מ. אביב תעשיות בניה: רווח נקי של כ- 7.6 מיליון שקל ברבעון

החברה מפרסמת את הדוחות הכספיים שלה לרבעון הראשון של 2024: מתחילת השנה ועד לפרסום הדו"ח מכרה החברה 47 יח"ד בהיקף כספי של כ-136 מיליון שקל; ברבעון הראשון החברה הציגה גידול של 183.9% בהכנסות מעסקאות בנייה ומקרקעין שהסתכמו בכ- 88.5 מיליון שקל; החברה תחלק דיבידנד בהיקף של כ- 7 מיליון שקל; המניה עולה ב-3.58+

 

 

 
צאלה רוזנבלום עמור, צילום: יח״צצאלה רוזנבלום עמור, צילום: יח״צ
 

עידו אסיאג
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
02/06/2024

חברת הנדל"ן מ. אביב תעשיות בניה (ת"א: אביב), פרסמה את תוצאותיה הכספיות לרבעון הראשון לשנת 2024.

מתחילת שנת 2024 ועד לפרסום הדו"ח מכרה החברה 47 יח"ד, כולן בשוק החופשי, בהיקף כספי של כ- 136.0 מיליון ש"ח, מהן 17 יח"ד לאחר מועד הדוח, בהיקף כספי של כ- 50.8 מיליון ש"ח, בעיקר בשיטת 20/80

גידול של 183.9% בהכנסות מעסקאות בנייה ומקרקעין ברבעון הראשון לשנת 2024, שהסתכמו בכ- 88.5 מיליון ש"ח

גידול של פי 5 (408.1%) ברווח הגולמי בתחום ייזום נדל"ן שהסתכם ברבעון הראשון לשנת 2024 בסך של כ- 14.1 מיליון ש"ח; שיעור רווחיות גולמית של כ- 16%

ה- NOI בתחום נדל"ן מניב ברבעון הראשון לשנת 2024 הסתכם בסך של כ- 3.2 מיליון ש"ח, המשקף תשואה שנתית של כ- 6.3% על נדל"ן להשקעה

רווח כולל לתקופה ברבעון הראשון לשנת 2024 בסך כ- 7.6 מיליון ש"ח

גידול בהון העצמי שהסתכם לסך כ- 341.5 מיליון ש"ח נכון ל- 31 בדצמבר 2023; יחס הון למאזן של 34.7%

באפריל 2024 זכתה החברה במכרז ב"מתחם חבצלת" בנתניה להקמת 136 יח"ד במחירי שוק חופשי ושטחי מסחר, תעסוקה ומבני ציבור

במאי 2024 גייסה החברה סך של כ- 127.6 מיליון ש"ח באמצעות הרחבת סדרת אג"ח 7

ב- 30 במאי 2024 הוחלט על חלוקת דיבידנד בסך כולל של כ- 7 מיליון ש"ח, אשר ישולם ביוני 2024, כ- 52.8 אג' למניה, המשקף תשואת דיבידנד של כ- 4.34%

החברה צפויה להכיר בשנתיים הקרובות (2024-2025), בהתאמה להתקדמות הביצוע והמכירות, בהכנסות מעסקאות בניה ומקרקעין מפרויקטים בהקמה (לב העיר בנין 3, נרקיסים ונווה שמיר בית שמש) וממלאי בפרויקטים שהקמתם הסתיימה בסך של כ- 544.5 מיליון ש"ח, רווח גולמי של כ- 85.6 מיליון ש"ח ועודפים צפויים (הון עצמי + רווחים) בסך כ- 335.2 מיליון ש"ח, לא כולל פרויקטים שבתכנון. מהם, הכנסות צפויות שטרם הוכרו בגין חוזי מכירה מחייבים שנחתמו עד 31.3.2024 בסך כ- 194.8 מיליון ש"ח ורווח גולמי שטרם הוכר בסך כ- 30.1 מיליון ש"ח

השפעת מלחמת "חרבות ברזל": להערכת החברה צפויה האטה במהלך שנת 2024 בקצב הביצוע של הפרויקטים כאשר בשלב זה חלו עדכונים לא מהותיים באומדני החברה בעלויות הבניה הישירה. להערכת החברה, בהתחשב בנזילותה ואיתנותה הפיננסית של החברה, לרבות נכסיה הנזילים של החברה, מסגרות אשראי בנקאי, מסגרות פוטנציאליות בגין נכסים בלתי משועבדים, ותזרים המזומנים מפעילותה השוטפת של החברה, קיימת לחברה יכולת פיננסית טובה לפרוע את התחייבויותיה כסדרן, ולעמוד באמת המידה הפיננסית שלהן היא מחויבת.     

