מידרוג מודיעה על הותרת דירוג אגרות החוב וואן טכנולוגיות תוכנה בע"מ

 

 
 

עומר רגב
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
11/08/2015

מידרוג מודיעה על הותרת דירוג אגרות החוב (סדרה ב' וסדרה ג') שהנפיקה וואן טכנולוגיות תוכנה בע"מ ("וואן" או "החברה") ללא שינוי -דירוג A1 באופק יציב. 

שיקולים עיקריים לדירוג

סדרת אג"ח

מס' נייר

ערך

מועד

ההנפקה המקורית

ריבית שנתית נקובה

תנאי ההצמדה

ערך בספרים של יתרת האג"ח ליום 31.03.2015
(במיליוני ₪)

יתרת שנות פירעון קרן האג"ח

ב'

1610153

01/2010

4.20%

מדד

30.4

2016-2015

ג'

1610187

09/2014

3.20%

שקלי

82.3

2022-2017


וואן פועלת בענף טכנולוגיות המידע (IT) ובעלת מיצוב עסקי גבוה, בדגש על תחום התוכנה ומערכות ERP בפרט. לחברה נתח שוק מהותי בענף והיא מציעה מגוון רחב של מוצרים ושירותים, המייצרים סינרגיה וערך מוסף ותורמים למיצובה העסקי הגבוה. הפיזור הגבוה של לקוחות החברה, על פני סקטורים שונים, מספרם הרב של הפרויקטים בהם מעורבת החברה וכן מערכות היחסים ארוכות הטווח שלה עם לקוחותיה, תורמים לצמצום החשיפה והסיכון העסקי ומהווים גורם חיובי בדירוג. 

ענף טכנולוגיות המידע (IT) מאופיין בסיכון בינוני ופועל עם מתאם גבוה לשיעור צמיחת התמ"ג, אם כי הענף נוטה לפגיעה חדה יותר בתקופות מיתון ומשבר נוכח דחיית השקעות. הענף מאופיין בתחרות גבוהה יחסית, חסמי כניסה בינוניים בתחום התוכנה וחסמי כניסה נמוכים בתחום התשתיות, צמיחה פנימית מתונה והישענות על מיזוגים, רכישות וקונסולידציה בין החברות. מבנה ההכנסות מבוסס על פרויקטים, לרוב לטווח קצר, לצד הכנסות "חוזרות" מתחזוקה הממתנות את הסיכון הטמון במבנה ההכנסות. רמת הרווחיות בענף בינונית יחסית לענפי משק אחרים, כאשר תחום התוכנה מציג שיעורי רווחיות גבוהים יותר לעומת תחום התשתיות. לקוחות הענף מפוזרים על פני כל ענפי המשק, דבר התורם לצמצום הסיכון העסקי.

החברה מציגה בשנים האחרונות צמיחה חיובית בעיקר הודות למיזוגים ורכישות, בעיקר במגזר התוכנה. רכישת החברה לאוטומציה במנהל השלטון המקומי בע"מ ("החברה לאוטומציה"), שהושלמה במהלך 2014, תרמה לגידול בהכנסות במגזר פתרונות התוכנה תוך התייעלות במבנה ההוצאות של החברה הנרכשת, ומהווה גורם חיובי לדירוג. הצמיחה האורגנית בתחום התוכנה הייתה נמוכה בשנים האחרונות. מגזר התשתיות המשיך את מגמת הצמיחה היציבה אך המתונה המאפיינת אותו בשנים האחרונות. 

רווחיותה התפעולית של החברה יציבה ובולטת לחיוב ביחס לענף. מגזר פתרונות התוכנה, מציג רווחיות תפעולית גבוהה יחסית ואחראי לחלק העיקרי ברווחי החברה, בין היתר, הודות לפעילות מערכות ERP שהינה בעלת ערך מוסף גבוה. מגזר התשתיות בחברה, המאופיין ברווחיות נמוכה יותר ביחס למגזר פתרונות התוכנה, ובעל רמת תחרות גבוהה יותר, מציג אף הוא רווחיות תפעולית גבוהה ביחס לענף.  

במהלך שנת 2014, גייסה החברה חוב באמצעות הנפקת אגרות חוב סדרה ג', וכפועל יוצא גדלה רמת המינוף יחסי הכיסוי של החברה האטו. עם זאת, יודגש כי יתרת החוב האמורה עומדת בחלקה כנגד יתרות נזילות אשר טרם שימשו את החברה לפעילות מיזוגים ורכישות ולהרחבת פעילותה. להערכת מידרוג, החברה צפויה לשפר את יחסי כיסוי החוב בטווח הזמן הבינוני עם השלמת רכישה וכן הודות לתזרים מזומנים חופשי יציב התומך בצמצום מצבת החוב והקטנת רמת המינוף. יציבות התזרימים של החברה נובעת מיציבותה של רווחיות החברה ושינויים בהיקף לא-מהותי בהון החוזר. בבד בבד, רמת התזרים החופשי תושפע מהגדלת מדיניות הדיבידנד שבוצעה לאחרונה. 

גמישותה הפיננסית של החברה גבוהה ונשענת על יתרות נזילות בהיקף גבוה לאורך זמן ומסגרות אשראי לא-מנוצלות בהיקף משמעותי. 

 

Q1 2015

Q1 2014

2014

2013

2012

2011

הכנסות

301

249

1,177

1,077

1,072

1,049

רווח תפעולי

21

16

82

75

75

70

% רווח תפעולי

7.0%

6.5%

7.0%

6.9%

7.0%

6.7%

רווח נקי

17

11

60

54

52

46

EBITDA

25

18

98

84

87

81

יתרות נזילות

156

98

161

110

104

87

חוב פיננסי ברוטו*

198

93

200

98

134

142

סך הון/סך מאזן

29%

34%

26%

30%

27%

27%

חוב לקאפ

46%

33%

47%

34%

44%

48%

FFO

21

12

67

63

60

53

CAPEX

7

2

18

7

28

14

דיבידנד

1

1

28

27

27

21

חוב ל-EBITDAR (LTM)

2.6

2.1

2.7

1.9

2.2

2.3

חוב ל-FFOR (LTM)

3.4

2.8

4.1

2.6

3.2

3.6פעילות החברה לאוטומציה מאוחדת החל מהרבעון השני של שנת 2014. פעילות הראל טכנולוגיות מידע בע"מ וכלנית כרמון שירותי תוכנה בע"מ מאוחדות החל מהרבעון הראשון של 2011 והרבעון השלישי של 2010, בהתאמה. החל משנת 2012 הדוחות הכספיים הוצגו מחדש בהתאם להוראות IFRS 11. הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
x