קופות גמל סלייס - המחוזי אישר את מכירת הקרנות המסלוליות של סלייס

סלייס גמל מדווחת: החלטת בית המשפט המחוזי שהתקבלה ביום חמישי מאשרת את בקשת המנהל המורשה למכירת הקופות המסלוליות של סלייס וכן את המשך הקפאת ניוד ופידיון הנכסים

 

 
 המחוזי אישר את מכירת הקרנות המסלוליות של סלייס. אפי סנדרוב / צילום: דרור סיתהכל, עיבוד: פאנדר המחוזי אישר את מכירת הקרנות המסלוליות של סלייס. אפי סנדרוב / צילום: דרור סיתהכל, עיבוד: פאנדר
 

דניאל דותן, עורכת משנה
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
23/06/2024

ההחלטת בית המשפט המחוזי שהתקבלה היום מאשרת את בקשת המנהל המורשה למכירת הקופות המסלוליות של סלייס וכן את המשך הקפאת ניוד ופידיון הנכסים לתקופה של 75 ימים עם אופציה ל - 30 ימים נוספים עבור כלל העמיתים, למעט עמיתים מבוגרים מעל גיל 70. שאר הצווים ביחס לחברה יעמדו בתוקף ל 120 ימים.

עיקרי ההחלטה מיום 20.6.24 בבקשה להארכת תוקף הצווים ובבקשה למתן הוראות לביצוע הליך מכירה

המנהל המורשה של חברת סלייס מעדכן בהחלטת בית המשפט שניתנה היום (20.6.2024)  במסגרת הליך ת"א 58451-01-24 אשר מתנהל בבית המשפט המחוזי בתל-אביב בפני השופטת סיגל יעקבי.

במסגרת החלטתה בבקשה להארכת תוקף הצווים שניתנו ביום 15.2.2024, ובבקשה למתן הוראות לביצוע הליך מכירה ולתחילת יישום תוכנית הסדר לעמיתי הקופות שהוגשה על ידי עו"ד ברק טל ממשרד ארנון, תדמור-לוי המייצג את החברה ממועד מינוי המנהל המורשה,

קבעה כב' השופטת יעקבי כי יש מקום להאריך את תוקף כל הצווים מיום 15.2.2024, למעט ביחס לעמיתי המבקשת בגילאי 70 ומעלה וביחס לקבוצה נוספת שעניינה ייבחן בהמשך.

השופטת סיגל יעקבי הדגישה כי "עמיתי החברה אינם מתחרים זה בזה, כל קופה עומדת בפני עצמה ולא מתקיימת ערבות הדדית בין החוסכים בקופות השונות. עם זאת, אין משמעות הדבר כי פעולה של עמית או קבוצת עמיתים אינה יכולה להביא להעדפת עניינו או עניינם על פני טובת כלל העמיתים, בחברה המנהלת בכלל ובקופת הגמל הספציפית בפרט".

תוקף הצו לפיו לא תבוצע כל פעולה בקופות הגמל שבניהול החברה יוארך ב - 75 ימים

תוקף הצו לפיו לא תבוצע כל פעולה בקופות הגמל שבניהול החברה, ובכלל זה העברה של קופת גמל שבניהול החברה לחברה מנהלת אחרת (ניוד) ומשיכת כספי העמית מקופת הגמל (פדיון) (אך למעט פעולות שהמנהל המורשה התיר או יתיר במפורש) יוארך ב - 75 ימים, כאשר בתוך פרק זמן של 60 ימים ישלים המנהל המורשה את טיוב הנתונים ואת מכירת פעילות המבקשת, כולה או חלקה, ובתוך פרק הזמן של 15 ימים לאחר מכן יפעל לקבלת אישור המאסדר.

בנוסף, ככל שמכירת פעילות המבקשת תושלם בתוך פרק הזמן האמור, ניתן יהיה לקבוע תקופה קצרה נוספת להקפאת ההתחייבויות בקשר עם פדיון וניוד כספי העמיתים לקופות אחרות שלא תעלה על 30 יום ממועד ההשלמה של מכירת הפעילות הרלוונטית, וזאת על מנת לאפשר מעבר סדור של הקופות לרוכש או לרוכשים.

יתר הצווים יוסיפו בשלב זה לעמוד בתוקפם למשך 120 יום, כשעד תום מועד זה יגיש המנהל המורשה תכנית הסדר, או בקשה אחרת לפי העניין. 

בנוסף, השופטת החריגה בהחלטתה באשר לתוקף הצו שעניינו בהקפאת הפעילות בקופות את עמיתי החברה בגילאי 70 ומעלה; בעניינם, קבעה כי בשלב זה ובהיעדר די נתונים לאמוד את מידת השפעתה של הסרת ההקפאה ביחס לחוסכים המבוגרים, הסרת ההגבלה תחול בשלב זה, ביחס לחוסכים שמלאו להם 70 שנה. בנוסף, נקבע כי המנהל המורשה יגיש לבית המשפט, בתוך 10 ימים, נתונים על אודות היקף החיסכון של חוסכים שהגיעו לגיל פרישה על פי חוק על מנת לבחון האפשרות לסייג את הצו אף ביחס לעמיתים אלה, כולם או חלקם. 

המנהל המורשה יפעל למכירת פעילותה של החברה כולה או חלקה

בהחלטתה קבעה השופטת כי המנהל המורשה יפעל למכירת פעילותה של החברה כולה או חלקה, ו/או נכסיה, בשים לב לשיקולים והתנאים ביחס להליך המכירה שהוצגו בבקשה. העסקאות תבוצענה בהתאם להוראות סעיף 34א לחוק המכר, התשכ"ח- 1968, באופן שהבעלות בנכסים הנמכרים תעבור אל הרוכש כשהיא נקייה וחופשית מכל שעבוד, עיקול וזכות אחרת בנכס ובכלל זה הרוכש לא יהיה חשוף לתביעות של עמיתים או נושים של החברה בגין חובות שנוצרו עד למכירה. 

לצורך כך, המנהל המורשה יפרסם הזמנה להציע הצעות לביצוע העסקאות ויקים חדר מידע בקשר לפעילות החברה. למותר לציין כי הגשת הצעה בהתאם להזמנה להציע הצעות תיעשה לידיו של המנהל המורשה בלבד. המנהל המורשה רשאי לקיים התמחרות בין המציעים, זאת לאחר תום המועד להגשת ההצעות ובהתאם להצעות שיוגשו.
הקפאת ההתחייבויות בקשר עם פדיון וניוד כספי עמיתים לקופות אחרות, אגב מכירת פעילות החברה, תעשה במגבלות התקופה שנקבעה לעיל.

 

x