צאלה רוזנבלום-עמור, מנכ"לית החברה, מסרה: "ברבעון הראשון לשנת 2024 אנו מציגים המשך גידול משמעותי בהכנסות וברווח מפעילות ייזום הנדל"ן, הודות לקצב מכירות נאה של יח"ד בשוק החופשי בפרויקטים בהקמה. על רקע תנאי השוק והמשך ההתמודדות עם אתגרי המלחמה, זכינו לאחרונה במכרז נוסף, שלישי במספר מסוף שנת 2022 ועד היום, ב"מתחם חבצלת" המבוקש בנתניה, ואנו נערכים לרכישת הקרקע בשבועות הקרובים, בהתאם לדרישות המכרז. השלמנו לאחרונה בהצלחה רבה גיוס באמצעות הרחבת סדרת אג"ח 7, שמעיד על האמון מצד שוק ההון בחברה. גיוס זה מאפשר לנו הגדלת המשאבים וגיוון מקורות המימון לצורך המשך צמיחה. לצד זה, על בסיס ביצועי החברה בשנת 2023, הוחלט על חלוקת דיבידנד לבעלי המניות."

התפתחויות עיקריות: תחום ייזום נדל"ן למגורים (ישראל ואחרים)
 
צבר פרויקטים נכון למועד פרסום הדוח – לחברה 7 פרויקטים בהקמה, בתכנון, במלאי דירות גמורות ובשלבי רכישה (לאחר זכייה במכרז) באזורי ביקוש שונים הכוללים 1,356 יח"ד, כולל פרויקט ברמלה שקיבל בספטמבר 2023 תוקף לתב"ע הכולל 278 יח"ד וקרקע בשלבי רכישה ב"מתחם חבצלת" בנתניה ל- 136 יח"ד. בפרויקטים הנ"ל צבר של שטחי מסחר בתכנון כ- 4,896 מ"ר  ושטחי תעסוקה בתכנון בהיקף כולל של כ- 19,662 מ"ר. בנוסף, לחברה 2 פרויקטים מותנים בהליכי שינוי תב"ע בבית שמש ונתניה. כמו כן, עתודות קרקע לכ- 532 יח"ד ולכ- 6,383 מ"ר שטחים למשרדים ומסחר בבודפשט, הונגריה.

היקף מלאי מקרקעין ובנינים למכירה נכון ל- 31.3.2024 הסתכם בסך של כ- 539.8 מיליון ש"ח, בהשוואה לסך של כ- 581.7 מיליון ש"ח נכון ל- 31.12.2023. הירידה נובעת בעיקר מזקיפת עלויות לדוח רווח והפסד בסך כ- 74.4 מיליון ש"ח.

ההכנסות מעסקאות בניה ומקרקעין (תחום ייזום נדל"ן) ברבעון הראשון לשנת 2024 הסתכמו בכ- 88.5 מיליון ש"ח, גידול של כ- 183.9% בהשוואה להכנסות בסך של כ- 31.2 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. ההכנסות בתקופת הדוח נובעות בעיקר מפרויקט אביב בנרקיסים ראשון לציון, נווה שמיר בית שמש ולב העיר ירושלים – בנין 3.

הרווח הגולמי מהכנסות מעסקאות בניה ומקרקעין ברבעון הראשון לשנת 2024 הסתכם בסך של כ- 14.1 מיליון ש"ח (שיעור רווחיות גולמית של כ- 16%), גידול של כ- 403.6% בהשוואה לרווח גולמי בסך של כ- 2.8 מיליון ש"ח (שיעור רווחיות גולמית של כ- 8.9%) ברבעון המקביל אשתקד.

נכסים בגין חוזים עם לקוחות עסקאות בניה נכון ל- 31.3.2024 הסתכמו בכ- 151.8 מיליון ש"ח, גידול של כ- 44.8% בהשוואה לכ- 104.8 מיליון ש"ח נכון ל- 31.12.2023. הגידול נובע בעיקר ממכירות לשוק החופשי ברבעון הראשון לשנת 2024 בשיטת 20/80.

זכייה במכרז ב"מתחם חבצלת" בנתניה באפריל 2024 לרכישת זכויות חכירה במתחם לבניה רוויה, מסחר, תעסוקה ומבני ציבור - מגרש בשטח של כ- 6,196 מ"ר עליו ניתן להקים 136 יח"ד (במחירי שוק חופשי), שטחי מסחר בשטח עיקרי של כ- 1,926 מ"ר ושטחי תעסוקה בשטח עיקרי של כ- 2,312 מ"ר. התמורה בגין הקרקע (ללא מע"מ) הינה כ- 141.5 מיליון ש"ח ועלויות הפיתוח הינן כ- 28.9 מיליון ש"ח.

