אוגווינד חתמה על מזכר הבנות עם דור כימיקלים בע"מ

הצדדים ישתפו פעולה להקמת מכל אגירת מימן בנפח פנימי של לפחות 70 קוב ובלחץ של לפחות 50 בר בשטח מפעל דור כימיקלים

 

 

 
אור יוגב, מייסד ומנכל אוגוינד, צילום: יח״צאור יוגב, מייסד ומנכל אוגוינד, צילום: יח״צ
 

מורן שקד
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
16/06/2024

חברת אוגווינד מתכבדת לעדכן כי ביום 13 ביוני 2024, התקשרה חברת אוגווינד בע"מ, חברה בת של החברה, עם חברת דור כימיקלים בע"מ במזכר הבנות אסטרטגי להקמת והתקנת מיכל תת קרקעי לצורך אגירת מימן במפעל של דור כימיקלים בחיפה.

למיטב ידיעת החברה, דור פועלת בתחום התעשיה הפטרוכימית מעל ל- 60 שנה והינה החברה הגדולה בישראל לשיווק מתנול ומ.ט.ב.א, כשבבעלותה חברות בנות, הפועלות בתחומי האקולוגיה, תעשייה וסחר של כימיקלים ושרותי לוגיסטיקה. דור מומחית בתחום ייצור המימן ושיווקו ללקוחות רבים בארץ.

במסגרת מזכר ההבנות נקבע כי ההתקשרות תהא מורכבת משלושה שלבים: שלב א' - שלב הפיילוט; שלב ב' - שלב ההרצה; שלב ג' - השלב המסחרי.

בשלב א' (שלב הפיילוט), הצדדים ישתפו פעולה להקמת מכל אגירת מימן בנפח פנימי של לפחות 70 קוב ובלחץ של לפחות 50 בר בשטח מפעל דור כימיקלים ("מכל אגירת המימן" ו-"שלב הפיילוט", בהתאמה). במסגרת שלב הפיילוט, אוגווינד תהא אחראית ותישא במרבית העלויות הנדרשות לצורך תכנון, פיקוח וביצוע של מכל אגירת המימן ודור כימיקלים תהא אחראית להקצאת השטח במפעל להקמת מכל אגירת המימן, לחיבורי צנרת ותשתית נדרשת למכל אגירת המימן, לאספקת המימן ולקבלת כל ההיתרים הנדרשים לצורך הקמת מכל אגירת המימן. 
שלב הפיילוט מיועד לבחינת אפשרות הגעה ליעד של עלות תחרותית מוסכמת לאחסון 1 ק"ג מימן, אשר מהווה את התנאי המתלה להמשך ההתקשרות בין הצדדים ("התנאי המתלה"). 

שלב הפיילוט יתקיים במהלך תקופה שתוסכם בין הצדדים, שלא תפחת מ-6 חודשים ממועד סיום העבודות להתקנת מכל אגירת המימן ("תקופת הפיילוט"). כמו כן, הוסכם כי אם תוך 4 חודשים ממועד החתימה לא יתקיימו התנאים המתחייבים מאת דור כימיקלים לביצוע הפיילוט כאמור לעיל, יפקע תוקפו של מזכר ההבנות מבלי שלאף צד תעמוד טענה או דרישה והצדדים יהיו רשאים להאריך את תוקפו בהסכמה. החברה מעריכה כי העבודות להקמת מתקן האגירה יחלו בחודשים הקרובים.

ככל ולא יתקיים התנאי המתלה במהלך שלב א' (שלב הפיילוט) יפקע תוקפו של מזכר ההבנות מבלי שתהיה לכל צד טענה ו/או דרישה כלפי הצד האחר ומכל אגירת המימן יישאר בבעלותה וחזקתה של דור כימיקלים.

ככל שיתקיים התנאי המתלה, יחל שלב ב' (שלב ההרצה) במסגרתו תתקיים הרצה של מכל אגירת המימן לתקופה של שנה במהלכה מכל אגירת המימן ימשיך לשמש כמכל הדגמה ודור כימיקלים תאפשר לאוגווינד לבצע הדגמות וניסויים עבור לקוחות פוטנציאלים. בתום תקופת ההרצה, יחל שלב ג' (השלב המסחרי) לתקופה של חמש שנים ממועד העסקה הראשונה בחו"ל של מכל אגירת המימן. במהלך תקופה זו דור כימיקלים תקבל בלעדיות על שיווק ומכירת מיכלי אגירת המימן של אוגווינד בישראל בלבד כאשר אוגווינד תשמש כ-EPC  ("תיכנון, רכש ובניית הפרויקטים") עבור הפרויקטים בישראל במודל Cost Plus. כמו כן, דור כימיקלים תהא זכאית לתשלום בגובה שיוסכם בין הצדדים בגין פעילות מכל אגירת המימן, שיווקו ומכירתו בחו"ל. 

