עקרונות לניהול אפקטיבי של סיכונים פיננסיים שקשורים לאקלים

הוראת ניהול בנקאי תקין מס' 345

 

 
Image-by-FreepikImage-by-Freepik
 

בנק ישראל
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
20/06/2024

מבוא

1. בהתאם לחוזר מספר 2747-06 בנושא עקרונות לניהול אפקטיבי של סיכונים פיננסיים שקשורים לאקלים שפורסם בתאריך 12.6.2023, תחילתה של הוראת ניהול בנקאי תקין מספר 345 (להלן - ההוראה) נקבע ליום 12.6.2025 . במענה לבקשת איגוד הבנקים, לפיה התאגידים הבנקאיים מתמודדים עם מחסור משמעותי במשאבים ועם האטה של תהליכים בעקבות מצב המלחמה השורר במדינה מאז חודש אוקטובר, הוחלט כי מועד התחילה יידחה ל- 12.6.2026.

2. האסדרה לא לוותה בפרסום דו"ח לפי חוק עקרונות האסדרה, התשפ"ב- 2021, וזאת לאור הפטור הקבוע בסעיף 34(ג)(2), שכן מדובר במתן הקלה קצובה בזמן לגבי מועד ההיערכות הנדרש מהתאגידים הבנקאיים ליישום ההוראה ולכן ההשפעות הישירות והעקיפות שצפויות להיות לאסדרה על הגורמים שעליהם היא נועדה לחול או על אינטרסים מוגנים אחרים, לרבות עלות הציות לה, אינן מהותיות.

3. לאחר התייעצות עם הוועדה המייעצת בעניינים הנוגעים לעסקי בנקאות ובאישור הנגיד תיקנתי את הוראת ניהול בנקאי תקין מס' 345 בנושא "עקרונות לניהול אפקטיבי של סיכונים פיננסיים שקשורים לאקלים" ודחיתי את מועד כניסתה לתוקף, כמפורט להלן.

x