בפרויקט לב העיר ירושלים – בנין 3 שהשלמתו צפויה בדצמבר 2024, נמכרו נכון למועד פרסום הדוח סך של 44 יח"ד (מתוך סך כולל של 64 יח"ד) בהיקף כספי כולל של כ- 134.6 מיליון ש"ח (בתוספת מע"מ). שיעור הרווח הגולמי הצפוי בפרויקט הינו כ- 25%.

בפרויקט נווה שמיר בית שמש שהשלמתו צפויה ב- 2024-2025, נמכרו נכון למועד פרסום הדו"ח סך של 120 יח"ד, 50 יח"ד במסגרת מחיר למשתכן ו- 70 יח"ד במחירי שוק חופשי (מתוך סך כולל של 130 יח"ד, מהן 50 יח"ד במחיר למשתכן ו- 80 יח"ד במחירי שוק חופשי) בהיקף כספי כולל של כ- 181.5 מיליון ש"ח (בתוספת מע"מ). שיעור הרווח הגולמי הצפוי בפרויקט הינו כ- 24.4%.

בפרויקט אביב בנרקיסים ראשון לציון שהשלמתו צפויה בשנת 2024 עד 2025, נמכרו נכון למועד פרסום הדו"ח סך של 251 יח"ד, 225 יח"ד במסגרת מחיר למשתכן ו- 26 יח"ד במחירי שוק חופשי (מתוך סך כולל של 315 יח"ד, מהן 225 יח"ד במחיר למשתכן ו- 90 יח"ד במחירי שוק חופשי) בהיקף כספי כולל של כ- 334.1 מיליון ש"ח (בתוספת מע"מ). שיעור הרווח הגולמי הצפוי בפרויקט הינו כ- 7.2%.

בפרויקט מתחם תלפיות החדשה - מרכז בליליוס בירושלים, בו בבעלות החברה, כולל חלקה בפלפלון סנטר (38%), כ- 20% משטח של כ- 29 דונם במתחם מרכז בליליוס באזור התעשייה, התקבלו ביולי 2023 היתרי בניה להקמת 2 בניינים (7-8) הכוללים 96 יח"ד מתוך פרויקט להקמת ארבעה בניינים (בניינים 5-8(, הצפוי לכלול 192 יח"ד. נכון למועד פרסום הדוח נחתם הסכם ליווי בנקאי להקמת בניינים 7-8 ונחתמו הסכמי מכר במכירה מקדמית בהסכמים שעדיין אינם מחייבים ל- 16 יח"ד בסך של 48 מיליון ש"ח בתוספת מע"מ (חלק החברה בהכנסות אלו 20%), אשר יכנסו לתוקף עם עמידה בתנאי הסכם הליווי. כמו כן, הצדדים פועלים לקבלת היתר להקמת בניינים 5 ו- 6.

2 פרויקטים בתכנון, לפני שיווק: (1) אביב בבאר יעקב להקמת 210 יח"ד, 105 יח"ד במחיר מטרה ו- 105 יח"ד במחירי שוק חופשי וכן שטחי מסחר בשטח של כ- 720 מ"ר, אותם סיווגה החברה כנדל"ן להשקעה בסך של כ- 7.8 מיליון ש"ח. התחלת הביצוע צפויה בשנת 2025, בכפוף לקבלת היתר בניה והשלמתו צפויה בשנת 2028. שיעור הרווח הגולמי הצפוי בפרויקט הינו כ- 10.8%. (2) כרמי גת – קרית גת להקמת 218 יח"ד (מחציתן במחיר מטרה ומחציתן בשוק החופשי). התחלת הביצוע צפויה בשנת 2025, בכפוף לקבלת היתר בניה והשלמתו צפויה בשנת 2028. שיעור הרווח הגולמי הצפוי בפרויקט הינו כ- 16.7%.

בפרויקט פארק צפון קריית מנחם בגין ברמלה (חלק החברה כ- 85%) בספטמבר 2023 ניתן תוקף על ידי הוועדה המחוזית לתב"ע ואושר בינוי של 278 יח"ד ב- 4 בנייני מגורים (שני בניינים בגובה 24 קומות מעל קומת קרקע מסחרית, בניין בגובה 14 קומות מעל קומת כניסה ובניין נוסף בגובה 6 קומות מעל קומת מסד). כמו כן, אושר בינוי מבנה בן 20 קומות תעסוקה על קומות מסד וקומת קרקע מסחרית.

