הוראה למבקשי ובעלי רישיון למתן שירות מידע פיננסי ולמתן שירות ייזום בסיסי

רשות ניירות ערך מפרסמת הוראה לפי סעיפים לחוק שירות מידע פיננסי ולחוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום וייזום תשלום

 

 
Photo-Inna-Reznik-Dreamstime.comPhoto-Inna-Reznik-Dreamstime.com
 

רשות ניירות ערך
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
04/06/2024

דברי הסבר

חוק שירות מידע פיננסי, התשפ"ב - 2021 (להלן: "חוק שירות מידע פיננסי") אשר נחקק בחודש נובמבר 2021 ונכנס לתוקף ביוני 2022, הסמיך את רשות ניירות ערך (להלן: "הרשות") להעניק רישיונות למתן שירות מידע פיננסי לתאגידים העומדים בדרישות הקבועות בחוק זה, ולפקח על בעלי רישיונות כאמור בהתאם לעקרונות שנקבעו בחוק שירות מידע פיננסי. חוק זה מסדיר לראשונה בחקיקה את תחום הבנקאות הפתוחה בישראל.

חוק שירות מידע פיננסי עוסק במתן שירות מידע פיננסי שהוא שירות מקוון במסגרתו בעל רישיון או אישור למתן שירות מידע פיננסי (להלן: "בעל רישיון או אישור למתן שירות מידע פיננסי") אוסף מידע פיננסי על אודות הלקוח שנמצא בידי גופים פיננסיים מהם מקבל הלקוח שירות פיננסי (להלן: "מקורות מידע"), ונותן על בסיסו שירות ללקוח. איסוף כאמור של המידע הפיננסי נעשה מכוח גישה של בעל רישיון למערכת מקוונת שדרכה מחויב מקור מידע לתת גישה למידע הפיננסי (להלן: "מערכת הממשק למידע פיננסי").

מידע פיננסי, הוא מידע על אודות הפעילות הפיננסית של הלקוח שמתנהלת אצל מקורות המידע כדוגמת: תנועות (זיכויים וחיובים) בחשבון העובר ושב של הלקוח ועלות ניהול החשבון של הלקוח (דמי ניהול חשבון); מידע על אודות האשראי של הלקוח, ובכלל זה סך האשראי שהלקוח נטל והריביות שהוא משלם בגינו; מידע על החסכונות של הלקוח, ובכלל זה היקף החיסכון של הלקוח וריביות שהוא מקבל בעדו; מידע על תיק ניירות הערך שמחזיק הלקוח והעמלות שהוא משלם עבור פעולות קנייה ומכירה של ניירות ערך וכיוצא בזה.

במסגרת שירות מידע פיננסי יכול בעל רישיון להציע ללקוחות שירותים שונים. לדוגמה, ריכוז מידע פיננסי ממקורות מידע פיננסי שונים; השוואת עלויות; העברת מידע לגופים פיננסיים לשם קבלת הצעות להתקשרות עבור הלקוח לשירותים פיננסיים שאותם הלקוח צורך או מבקש לצרוך (כלומר, הצעות מחיר מתחרות) או לשם סיוע בהתקשרות עמם; וכן ייעוץ בדבר התנהלותו הכלכלית של הלקוח. נדגיש כי לא מדובר ברשימה סגורה של שימושים שיכול בעל רישיון לעשות במידע הפיננסי, ובלבד שהשימוש נוגע להתנהלותו הכלכלית של הלקוח, לטובת הלקוח ובהסכמתו המפורשת.

חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום וייזום תשלום, התשפ"ג- 2023 (להלן: "חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום"), אשר נחקק ביוני 2023 ויכנס לתוקף ביוני 2024 , מתווסף לחוק שירות מידע פיננסי, ומסמיך את רשות ניירות ערך (להלן: "הרשות") להעניק רישיון או אישור למתן שירות ייזום בסיסי, לתאגיד העומד בדרישות הקבועות בחוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולפקח על בעל רישיון או אישור כאמור.


x