מידרוג קובעת דירוג A3.il לרוטשטיין נדל"ן

לראשונה מדרגת מידרוג את חברת רוטשטיין נדל"ן וקובעת לה דירוג A3.il בתחזית יציבה

 

 

 
אבישי בן חיים, מנכ״ל רוטשטיין נדלן, צילום: רוטשטיין נדל״ן בע״מאבישי בן חיים, מנכ״ל רוטשטיין נדלן, צילום: רוטשטיין נדל״ן בע״מ
 

עידו אסיאג
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
18/06/2024

חברת דירוג האשראי 'מידרוג' מעניקה לראשונה לחברת רוטשטיין נדל"ן, חברה לייזום ובנייה למגורים בניהולו של אבישי בן-חיים, דירוג A3.il עם תחזית ציבה.

על פי חברת רוטשטיין, כלכלני 'מידרוג' מציינים בין היתר בדוח הדירוג:

"לחברה היקף פעילות רחב ומפוזר גיאוגרפית וצבר משמעותי הנשען בעיקר על עסקאות קומבינציה והתחדשות עירונית".

"הבשלת פרויקטים מהותיים צפויה להוביל לירידה במינוף בטווח הקצר ולאורך זמן רמת המינוף צפויה להיוותר הולמת לרמת הדירוג".

"החברה מבצעת מעת לעת מימושי קרקעות והכנסת שותפים באופן שמשפיע לחיוב על הפרופיל הפיננסי של החברה בעיקר באמצעות הקטנת המינוף והגדלת תזרימי המזומנים".

"המדיניות הפיננסית של החברה מתבטאת בחלוקת דיבידנדים מתונה המתחשבת בצורכי התזרים שלה תוך שמירה על יתרות מזומנים בהיקף הולם".

"אופק הדירוג היציב משקף את הערכת מידרוג כי החברה תשמור על היקף הכנסות מפעילות ייזום ושיעורי רווחיות שהולמים את רמת הדירוג, תוך הורדת רמת המינוף ושמירה על נזילות הולמת למול חלויות האג"ח".

בחודש שעבר פרסמה חברת רוטשטיין את תוצאותיה הכספיות לרבעון הראשון של שנת 2024. ההכנסות הסתכמו ברבעון בכ-146 מיליון שקל, הרווחיות הגולמית ממכירת דירות ברבעון עלתה לכ-23% והרווח הנקי לבעלי המניות הסכם בכ-14.6 מיליון שקל; ההון העצמי של החברה עלה לכ-542 מיליון שקל ושיעורו מסך המאזן, בנטרול מקדמות מרוכשי דירות והתחייבויות לבעלי קרקע, עמד על כ-27.5%, וזאת לפני הנפקת המניות הפרטית שביצעה החברה בחודש אפריל לחברת כלל ביטוח. לחברה נזילות פיננסית גבוהה כמתבטא עם קופת מזומנים ומזומנים בחשבונות ליווי מוגבלים בסכום כולל של כ-200 מיליון שקל.

חברת רוטשטיין נדל"ן מבצעת ומשווקת כיום כ-1,700 יחידות דיור (כולל שותפים), לצד פרויקטים בשלבי תכנון שונים בהיקף של כ-23,600 יחידות דיור מתוכן כ-11,000 יח"ד בתכנון ועתודות קרקע וכ-12,600 יח"ד בפיתוח עסקי בתחום ההתחדשות העירונית. כמו כן, לחברה זכויות לבניית כ-120,000 מ"ר מסחר ומשרדים (חלק החברה) – פרויקטים הצפויים להניב לחברה תוספת NOI שנתי של כ-95 מיליון שקל (חלק החברה באכלוס מלא).

בחודש שעבר, חברת הבת של רוטשטיין מכרה לצד שלישי, שהינו שותף של החברה בפרויקטים אחרים, כ-49% מזכויותיה בפרויקט פינוי-בינוי בעיר לוד, וזאת בתמורה לכ-18 מיליון ש"ח (בתוספת מע"מ). בעקבות ההסכם, צפויה החברה להכיר ברווח לפני מס בסך של כ-18 מיליון ש"ח ברבעון השני של 2024. 

בחודש אפריל האחרון, גייסה החברה הון בהיקף של כ-22 מיליון ש"ח באמצעות הנפקת מניות פרטית לכלל ביטוח, יחד עם הנפקת אופציות לחברת הביטוח שמימושן יאפשר את הגדלת הגיוס בכ-28 מיליון ש"ח נוספים. 

אבישי בן-חיים, מנכ"ל רוטשטיין: "חברת דירוג האשראי 'מידרוג' מדרגת לראשונה את חברת רוטשטיין בקבוצת ה-A. הדירוג מבטא את הבעת האמון בחברה ובתכנית העסקית להמשך גידול משמעותי בהיקפי הפעילות במהלך השנים הבאות עם הקמה של אלפי יחידות דיור נוספות, לצד הנזילות והאיתנות הפיננסית הגבוהה של החברה – כפועל יוצא של רווחיות גבוהה במכירת יחידות דיור, עלייה עקבית ולאורך זמן בהיקף הרווחים מפעילות הליבה וכן מפעולות נוספות שנקטנו בתקופה האחרונה בדרך של הכנסת שותפים לחלק מהפרויקטים והנפקת הון מניות ואופציות לחברת הביטוח כלל ביטוח בחודש אפריל האחרון".

לגרף רוטשטיין לחצו כאן

63 קרנות נאמנות שמחזיקות סה"כ 28.48 מיליון ברוטשטיין
קרנות נאמנות שמחזיקות את רוטשטיין. לרשימה המלאה
x