אדמה מודיעה על ביצועים טובים ברבעון השני ובמחצית הראשונה של 2015

הרווח הגולמי ברבעון השני היה בסך של 273.3 מיליון דולר

 

 
חן ליכטנשטיין, נשיא ומנכל אדמהחן ליכטנשטיין, נשיא ומנכל אדמה
 

עידו אסייג
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
12/08/2015

החברה רשמה צמיחה בהכנסות במטבעות מקומיים ועליה כמותית במכירות בכל אזורי הפעילות המרכזיים, על אף תנאים מאתגרים בשווקים החקלאיים שיפור הן בשיעור הרווח הגולמי והן בשיעור ה-EBITDA כתוצאה מהמשך בידול סל המוצרים, ומהפחתה של עלויות ייצור, רכש ותפעול שיפור בתזרים המזומנים מתחילת השנה כתוצאה מהורדת מלאי והון חוזר

תל אביב, ישראל, 11 באוגוסט 2015 – אדמה פתרונות לחקלאות בע"מ, החברה המובילה בעולם בייצור ושיווק פתרונות להגנת הצומח שאינם מוגני פטנט, דיווחה היום על תוצאותיה הכספיות לרבעון השני ולששת החודשים הראשונים של 2015.
תמצית נתונים כספיים

מתואם,

במיליוני דולר ארה"ב

 

רבעון 2, 2015

רבעון 2, 2014

שינוי

 

מחצית 1, 2015

מחצית 1, 2014

שינוי

הכנסות

 

851.3

875.9

(2.8%)

 

1.718.0

1,785.6

(3.8%)

רווח גולמי

 

273.3

279.7

(2.3%)

 

568.1

592.7

(4.2%)

שיעור הרווח הגולמי

 

32.1%

31.9%

 

 

33.1%

33.2%

 

רווח תפעולי

 

97.1

99.5

(2.4%)

 

222.6

230.2

(3.3%)

רווח נקי

 

53.9

59.5

(9.4%)

 

148.5

158.3

(6.2%)

EBITDA

 

139.2

141.2

(1.4%)

 

306.1

312.7

(2.1%)

שיעור ה-EBITDA

 

16.4%

16.1%

 

 

17.8%

17.5%

 


  • במטבעות מקומיים, גדלו הכנסות החברה בשיעור של 3.6% ברבעון ובשיעור של 2.0% במחצית הראשונה של השנה בהשוואה לרבעון ולתקופה המקבילים אשתקד, בהתאמה.

  • הרווח הנקי הותאם בשל הוצאות חד-פעמיות בגין שערוך של אופציות לאגרות חוב שהנפיקה החברה ברבעון הראשון של 2015 וכן בשל הפרשת מס חד-פעמית

בהתייחסו לתוצאות אמר יו"ר אדמה יאנג שינגצ'יאנג: "אדמה ממשיכה להשיג ביצועים חזקים בתנאי שוק קשים, כפי שמשתקף בצמיחה בהכנסות במטבעות מקומיים כתוצאה מעליה כמותית במכירות. מחירי הסחורות החקלאיות שנשארים נמוכים, יחד עם תנאי מזג אויר קשים במספר אזורי פעילות מרכזיים של החברה, גורמים לתנאים מאתגרים בשווקים החקלאיים. על רקע זה, תוצאות החברה משקפות את האיתנות של אדמה, המבוססת על הפלטפורמה המסחרית הגלובלית שלה, על פורטפוליו מוצרים שהולך ומתקדם ועל שרשרת הערך המשולבת שלה".

נשיא ומנכ"ל אדמה חן ליכטנשטיין אמר: "אנו שבעי רצון מהתוצאות שלנו ברבעון השני, שמשקפות עליה כמותית ברורה במכירות בכל אחד מאזורי הפעילות המרכזיים שלנו, למרות תנאי השוק המאתגרים איתם אנו מתמודדים. במהלך המחצית הראשונה של השנה הפחתנו את עלויות הרכש והייצור שלנו תוך שליטה הדוקה על ההוצאות התפעוליות, מה שאפשר לנו לשפר את נתוני הרווחיות המרכזיים שלנו ולהגיע לתוצאות טובות יותר מהתוצאות בסקטור. ניהול ההון החוזר שלנו התבטא בשיפור משמעותי בתזרים המזומנים החופשי במחצית הראשונה של השנה, שמאפשר לנו להמשיך ולהשקיע בצמיחה העתידית של החברה." 

