דירוג A3.il נקבע לאג"ח שתנפיק ג׳י סיטי

מידרוג קובעת דירוג A3.il לאג"ח שתנפיק ג׳י סיטי בסך של עד 200 מיליון שקל ע.נ.

 

 
מידרוג / Photo-Vinnstock-Dreamstime.comמידרוג / Photo-Vinnstock-Dreamstime.com
 

אדם כהן
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
11/07/2024

ג'י סיטי בע"מ


דירוג מנפיק

A3.il

אופק דירוג: יציב 

דירוג סדרות יא', יב', יג', יד, טז', יז', יט'

A3.il

אופק דירוג: יציב

דירוג סדרות טו', יח'

A2.il

אופק דירוג: יציב


מידרוג קובעת דירוג A3.il לאגרות חוב (סדרה יד') שתנפיק ג'י סיטי בע"מ ("החברה") בסך של עד 200 מ' ₪ ערך נקוב בדרך של הרחבת סדרה. תמורת הגיוס מיועדת לפעילות השוטפת של החברה ומחזור חוב. אופק הדירוג יציב.

אגרות החוב במחזור המדורגות על ידי מידרוג:

סדרת אג"ח

מספר נייר ערך

דירוג

אופק דירוג

מועד פירעון סופי

יא

1260546

A3.il

יציב

30.09.2024

יב

1260603

A3.il

יציב

30.06.2027

יג

1260652

A3.il

יציב

30.06.2028

יד

1260736

A3.il

יציב

30.09.2031

טו*

1260769

A2.il

יציב

31.03.2028

טז*

1260785

A3.il

יציב

01.04.2029

יז

1198142

A3.il

יציב

30.06.2029

יח*

1203850

A2.il

יציב

30.09.2031

יט*

1205715

A3.il

יציב

30.09.2031

* אג"ח סדרות טו, טז, יח ו-יט מובטחות בשעבודים והכול כמפורט בשטרי הנאמנות לאגרות החוב

x