המפקח על הבנקים: "פועלים לפרסום אסדרה בנושא ניהול סיכונים פיננסיים שקשורים לאקלים"

המפקח על הבנקים, דניאל חחיאשוילי, השתתף בכנס סביבה ופיננסים של המשרד להגנת הסביבה והמכון הישראלי לדמוקרטיה, ובין היתר אמר: "הפיקוח על הבנקים פועל במגוון ערוצים לצורך התמודדות עם סיכוני האקלים המתהווים... שמשפיעים ישירות ובעקיפין על הבנקים, על לקוחותיהם ועל יתר בעלי העניין שלהם"

 

 

 
דני חחיאשוילי, צילום: דוברות בנק ישראלדני חחיאשוילי, צילום: דוברות בנק ישראל
 

בנק ישראל
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
11/07/2024

המפקח על הבנקים, דניאל חחיאשוילי, השתתף בכנס "סביבה ופיננסים – פרסום הטקסונומיה הישראלית" של המשרד להגנת הסביבה והמכון הישראלי לדמוקרטיה.

בדבריו, הדגיש המפקח את החשיבות הרבה שמייחס הפיקוח על הבנקים לניהול מיטבי של סיכוני סביבה ואקלים במערכת הבנקאית, הן בהקשר הפיננסי והן בהקשר החברתי, לרבות המאמצים להפחתתם. המפקח מנה את הצעדים שנוקט הפיקוח על הבנקים בנושא זה. 

המפקח חחיאשוילי ציין כי: "הפיקוח על הבנקים פועל במגוון ערוצים לצורך התמודדות עם סיכוני האקלים המתהווים – הן הסיכונים הפיננסיים, הסיכונים הפיזיים וסיכוני המעבר, שמשפיעים ישירות ובעקיפין על הבנקים, על לקוחותיהם ועל יתר בעלי העניין שלהם. אנו פועלים לפרסום אסדרה עדכנית ומקיפה בנושא ניהול סיכונים פיננסיים שקשורים לאקלים. בין היתר פרסמנו הוראה ייעודית שמאמצת את הסטנדרט הבינלאומי בתחום הבנקאות. זאת, בנוסף לדרישות דיווח וגילוי לציבור שכוללות מידע לגבי סיכוני סביבה ואקלים ואופן ניהולם וקיום דיאלוג שוטף עם המערכת הבנקאית לצורך חידוד הציפיות הפיקוחיות ולצורך בחינה משותפת של האתגרים הקיימים בתחום".

המפקח ציין שניהול סיכוני אקלים פיננסיים אינו יכול להתקיים במנותק מניהול סיכוני אקלים ברמה הלאומית ומהמסגרת הרגולטורית והחוקית הכללית במדינה, לרבות חקיקת חוק אקלים וחוק למיסוי פחמן, גיבוש מדיניות ממשלתית כוללת, הגדרת תרחישי ייחוס לאומיים בתחום האקלים והטלת דרישות דיווח על החברות הריאליות בתחומי הסביבה והאקלים. חוסר הוודאות הנובע מחסרונם של תהליכים אלה ומהיעדרה של תשתית מידע לאומית בתחומי הסביבה והאקלים, מגבילים את יכולתה של המערכת הבנקאית לנהל באופן מיטבי את סיכוני האקלים. 

x