קרן חדשה - מיטב מנפיקה קרן מחקה חדשה¹: באסטרטגיית צמיחה מומנטום

המשקיעה במדד מניות של חברות ישראליות בעלות דירוג הצמיחה והמומנטום הגבוה ביותר מבין כל המניות העומדות בתנאי המדד

 

 
Photo-Blackboard373-Dreamstime.comPhoto-Blackboard373-Dreamstime.com
 

עומר רגב
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
02/07/2024

קרן מחקה חדשה של מיטב קרנות נאמנות¹:

תכלית TTF׳ (4C) אינדקס ישראליות צמיחה-מומנטום²

מס' ני"ע: 5138813

קרן מחקה פתוחה חדשה¹ אשר תעקוב אחרי מדד אינדקס ישראליות צמיחה-מומנטום², הכולל 50 מניות של חברות ישראליות הנסחרות בבורסה בישראל או בבורסות בארה"ב, בעלות דירוג הצמיחה והמומנטום הגבוה ביותר מבין כל המניות העומדות בתנאי הסף של המדד. 

במדד, שהינו מסוג שווי שוק מדורג, משקל כל מניה יושפע בין היתר מהיחסים הפיננסיים הבאים: 

דירוג צמיחה – מתבסס על חישוב הצמיחה הרבעונית הממוצעת בהכנסות בשנתיים שקדמו למועד הקובע לעדכון הרכב המדד של כל המניות העומדות בתנאי הסף של המדד.

דירוג מומנטום – מחושב לפי היחס שבין המחיר הממוצע של נייר הערך ב-50 ימי המסחר האחרונים לבין המחיר הממוצע של נייר הערך ב-200 ימי המסחר האחרונים, של ניירות הערך העומדים בתנאי הסף של המדד.

סינון ניירות הערך במועד הקובע יבוצע תחילה לפי דירוג החברות בעלות "דירוג צמיחה רבעוני משוקלל" הגבוה ביותר, ולאחריו יבוצע סינון נוסף לפי דירוג החברות בעלות "דירוג מומנטום תשואה" הגבוה ביותר. משקלם המצרפי של כל ניירות הערך הנסחרים בבורסות מחוץ לישראל לא יעלה על 40% ממשקל המדד במועד הקובע⁴.

למדד תקרת משקל לני"ע של 5% במועד הקובע, כאשר המדד מבצע איזון משקולות ועדכון מניות אחת לרבעון.

לירון משולם, סמנכ"ל שיווק מיטב קרנות נאמנות, מסר לפאנדר כי: "לאחר תהליך ארוך של בחינת אסטרטגיות שונות, מצאנו כי מדד המשלב בין בחירת החברות הישראליות הצומחות ביותר, ולאחר סינון נוסף את אלו עם המומנטום הטוב ביותר, הוא להערכתנו בעל פוטנציאל תשואה גבוה לאורך זמן".

בנוסף, ציין כי "בהשוואה למדדים מרכזיים בחו"ל, ששוברים שיאים חדשים, שוק המניות המקומי מציג ביצועים חלשים יותר. עם זאת, ניתן לראות כי לא מעט מניות של חברות ישראליות המציגות מגמת גידול בפעילות ובצמיחה, מצליחות לבלוט ולהציג ביצועים גבוהים. 

אנו מאמינים כי שוק המניות הישראלי והחברות הישראליות יידעו להתאושש מתקופה זו, כאשר בהסתכלות עתידית סיום המלחמה וירידה באי הוודאות, יחד עם תהליך הדרגתי של ירידה בריבית, עשוי לדחוף עוד יותר את השוק בכלל ואת מניות הצמיחה בפרט."³
 
הקרן הינה קרן חדשה. יחידות הקרן מוצעות לראשונה בתאריך 02.07.24. מועד סיום התאמת נכסים 04.07.24

דיסקליימר:

מנהל הקרן הינו מיטב קרנות נאמנות בע"מ. 1. הקרן הינה קרן חדשה. יחידות הקרן מוצעות לראשונה בתאריך 02.07.24. מועד סיום התאמת נכסים 04.07.24.  2. מדד אינדקס ישראליות צמיחה-מומנטום הינו קניינה הרוחני של חברת אינדקס מחקר ופיתוח מדדים בע"מ (להלן: "אינדקס"), לרבות סימני מסחר רשומים (להלן: "עורך המדד"). הקרן פועלת על פי רישיון מעורך המדד. עורך המדד אינו אחראי למכשיר פיננסי, לביצועיו ו/או לכדאיות ההשקעה בו. 3. להערכת מנהל הקרן - מידע צופה פני העתיד בפרסום זה מבוסס על הערכות והנחות עדכניות שלמנהל הקרן נכון למועד הפרסום, אשר על אף שמנהל הקרן סבור שהנן סבירות, הרי שהן בלתי ודאיות מטבען. רכישת יחידות בקרן תיעשה על בסיס תשקיף עיקרי בתוקף ו/או תשקיף קרן חדשה ו/או הדוח השנתי של הקרן ודיווחים מידיים בלבד. אין מנהל הקרן מתחייב להשיג תשואה כלשהיא לרבות תשואה עודפת. אין לראות בדף זה ייעוץ/ שיווק השקעות או תחליף לייעוץ/ שיווק השקעות המתחשב בצרכיו האישיים של כל אדם. 4. לפרטים נוספים ראו תשקיף הקרן באתר מגנא מס' אסמכתא: 2024-03-064135. קיימים דמי נאמן בקרן. (4C) 4- עד 120% חשיפה למניות,C - עד 50% חשיפה למט"ח.

הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.

x