בפרויקט נופי אביב בבית שמש (מותנה) במרץ 2024 הועדה המחוזית לתכנון ובניה החליטה להפקיד את התב"ע החדשה שהגישה החברה ביחס לקרקע אשר בבעלותה ובה זכויות בניה של כ- 510 מ"ר לבניה מסחרית, להקמת 32 יח"ד בשטח של כ- 4,000 מ"ר, שטחי מסחר של כ- 900 מ"ר ושטחים ציבוריים של כ- 260 מ"ר. זאת, בכפוף לתיקונים לא מהותיים לרבות הגדלת השטחים הציבוריים לכ- 350 מ"ר לכול הפחות.

בפרויקט שלב א' בבודפשט, הונגריה (מלאי דירות גמורות) מכרה החברה מתחילת שנת 2024 ועד למועד פרסום הדוח 1 יח"ד מתוך 2 יח"ד שנותרו במלאי נכון ל- 31.12.2023, בהיקף כספי כולל של כ- 0.8 מיליון ש"ח.
 
התפתחויות עיקריות: תחום נדל"ן מניב
 
ההכנסות מהשכרת והפעלת נכסים ברבעון הראשון לשנת 2024 הסתכמו בסך של כ- 3.4 מיליון ש"ח, גידול של כ- 9.9% בהשוואה לכ- 3.1 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד.

ה- NOI ברבעון הראשון לשנת 2024 הסתכם בסך של כ- 3.2 מיליון ש"ח, בהשוואה ל- NOI בסך כ- 2.9 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד.

נכס גבעת שאול ירושלים – בפברואר 2024 השלימה החברה עסקה לרכישת זכויות צד ג' בנכס (כ- 1,164 מ"ר וזכויות ל- 10 מקומות חניה) תמורת כ- 15 מיליון ש"ח ונכון למועד זה החברה היא הבעלים היחיד בנכס (בשטח בנוי כולל של 13,500 מ"ר).  בנובמבר 2023 שיעור התפוסה הכולל הנוכחי בנכס הינו כ- 87%, נושא תשואה שנתית של 6.1%. נכון למועד פרסום הדוח, פועלת החברה לקידום תב"ע חדשה במתחם.

נכס מרכז כלל – חלון לירושלים – שיעור התפוסה הכולל הנוכחי בנכס הינו 96%, נושא תשואה ממוצעת שנתית של 7.8%.

גידול בהיקף נכסים מניבים (שווי נדל"ן להשקעה) שהסתכם בכ- 205.6 מיליון ש"ח, בהשוואה לכ- 196.6 מיליון ש"ח נכון ל- 31 בדצמבר 2023, הנובע בעיקר מהשלמת רכישת הנכס בגבעת שאול. LTV – 30.6% (שיעור הכולל מימון חלק מהנדל"ן המופיע ברכוש קבוע).

תוצאות הרבעון הראשון לשנת 2024:
 
סך ההכנסות ברבעון הראשון לשנת 2024 הסתכמו בכ- 92 מיליון ש"ח, גידול של כ- 168.1% בהשוואה להכנסות בסך של כ- 34.3 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. ההכנסות בתקופת הדוח נובעות בעיקר מהכנסות מעסקאות בניה ומקרקעין מפרויקט אביב בנרקיסים ראשון לציון, נווה שמיר בית שמש ולב העיר ירושלים – בנין 3.
 
הרווח הגולמי ברבעון הראשון לשנת 2024 הסתכם בכ- 17.4 מיליון ש"ח (שיעור רווחיות גולמית של כ- 18.9%), גידול של כ- 204.3% בהשוואה לרווח גולמי בסך של כ- 5.7 מיליון ש"ח (שיעור רווחיות גולמית של כ- 16.6%) ברבעון המקביל אשתקד.
 
הוצאות המימון, נטו ברבעון הראשון לשנת 2024 הסתכמו בכ- 2.4 מיליון ש"ח, בדומה לרבעון המקביל אשתקד, והושפעו גם מהכנסות מימון בסך כ- 0.8 מיליון ש"ח בגין חוזים עם לקוחות. למועד פרסום הדוח, לחברה (במאוחד) הלוואות בריבית מבוססת פריים בסך של כ- 208.6 מיליון ש"ח. לפיכך, העלאת הריבית על ידי בנק ישראל בשיעור של 1% צפויה להביא לגידול בהוצאות המימון של החברה (המהוונות והלא מהוונות למלאי) בסך של כ- 2.1 מיליון ש"ח לשנה, בגין היקף חוב זהה.
 
