עמיר שיווק ברבעון חזק: גידול של פי 7 ברווח הנקי

הרווח הנקי של החברה ברבעון הראשון של 2024 זינק לכ-10.6 מיליון שקל, גידול של כמעט פי שבעה לעומת רווח נקי בסך של כ-1.6 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד; הרווח הגולמי של החברה עלה ב-7% לכ-47.8 מיליון שקל; המניה עולה ב-3.85%+

 

 

צילום: Dreamstimeצילום: Dreamstime

עומר רגב
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
29/05/2024

במהלך הרבעון החלו עבודות ההשבחה לנכס החברה ברחוב הלחי בבני ברק, להפיכתו למרכז מסחרי בתחום הריהוט ועיצוב הבית. החברה צופה הכנסות שכירות בסך של 9 מיליון שקל מכלל המתחם לאחר אכלוסו;

גיא בינשטוק, מנכ"ל עמיר שיווק: "אנו שמחים לפרסם את התוצאות הכספיות לרבעון הראשון של 2024, שהיה רבעון חזק, עם גידול ברווחי פעילות הליבה – הפעילות החקלאית. במהלך הרבעון בלט במיוחד השיפור ברווחיות הגולמית, וזאת כתוצאה מגידול  הן ברווחיות הגולמית של תחום התערובות והן עלייה ברווחיות מגזר הגנת הצמח והזנתו. בנוסף, במהלך הרבעון התחלנו בעבודות השדרוג וההשבחה של נכס החברה בבני ברק, הצפויות להגדיל משמעותית  את דמי השכירות מהנכס החל מאפריל 2025".

עמיר שיווק והשקעות בחקלאות, העוסקת בשיווק ובהפצה של ציוד ומוצרים לחקלאות, פרסמה את הדוחות הכספיים לרבעון הראשון של שנת 2024. החברה דיווחה על רבעון חזק, שכלל גידול משמעותי ברווחים המיוחסים לפעילות החקלאית, וזאת לאחר שתוצאות חברת הקנאביס BOL חדלו להשפיע על תוצאות החברה החל מהרבעון השלישי של שנת 2023.

הכנסות החברה מהפעילות החקלאית הסתכמו ברבעון הראשון של שנת 2024 בכ-277.7 מיליון שקל, לעומת הכנסות בסך של כ-291.8 מיליון שקל ברבעון הראשון של שנת 2023. השינוי נובע מעיקר מקיטון בהכנסות מגזר הגנת הצמח והזנתו, בשל ירידה במחירי הדשנים וקיטון בהכנסות מגזר התערובות , בעיקר עקב ירידת מחירי הגרעינים.

הרווח הגולמי הסתכם ברבעון הראשון של שנת 2024 בכ-47.8 מיליון שקל, עלייה של 7% לעומת רווח גולמי בסך 44.7 מיליון שקל ברבעון הראשון של שנת 2023. הגידול ברווח הגולמי נובע בעיקרו מעלייה ברווח הגולמי בתחום הגנת הצמח והזנתו ועלייה ברווח הגולמי של תחום התערובות.

הרווחיות הגולמית מהפעילות החקלאית זינקה ברבעון הראשון של 2024 לכ-16.9% מסך ההכנסות, לעומת רווחיות גולמית בשיעור של 14.7% ברבעון הראשון של 2023. הגידול ברווחיות הגולמית נובע בעיקרו משיפור משמעותי ברווחיות הגולמית של תחום התערובות, שעלתה ל-18.8%, ועלייה ברווחיות הגולמית במגזר הגנת הצמח והזנתו.

הרווח התפעולי הסתכם ברבעון הראשון של שנת 2024 בכ-15 מיליון שקל (5.4% ממחזור המכירות), עלייה של 24.5% לעומת רווח תפעולי בסך 12 מיליון שקל ברבעון הראשון של שנת 2023 (4.1% ממחזור המכירות). העלייה נובעת בעיקר מהגידול ברווחיות הגולמית כאמור.

ה-EBITDA ברבעון הראשון של שנת 2024 הסתכם בכ-20.3 מיליון שקל, עלייה של 16.4% לעומת 17.4 מיליון שקל ברבעון הראשון של שנת 2023. 

הרווח הנקי הסתכם ברבעון הראשון של שנת 2024 בכ-10.6 מיליון שקל, גידול של כמעט פי שבעה לעומת רווח נקי בסך של כ-1.6 מיליון שקל ברבעון הראשון של שנת 2023. 

הונה העצמי של החברה נכון ליום 31 במארס 2024 מסתכם בכ-357.1 מיליון שקל, 40.8% מסך המאזן, לעומת כ-358 מיליון שקל, 40.7% מסך המאזן, ליום 31 בדצמבר 2023. ההון הושפע בעיקר מהרווח הכולל בתקופה בניכוי דיבידנד שהוכרז.

חלוקת דיבידנדים – ביום 2 במאי 2024 (לאחר תאריך המאזן) שילמה החברה לבעלי המניות דיבידנד בסך כולל של 12.5 מיליון שקל בגין רווחי שנת 2023.

לחברה הון חוזר חיובי בסך של 204.6 מיליון שקל.

פעילותה השוטפת של החברה הניבה ברבעון הראשון של שנת 2024 תזרים מזומנים חיובי בסך 41.6 מיליון שקל.