סקירה פיננסית

הכנסות: במטבעות מקומיים, הכנסות החברה גדלו ברבעון השני של 2015 בשיעור של 3.6% בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד, עם עליה כמותית של יותר מ-7% במכירות, שקוזזה חלקית על ידי ירידה מסוימת במחירים. עקב ההיחלשות המשמעותית של המטבעות ביחס לדולר האמריקאי, ההכנסות במונחי דולרים ברבעון הסתכמו ב-851.3 מיליון דולר, לעומת 875.9 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד.  

במחצית הראשונה של השנה ההכנסות במטבעות מקומיים גדלו ב-2.0% בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד. במונחים דולריים ההכנסות במחצית הראשונה של השנה הסתכמו ב-1,718 מיליון דולר, בהשוואה ל-1,785 מיליון באותה התקופה בשנה שעברה. 

באירופה: 
במטבעות מקומיים, ההכנסות באירופה גדלו ב-4.6% ברבעון השני בהשוואה לרבעון הקודם, בשל עליה כמותית משמעותית במכירות בדרום אירופה. במונחי דולר, ההכנסות באירופה הסתכמו ב-321.8 מיליון לעומת סך של  336.1 מיליון ברבעון המקביל אשתקד, ירידה המשקפת את ההשפעה השלילית של שערי המטבע. במחצית הראשונה של השנה, במטבעות מקומיים, גדלו ההכנסות באירופה ב-4.1% יחסית לתקופה המקבילה אשתקד. במונחים דולריים, במחצית הראשונה של השנה ההכנסות באירופה הסתכמו בסך של 778.6 מיליון דולר לעומת סך של 803.4 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד, ירידות המשקפות את ההשפעה השלילית של החלשות המטבעות.

בצפון אמריקה: 
במטבעות מקומיים, ההכנסות בצפון אמריקה ברבעון גדלו ב-2.9%, בהשוואה לרבעון המקביל בשנה שעברה, עליה המשקפת בעיקר צמיחה כמותית במכירות. במונחי דולר ברבעון השני של שנת 2015 גדלו ההכנסות בצפון אמריקה והסתכמו בסך של 178.6 מיליון דולר לעומת 175.5 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד, למרות החלשות הדולר הקנדי. במחצית הראשונה של השנה ההכנסות בצפון אמריקה, במטבעות מקומיים, גדלו ב-2.3% בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד. במונחי דולר גדלו ההכנסות בצפון אמריקה במחצית הראשונה של השנה והסתכמו בסך של 317.1 מיליון דולר לעומת סך של 313.9 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד, למרות ההשפעה השלילית של החלשות המטבעות.


באמריקה הלטינית: 
במטבעות מקומיים, ההכנסות באמריקה הלטינית גדלו ב-1.1% ברבעון השני בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד,  גידול המשקף עליה כמותית במכירות שקוזזה חלקית על ידי ירידה במחירים.  במונחים דולריים ברבעון השני של שנת 2015 הסתכמו ההכנסות באמריקה הלטינית בסך של 164.9 מיליון דולר לעומת סך של 169.6 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד, ירידה המשקפת את ההשפעה השלילית של שערי המטבע. במטבעות מקומיים, הכנסות החברה במחצית הראשונה של השנה הראו ירידה של 2.1% , יחסית לתקופה המקבילה בשנה שעברה. במונחי דולר ההכנסות באמריקה הלטינית במחצית הראשונה של השנה הסתכמו בסך של 288.8 מיליון דולר לעומת סך של  305.8 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד, ירידה המשקפת את החלשות המטבעות המקומיים ובמידה מסוימת, ירידה במחירים, שקוזזו חלקית על ידי עליה כמותית במכירות.
 
בהודו, המזרח התיכון ואפריקה:
במטבעות מקומיים, ברבעון השני ההכנסות בהודו, במזרח התיכון ובאפריקה גדלו ב-1.1% בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד. במונחי דולר ברבעון השני של שנת 2015 הסתכמו ההכנסות בהודו, במזרח התיכון ובאפריקה בסך של 105.9 מיליון דולר, לעומת סך של 113.3 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד, ירידה המשקפת את ההשפעה השלילית של שערי המטבע. במטבעות מקומיים, ההכנסות בהודו, במזרח התיכון ובאפריקה בחציון הראשון של השנה גדלו ב-1.3% לעומת התקופה המקבילה אשתקד. במונחי דולר ההכנסות בהודו, המזרח התיכון ואפריקה במחצית הראשונה של 2015 הסתכמו בסך של 175.4 מיליון דולר, לעומת סך של 186.8 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד, ירידה המשקפת את החלשות המטבעות ובמידה מסוימת, ירידה במחירים, שקוזזו על ידי עליה כמותית במכירות.