עוד קובע מזכר ההבנות את העקרונות המוסכמים בדבר התנאים המסחריים בין הצדדים, לרבות בקשר עם שלב ב' (שלב ההרצה) ובקשר עם שלב ג' (השלב המסחרי), כאשר הכל כפוף להתקיימות התנאי המתלה כאמור ולחתימה על הסכם מפורט בין הצדדים תוך שלושה חודשים ממועד התקיימותו.  

למעט התחייבויות הצדדים המפורטות במזכר ההבנות, הוא אינו מחייב את הצדדים בהתקשרות בעסקה כלשהי ו/או בשיתוף פעולה עתידי בין הצדדים. 

יובהר כי הערכותיה של החברה המובאות לעיל, לרבות ביחס להתקשרות במזכר ההבנות עם דור כימיקלים ולהשפעותיו על פיתוח חלופה יעילה לאגירת מימן, להתקשרות אפשרית עם דור כימיקלים בהסכם מחייב, לקבלת ההיתרים הדרושים להקמת המתקן לאגירת מימן, למועד תחילת העבודות להתקנת המתקן בשטח המפעל של דור כימיקלים, להצלחתו של שלב הפיילוט, להתקיימותו של התנאי המתלה ומעבר לשלב ההרצה והשלב המסחרי, הן בגדר מידע צופה פני עתיד, כמשמעות המונח בחוק ניירות ערך, תשכ"ח -1968. המידע כאמור מבוסס על הערכות ואומדנים סובייקטיביים של הנהלת החברה, מסקנות שהופקו מהניסויים שביצעה החברה במתחם החברה ביקום ומידע המצוי בידיה למועד פרסום הדיווח. המידע כאמור עשוי להתממש, כולו או חלקו, או להתממש באופן שונה מבחינה מהותית מכפי שנצפה על ידי החברה ואף שלא להתממש כלל. התממשות המידע כאמור תלויה בגורמים שונים אשר אינם בשליטת החברה, וביניהם שינויים טכנולוגיים, שינויים בתנאי השוק המקומי והגלובאלי ו/או שינויים בתחרות בו, אי קבלת ההיתרים הנדרשים לצורך הקמת המתקן לאגירת מימן, אי עמידת החברה ביעד עלות אחסון לק"ג אשר מהווה תנאי מתלה להגעה לשלב ההרצה ולשלב המסחרי, אי עמידה בלוחות זמנים, מגמות מאקרו כלכליות שונות וגורמים נוספים לרבות התממשות אחד או יותר מגורמי הסיכון המפורטים בסעיף 43 לדוח השנתי של החברה לשנת 2023. 

לדברי ד"ר אור יוגב, מייסד ומנכ״ל חברת אוגוינד: ״אוגוינד משתמשת ביכולות הטכנולוגיות שלה על מנת לבחון פתרון חדשני וכלכלי לעולם המימן הצומח. הפתרון שלנו, המבוסס על טכנולוגיית ה-AirX והמוטמע בהצלחה במפעלים רבים תחת המותג AirSmart, עשוי לאפשר אחסנת מימן בבטחה וביעילות בהשוואה לפתרונות אחסון המימן הקיימים בשוק. על רקע הצמיחה החדה של תחום המימן והביקוש הרב בקרב תעשיות המבקשות לנצל את תכונותיו כירוק ונקי וכתחליף לגז טבעי ולדלקים שונים, עולה הצורך בפתרון שפיתחנו. אוגוינד זיהתה את הפוטנציאל הזה מתוך הבנה כי הצורך בטכנולוגיה לאחסון מימן קיים כיום וצפוי לגדול משמעותית בשנים הבאות בארץ ובעולם".

לגרף אוגווינד לחצו כאן

8 קרנות נאמנות שמחזיקות סה"כ 248.01 אלפי באוגווינד
קרנות נאמנות שמחזיקות את אוגווינד. 
x