תוצאות החברה לפי מגזרי פעילות:

בתחום הגנת הצמח והזנתו הסתכמו ההכנסות ברבעון הראשון של שנת 2024 בכ-117.6 מיליון שקל, לעומת הכנסות בסך 123.1 מיליון שקל ברבעון הראשון של שנת 2023. הקיטון נובע בעיקר מירידה במחירי הדשנים. הרווח הגולמי המגזרי עלה לכ-14.6 מיליון שקל, 12.4% מההכנסות, לעומת 13.6 מיליון שקל, 11% מסך ההכנסות, ברבעון המקביל אשתקד. העלייה בשיעור הרווח הגולמי נובעת בעיקר מעיתוי רישום התחשבנות עם ספקים וקיטון במכירות מוצרי הדשנים.

בתחום האריזות הסתכמו ההכנסות ברבעון הראשון של שנת 2024 בכ-52 מיליון שקל, בדומה להכנסות בסך של כ-51.7 מיליון שקל ברבעון הראשון של שנת 2023. במהלך הרבעון חוותה החברה גידול בהיצע מוצרי האריזות לחקלאות ועלייה כמותית גם באספקת אריזות לתעשייה, אשר קוזזה עם ירידת מחירים בקרטון הגלי לעומת הרבעון המקביל אשתקד. הרווח הגולמי המגזרי הסתכם בכ-10.2 מיליון שקל, לעומת 10.9 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. השינויים בשיעורי הרווחיות מושפעים מהתחרות בתחום ומתמהיל המוצרים הנמכרים.

בתחום התערובות הסתכמו ההכנסות ברבעון הראשון של שנת 2024 בכ-76.5 מיליון שקל, לעומת הכנסות בסך של כ-89 מיליון שקל ברבעון הראשון של שנת 2023. הקיטון נובע בעיקר מירידה במחירי המכירה של התערובת ללקוחות, בשל ירידה במחירי חומרי הגלם המשמשים לייצור התערובות, בתוספת ירידה בכמויות התערובת שנמכרו לעומת הרבעון המקביל אשתקד. עם זאת, הרווח הגולמי המגזרי עלה לכ-14.4 מיליון שקל, 18.8% מסך ההכנסות, לעומת 11.6 מיליון שקל, 13.1% מסך ההכנסות, ברבעון המקביל אשתקד. העלייה בשיעור הרווח הגולמי נובעת בעיקר מירידה משמעותית במחירי חומרי הגלם של מכון התערובת, שנקבעים בבורסות בחו"ל, בקיזוז ירידה במחירי המכירה של התערובת המושפעים מהתחרות.

בתחום האחר, הכולל בין היתר שיווק מוצרי השקיה, זרעים, כלי-עבודה וקטיף, מיכון חקלאי, ביגוד, פוליאתילן, רשתות ועוד, הסתכמו ההכנסות ברבעון הראשון של שנת 2024 בכ-31.6 מיליון שקל, גידול של כ-12% לעומת הכנסות בסך של כ-28.1 מיליון שקל ברבעון הראשון של שנת 2023. הגידול נובע בעיקר מעלייה משמעותית במכירות מוצרי זרעים, וכן מעלייה במכירות שאר המוצרים בתחום. הרווח הגולמי המגזרי עלה לכ-7.7 מיליון שקל, 16% מסך ההכנסות, לעומת 6.7 מיליון שקל, 15% מסך ההכנסות ברבעון המקביל אשתקד. 

בתחום הנדל"ן, שבו בין היתר מחזיקה החברה שני בניינים בבני ברק (בניין חד-קומתי בשטח של כ-2,200 מ"ר, ובסמוך לו - בניין משרדים בן 3 קומות בשטח של כ-5,500 מ"ר), הכנסות החברה ברבעון הראשון של שנת 2024 הסתכמו בכ-1.2 מיליון שקל, לעומת הכנסות בסך של 2 מיליון שקל ברבעון הראשון של שנת 2023. השינוי בהכנסות נובע מסיום הסכמי שכירות בבניין המשרדים ותחילת עבודות השבחה להפיכת בניין המשרדים למתחם מסחרי בתחום הריהוט ועיצוב הבית (העבודות צפויות להימשך עד אפריל 2025). להערכת החברה, לאחר סיום העבודות ואכלוס מלא, סך השכירות מכלל מתחם הנכסים בבני ברק יסתכם ב-9 מיליון שקל לשנה לפחות.

לגרף עמיר שיווק לחצו כאן

36 קרנות נאמנות שמחזיקות סה"כ 14.19 מיליון בעמיר שיווק
קרנות נאמנות שמחזיקות את עמיר שיווק. לרשימה המלאה

שם קרן

אחוז מהקרן

בשקלים

ילין לפידות יתר 

2.05%

4351808.02

מגדל מניות יתר

1%

48599

אי.בי.אי. יתר

0.96%

276803

מיטב מניות ת"א MID CAP 

0.95%

2677171

אנליסט מניות SMALL CAP ישראל

0.49%

554873.8

דולפין יתר

0.44%

402357.46

PTF ת"א צמיחה

0.27%

13016.08

MTF מחקה ת"א צמיחה 

0.27%

52508.05

דולפין מניות 

0.26%

96458.45

מיטב סקיי השקעות

0.19%

303046.46


x