באסיה פאסיפיק: 
במטבעות מקומיים, גדלו ההכנסות באסיה-פאסיפיק ברבעון השני ב-10.0% ביחס לרבעון המקביל אשתקד, עליה המשקפת צמיחה כמותית משמעותית במכירות, שקוזזה חלקית על ידי מחירים נמוכים יותר. במונחי דולר ההכנסות באסיה פאסיפיק ברבעון השני הסתכמו ב-80.1 מיליון דולר, בהשוואה ל-81.3 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד, ירידה המשקפת את השפעת החלשות המטבעות.במחצית הראשונה של השנה, במטבעות מקומיים, ירדו ההכנסות באסיה-פאסיפיק ב-0.6% לעומת התקופה המקבילה בשנה שעברה. במונחי דולר ההכנסות באסיה פאסיפיק במחצית  הראשונה של השנה הסתכמו בסך של 158.1 מיליון דולר לעומת סך של 175.7 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד בשל החלשות המטבעות ובשל מזג אויר יבש באופן חריג בדרום-מזרח אסיה. רווח גולמי
ברבעון השני של שנת 2015 הסתכם הרווח הגולמי בסך של 273.3 מיליון דולר (32.1% מהמכירות), לעומת סך של 279.7 מיליון דולר (31.9% מהמכירות) ברבעון המקביל אשתקד. הגידול בשיעור הרווח הגולמי ברבעון נבע בעיקר משיפור בסל המוצרים, הורדת הוצאות הרכש והפחתה בעלויות הייצור אשר קוזזו בחלקן על ידי השפעות מטבע שליליות.

במחצית הראשונה של השנה הסתכם הרווח הגולמי בסך של 568.1 מיליון דולר (33.1% מהמכירות) לעומת סך של 592.7 מיליון דולר (33.2% מהמכירות) בתקופה המקבילה אשתקד. הירידה בסך הרווח הגולמי ברבעון ובחציון נבעה בעיקר ממכירות נמוכות יותר במונחי דולרים, המשקפות את ההשפעה המשמעותית של ירידת המטבעות מול הדולר, ירידה אשר קוזזה חלקית על ידי הורדת עלויות הייצור והרכש וכן הגנות מטבע. 

הוצאות תפעוליות
ברבעון השני של שנת 2015 ירדו ההוצאות התפעוליות של החברה ב-4 מיליון דולר והסתכמו בסך של 176.2 מיליון דולר (20.7% מהמכירות) לעומת סך של 180.2 מיליון דולר (20.6% מהמכירות) ברבעון המקביל אשתקד.במחצית הראשונה של השנה הסתכמו ההוצאות התפעוליות בסך של 345.5 מיליון דולר (20.1% מהמכירות) לעומת סך של 362.6 מיליון דולר (20.3% מהמכירות) בתקופה המקבילה אשתקד, ירידה של 17.1 מיליון דולר. ירידות אלה ברבעון ובמחצית השנה בהוצאות התפעוליות נובעות בעיקר משליטה הדוקה של החברה בהוצאות ומהשפעת שערי חליפין.

רווח תפעולי
ברבעון השני של שנת 2015 רשמה החברה רווח תפעולי של 97.1 מיליון דולר (11.4% מהמכירות) לעומת סך של 99.5 מיליון דולר (11.4% מהמכירות) ברבעון המקביל אשתקד.במחצית הראשונה של השנה הסתכם הרווח התפעולי בסך של 222.6 מיליון דולר (13.0% מהמכירות) לעומת סך של 230.2 מיליון דולר (12.9% מהמכירות) בתקופה המקבילה אשתקד.

הוצאות מימון
הוצאות המימון המתואמות של החברה ברבעון הסתכמו בסך של 37.8 מיליון דולר לעומת סך של 29.2 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. לפני התאמה בגין הוצאות חד-פעמיות הנוגעות לשערוך כתבי אופציה לאיגרות חוב שהנפיקה החברה, הסתכמו הוצאות המימון נטו ברבעון הראשון של 2015 בסך $40.3  של מיליון דולר, בהשוואה ל-29.2  מיליון דולר בתקופה המקבילה ב-2014.במחצית הראשונה של השנה הוצאות המימון המתואמות הסתכמו ב49.5 מיליון דולר לעומת סך של 54.2 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד. לפני התאמה בגין הוצאות חד-פעמיות הנוגעות לשערוך כתבי אופציה לאיגרות חוב שהנפיקה החברה, הסתכמו הוצאות המימון נטו במחצית הראשונה של 2015 בסך  56.0מיליון דולר, בהשוואה ל-54.2  מיליון דולר בתקופה המקבילה ב-2014. 

