IBI בית השקעות משיקה פעילות מתן ערבויות

IBI בית השקעות משיקה לראשונה פעילות מתן ערבויות עבור מכרזים, ערבות ביצוע וערבות בדק

 

 

 
Photo-Alternative-Investments-Paradee-Paradee-Dreamstime.comPhoto-Alternative-Investments-Paradee-Paradee-Dreamstime.com
 

מורן שקד
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
19/06/2024

באמצעות מתן ערבות, IBI כגוף פיננסי מוביל, מבטיחה את התחייבויות לקוחותיה הספקים,  אל מול מזמיני העבודה. 

ערבות היא התחייבות חוזית של ספק השירותים או הסחורות מול מזמין העבודה. הערבות מפחיתה את הסיכון בהתחייבות הספק להשתתפות במכרז ומבטיחה ביצוע של מלוא העבודה, בטיב ובמועד אליה התחייב. 

קבלת הערבות מאפשרת לספקים גיוון והגדלת מקורות מימון ללא צורך בביטחונות, כגון: פיקדון, שעבוד החוזה ושעבודים נוספים. קבלת ערבות מקבוצה איכותית, ותיקה ואמינה, מחזק את מעמדה של החברה מול הבנק, תוך צמצום התלות באובליגו הבנקאי ושחרור מסגרות האשראי הבנקאיות העומדות לרשות הספק לצורך שימושים נוספים.

הערבויות עומדות בדרישות החשכ"ל (חשב כללי) ומוכרות ע"י מרבית הגופים במשק כגון: משרדי ממשלה, עיריות ,חברות ממשלתיות, מנהל מקרקעי ישראל, מוסדות אקדמיה, בתי ספר ועוד. IBI מאפשרת קבלת ערבות דיגיטלית בשירות מהיר ויעיל, שמאפשר הנפקת ערבות במספר ימים בודדים.

הערבויות יינתנו על ידי IBI פתרונות אשראי בע"מ, חברה בעלת רישיון למתן אשראי* בבעלות IBI בית השקעות, מבתי ההשקעות המובילים, היצירתיים והחדשניים בישראל, עם ותק וניסיון רב בשוק ההון. 

הערבות המונפקת באמצעות IBI מיועדת לחברות עם ותק של שנתיים ומעלה ומחזור הכנסות שנתי מינימלי של 20 מ' ₪. אנו מתמקדים בעיקר במתן ערבות לחברות המספקות שירותים ומוצרים למשרדי ממשלה, עיריות, חברות ממשלתיות, מנהל מקרקעי ישראל, מוסדות אקדמיה וכד'. טרם הנפקת הערבות, IBI תאסוף נתונים כספיים מהחברה ותערוך אנליזה לבדיקת הדוחות הכספיים, הערבות המבוקשת, וכושר ההחזר של הספק. 

מאור שהרבני, מנכ"ל חברת IBI פתרונות אשראי: "לאור עליית הריבית והמצב הבטחוני במשק, המערכת הבנקאית נוקטת בגישה שמרנית יותר מבעבר ואינה מגדילה את תיק האשראי שלה ללקוחות קטנים ובינוניים לרבות לחברות בתחום המסחר, תעשיה, חברות בסקטור הנדל"ן וקבלני ביצוע. העדר מסגרות אשראי וערבויות מגביל את הצמיחה של חברות אלו. לכן, אנו ב-IBI   מעוניינים לאפשר לחברות אלו להמשיך להתרחב ולצמוח, באמצעות הנפקת ערבויות, מתוך ראיה ארוכת טווח של התאוששות המשק והיערכות לקראת פתיחה של מכרזים רבים לאור הצורך של שיקום הכלכלה וחזרת המשק לשגרה".

x