הרווח לפני מס ברבעון הראשון לשנת 2024 הסתכם בכ- 10.7 מיליון ש"ח, גידול של כ- 33.4% בהשוואה לרווח לפני מס בסך של כ- 8 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. הרווח לפני מס ברבעון הראשון אשתקד הושפע מהכנסות אחרות, נטו בסך כ- 8.4 מיליון ש"ח, בעיקר בגין חתימת הסכם גישור בתביעה בפרויקט קבלנות ברמלה, בעוד שברבעון הנוכחי רשמה החברה הוצאות אחרות, נטו, בסך 0.2 מיליון ש"ח.
 
הרווח הכולל לתקופה ברבעון הראשון לשנת 2024 הסתכם בכ- 7.6 מיליון ש"ח, בדומה לרבעון המקביל אשתקד. הרווח ברבעון המקביל אשתקד הושפע כאמור מהכנסה חד פעמית בגין חתימת הסכם גישור בתביעה בפרויקט קבלנות ברמלה וכן מהכנסות נטו ממס מהפרשי שער בגין עליית שער הפורינט ביחס לשקל בסך של כ- 1.5 מיליון ש"ח, כאשר ברבעון הנוכחי רשמה החברה הוצאות בסך כ- 0.6 מיליון ש"ח בגין ירידה שער הפורינט ביחס לשקל.   
 
תזרים המזומנים ששימש לפעילות שוטפת ברבעון הראשון לשנת 2024 הסתכם בסך של כ- 4.8 מיליון ש"ח, בהשוואה לתזרים מזומנים שנבע מפעילות שוטפת בסך כ- 198.3 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. תזרים המזומנים השלילי מפעילות שוטפת ברבעון המקביל אשתקד נבע בעיקר מרכישת הקרקע בפרויקט באר יעקב. להערכת החברה, בהתחשב בנזילותה ואיתנותה הפיננסית של החברה, לרבות נכסיה הנזילים של החברה, מסגרות אשראי בנקאי, מסגרות פוטנציאליות בגין נכסים בלתי משעובדים, ותזרים המזומנים מפעילותה השוטפת של החברה, קיימת לחברה יכולת פיננסית טובה לפרוע את התחייבויותיה כסדרן, ולעמוד באמת המידה הפיננסית שלהן היא מחויבת.    
 
יתרת המזומנים ושווי מזומנים נכון ליום ה- 31 במרץ 2024 הסתכמה בסך של כ- 4.7 מיליון ש"ח, בהשוואה לסך של כ- 8.6 מיליון ש"ח נכון ל- 31 בדצמבר 2023. הירידה במזומנים שימשה בעיקר לפעילות שוטפת. סך המזומנים המוגבלים בשימוש בחשבונות ליווי נכון ליום ה- 31 במרץ 2024 הסתכם בכ- 12.4 מיליון ש"ח, בהשוואה לסך של כ- 6.9 מיליון ש"ח נכון ל- 31 בדצמבר 2023. הגידול נובע מתקבולי רוכשים בפרויקטים בליווי בנקאי.
 
ההון העצמי נכון ליום ה- 31 במרץ 2024 הסתכם בסך של כ- 341.5 מיליון ש"ח, בהשוואה להון עצמי בסך של כ- 333.9 מיליון ש"ח נכון ל- 31 בדצמבר 2023. יחס הון למאזן נכון ליום ה- 31 במרץ 2024 עמד על 34.7%, בהשוואה ליחס הון למאזן של 34.2% נכון ליום ה- 31 בדצמבר 2023. החברה שומרת לאורך זמן על יחס הון עצמי למאזן גבוה.

לגרף אביב בניה לחצו כאן

22 קרנות נאמנות שמחזיקות סה"כ 4.29 מיליון באביב בניה
קרנות נאמנות שמחזיקות את אביב בניה. לרשימה המלאה

שם קרן

אחוז מהקרן

בשקלים

פסטרנק שהם גמישה

2.03%

541580.27

מיטב מניות LONG RUN 

0.84%

185131.5

פסטרנק שהם מניות

0.35%

2604763.03

אילים תיק אג"ח + 30%

0.22%

26780.87

מגדל מניות יתר

0.17%

8371.81

אילים 50/50

0.17%

34037.43

אקורד 20/80

0.16%

76476.41

אילים תיק אג"ח + 20%

0.12%

58721.63

פסטרנק שהם 20/80

0.12%

59911.23

פסטרנק שהם 30/70

0.1%

346500.74


x