפני מס הסתכם בכ-0.07 מיליון ש"ח לעומת רווח כולל לפני מס של כ-1.6 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. השינוי בעקום הריבית בתוספת פרמיית אי הנזילות הגדילה את העתודות הביטוחיות בברוטו בסכום של כ-4.3 אלף ש"ח וכ-1.2 אלף ש"ח בשייר ברבעון הראשון לעומת קיטון בעתודות הביטוחיות בברוטו בסך של כ-879 אלף ש"ח וכ-157 אלף ש"ח בשייר ברבעון המקביל אשתקד. מנגד רשמה החברה בענף זה רווחי השקעות שהסתכמו לסך של כ-839 אלף ש"ח לעומת רווח מהשקעות בסך של כ-299 אלף ש"ח ברבעון המקביל אשתקד, וכן נרשם גידול בפרמיה הממוצעת. 

הפרמיות ברוטו בביטוח רכוש אחר (ביטוח דירה, עסק, חיות מחמד וביטוח נסיעות לחו"ל) ברבעון הראשון לשנת 2024 הסתכמו בכ-6.3 מיליון ש"ח לעומת כ-4.1 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד, גידול של כ-54%. הגידול בהפסד נובע בעיקר מגידול בעלויות רכישת כיסוי לנזקי קטסטרופה ממבטחי המשנה בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד. יצוין, כי יחס הרווחיות של החברה הינו חיובי וככל שהחברה תגדיל את פעילותה, העלות השולית של כיסוי זה תקטן ותביא להגדלת הרווחיות. כמו כן, נרשמו ברבעון הראשון בענף ביטוח דירה מספר תביעות גדולות יחסית בהשוואה לתקופה מקבילה אשתקד. ברבעון הראשון לשנת 2024 נרשמו בענף זה רווחי השקעות בסך של כ-81 אלפי ש"ח בהשוואה לרווחי השקעות בסך של כ-12 אלפי ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד.

יצוין, כי לאורך השנים התוצאות הביטוחיות (Loss Ratio) בענפים אלו חיוביות וככל שהחברה תמשיך במגמת גידול וצמיחה בענפים אלו, היא צופה כי תוצאותיה הכספיות ישתפרו. ברבעון הראשון לשנת 2024 נרשמו במגזר ביטוח חיים פרמיות שהורווחו ברוטו בסך של כ-1.2 מיליון ש"ח לעומת כ-0.14 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. הרווח הכולל לפני מס הסתכם בכ-806 אלף ש"ח לעומת הפסד כולל לפני מס בסך של כ-16 אלף ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. ברבעון הראשון שיווקה החברה פוליסות ביטוח חיים בפרמיה משונתת בסך של כ-5.3 מיליון ש"ח.

ההון של החברה הסתכם ביום 31 במרס 2024 לסך של כ-80.4 מיליון ש"ח בהשוואה לסך של כ-69.3 מיליון ש"ח ליום 31 בדצמבר 2023. הגידול בהון העצמי נובע מרווח כולל לאחר מס של כ-11.1 מיליון ש"ח ברבעון הראשון לשנת 2024. ליברה ממשיכה ליישם את מודל שיתוף המבוטחים ברווחים באמצעות יצירת ארנק דיגיטלי לכל לקוח וצבירת מטבעות דיגיטליים (ליברות) הניתנים למימוש למזומן, לחידוש פוליסות או לרכישה של פוליסות חדשות. בתקופת הדוח חילקה ליברה לציבור לקוחותיה כ-7 מיליון ליברות. 

ברבעון הראשון ליברה השיקה מוצר חדשני נוסף - אפליקציית"Chik" , אפליקציה ייעודית לנהגים צעירים עד גיל 24. האפליקציה מאפשרת לנהגים צעירים לרכוש ביטוח רכב יומי ל-24 שעות במחיר של 30 ש"ח או לפרק זמן ארוך יותר של עד 7 ימים ברצף, ללא תלות בחברת הביטוח בה הרכב מבוטח, ללא הגבלת ק"מ וללא התקנת רכיבי מעקב נוספים ברכב. 

אתי אלישקוב, מייסדת ומנכ"לית ליברה, מסרה: "ליברה ממשיכה להציג צמיחה משמעותית בכל תחומי פעילותה ופותחת את השנה עם תוצאות חזקות בכל הפרמטרים ורווח כולל מרשים מאוד לרבעון הראשון. זאת, בעקבות גידול בכמות המבוטחים, העלאת הפרמיה, יעילות תפעולית, והקפדה על חיתום איכותי. המודל העסקי של ליברה מוכיח את עצמו ואנו ממשיכים לפעול לפי האסטרטגיה שהתווינו בתחילת הדרך, בחדשנות טכנולוגית ובפתרונות מבודלים המותאמים לצרכי הלקוח, תוך שימור איכות התיק. לצד המוצר החדש לביטוח נהגים צעירים, שהושק במהלך הרבעון תחת המותג Chik וזוכה להצלחה גדולה, ליברה ממוקדת בגידול בסל המוצרים המורחב שלה הכולל מוצרים שאינם רק בתחום הרכב -  מוצרים אלה יהוו נדבך נוסף לצמיחה הצפויה שלנו ולרווחיות בשנים הקרובות".


לגרף ליברה לחצו כאן

43 קרנות נאמנות שמחזיקות סה"כ 5.69 מיליון בליברה
קרנות נאמנות שמחזיקות את ליברה. לרשימה המלאה

שם קרן

אחוז מהקרן

בשקלים

סלע מניות

1.22%

969039.61

עציוני מניות ישראל

1.18%

137486.51

אזימוט מניות 

1.08%

299816.73

סלע 20/80

0.95%

44928.91

עציוני גמישה

0.77%

106801.22

ב. אלטרנטיב גמישה

0.74%

62039.56

אזימוט 15/85

0.71%

72838.74

PTF ת"א צמיחה

0.61%

29136.29

MTF מחקה ת"א צמיחה 

0.61%

117472.98

אביב-שגב גמישה

0.56%

59730


x