רווח לפני מס
ברבעון השני של שנת 2015 הרווח המתואם לפני מס הסתכם ב-60.4 מיליון דולר (7.1% מהמכירות), בהשוואה ל-74.8 מיליון דולר (8.5% מהמכירות) ברבעון המקביל ב-2014. לפני ההתאמה בגין הוצאה חד פעמית שרשמה החברה בשל שערוך אופציות לאגרות חוב, כפי שצוין לעיל, רווח החברה לפני מס ברבעון השני היה 57.9 מיליון דולר (6.8% מהמכירות), לעומת ל-74.8 מיליון דולר (8.5% מהמכירות) ברבעון המקביל ב-2014.במחצית הראשונה של השנה הרווח המתואם לפני מס הסתכם ב- 175.6 מיליון דולר (10.2% מהמכירות), בהשוואה ל-180.6 מיליון דולר (10.1% מהמכירות) בתקופה המקבילה אשתקד. לפני ההתאמה בגין הוצאה חד פעמית שרשמה החברה בשל שערוך אופציות לאגרות חוב, כפי שצוין לעיל, רווח החברה לפני מס במחצית הראשונה של השנה היה 169.1 מיליון דולר (9.8% מהמכירות), לעומת 180.6 מיליון דולר (10.1% מהמכירות) בתקופה המקבילה אשתקד.

רווח נקי 
ברבעון השני של שנת 2015 הסתכם הרווח הנקי המתואם של החברה בסך של 53.9 מיליון דולר (6.3% מהמכירות), לעומת רווח של 59.5 מיליון דולר (6.8% מהמכירות) ברבעון המקביל אשתקד. לפני ההתאמה בגין הוצאה חד פעמית שרשמה החברה בשל שערוך אופציות לאגרות חוב, הרווח הנקי של החברה היה 51.4 מיליון דולר (6.0% מהמכירות), בהשוואה ל-59.5 מיליון דולר (6.8% מהמכירות) בתקופה המקבילה אשתקד. 

במחצית השנה הרווח הנקי המתואם של החברה הסתכם בסך של 148.6 מיליון דולר (8.6% מהמכירות), לעומת רווח של 158.3 מיליון דולר (8.9% מהמכירות) ברבעון המקביל אשתקד. לפני ההתאמה בגין שערוך האופציות וההתאמה בשל הפרשה למס בשל החלשות הריאל הברזילאי שגרמה לשחיקה של נכסי מס, הרווח הנקי במחצית הראשונה של השנה היה 137.3 מיליון דולר (8.0% מהמכירות), בהשוואה ל-158.3 מיליון דולר (8.9% מהמכירות) בתקופה המקבילה אשתקד.


EBITDA (רווח לפני ריבית, מיסים, פחת והפחתות)

ברבעון השני של שנת 2015 הסתכם ה- EBITDA בסך של 139.2 מיליון דולר (16.4% מהמכירות), לעומת סך של 141.2 מיליון דולר (16.1% מהמכירות) ברבעון המקביל אשתקד. 
במחצית הראשונה של השנה הסתכם ה-EBITDA  בסך של 306.1 מיליון דולר (17.8% מהמכירות) לעומת
 312.7 מיליון דולר (17.5% מהמכירות) בתקופה המקבילה אשתקד. 


תזרים מזומנים

במחצית הראשונה של השנה הסתכם התזרים החופשי של החברה בתזרים שלילי של 108.2 מיליון דולר, לעומת תזרים שלילי של 181.1 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד, שיפור של 72.9 מיליון דולר. ברבעון השני של שנת 2015 הסתכם התזרים החופשי בסך של 56.2 מיליון דולר, וזאת לעומת תזרים חופשי בסך של 101.0 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד.


אודות אדמה פתרונות לחקלאות

אדמה פתרונות לחקלאות בע"מ היא החברה המובילה בעולם לפתרונות להגנת הצומח שאינם מוגני פטנט. לחברה סל מוצרים נרחב של קוטלי עשבים, חרקים ופטריות איכותיים,ייחודיים ואפקטיביים, המסייעים לחקלאים ברחבי העולם להגדיל את תפוקת היבולים שלהם על ידי מניעה או הגבלה של עשבים, חרקים ומחלות הפוגעים ביבולים. החברה, המחזיקה ברשותה את אחד מסלי המוצרים הגנריים המקיפים והמגוונים בעולם, מוכרת את מוצריה בלמעלה מ-120 מדינות, ורשמה הכנסות בסך יותר מ-3.2 מיליארד דולר ב-2014. הייעוד של חברת אדמה הוא "יצירת פשטות בחקלאות" - במטרה לספק לחקלאים פתרונות נגישים וקלים לשימוש, ההופכים את חייהם לפשוטים יותר ומשפרים את היבול החקלאי. הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
x