שיא בגביית המיסים » הגבייה ביולי הייתה כ-160.6 מיליארד דולר

ביצוע תקציב והכנסות המדינה ממסים - יולי 2015

 

 
 

משרד האוצר
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
12/08/2015


על פי אומדנים ראשונים שנערכו על ידי חטיבת מידע ניהולי באגף החשב הכללי, להלן אומדן של הגירעון ומימונו ושל ביצוע התקציב בתקופה ינואר - יולי 2015.

גירעון

 1. בחודש יולי נמדד עודף בפעילותה התקציבית של הממשלה שהסתכם בסך 2.6 מיליארד שקלים. 

 2. בפעילות למימון היה בחודש יולי עודף בסך 3.1 מיליארד שקלים.

 3. בחודשים ינואר – יולי 2015 היה לממשלה גירעון בפעילותה התקציבית בסך 0.7 מיליארד שקלים לעומת גירעון בסך 7.0 מיליארד שקלים בתקופה המקבילה אשתקד.

 4. הגירעון המצטבר ב- 12 החודשים האחרונים (אוגוסט 2014 – יולי 2015) ירד ל- 2.1% מהתמ"ג בהשוואה ל 2.6% בחודש הקודם.

הוצאות

 1. בחודשים ינואר - יולי פעלה הממשלה ללא מסגרת תקציב מאושרת ובהתאם לחוק יסוד משק המדינה. 

 2. סך ההוצאות של הממשלה (ללא פירעון קרן) הסתכמו בחודש יולי ב- 26.1 מיליארד שקלים. מזה: הוצאות משרדי הממשלה 23.7 מיליארד שקלים, תשלומי ריבית על החוב הממשלתי  2.0 מיליארד שקלים ותשלומי ריבית וקרן למוסד לביטוח לאומי 0.4 מיליארד שקלים. 

 3. מתחילת השנה הסתכמו סך הוצאות משרדי הממשלה (ללא פירעון קרן וריבית) ב 148.0 מיליארד שקלים  - עלייה של 4.4% לעומת התקופה המקבילה אשתקד:

 • הוצאות המשרדים האזרחיים עלו ב 3.2%. 

 • הוצאות מערכת הביטחון עלו ב  8.3%. (ההשוואה בין השנים בעייתית עקב שינויים בתוואי העונתיות של ההוצאות).

הכנסות

 1. סך גביית המסים בחודש יולי הסתכמה ב 26.0 מיליארד שקלים.

 2. בחודשים ינואר – יולי הסתכמה גביית המסים בסך של 160.6 מיליארד שקלים, עלייה נומינלית של 7.2% לעומת התקופה המקבילה אשתקד.

 3. הפקדות המוסד לביטוח לאומי הסתכמו בחודש יולי ב 0.6 מיליארד שקלים. מתחילת השנה הפקיד המוסד לביטוח לאומי סך של 8.4 מיליארד שקלים, זאת בהשוואה לפירעונות קרן וריבית בסך 10.4 מיליארד ששולמו למוסד לביטוח לאומי.

 4. הכנסות ממענקים מחו"ל הסתכמו בחודש יולי ב 1.5 מיליארד שקלים.

 5. הכנסות מגביית ריבית, מע"מ יבוא ביטחוני והכנסות אחרות  הסתכמו בחודש יולי בסך כולל של 0.5 מיליארד שקלים.

מימון הגירעון
 1. בחודש יולי הסתכם גיוס ההון נטו (מקומי ובחו"ל) בסך של  1.5 מיליארד שקלים.

 2. כתוצאה מפעילות הגירעון ומימונו עלו יתרות הממשלה בבנקים בסך של 4.6 מיליארד שקלים.

מצ"ב נתונים מפורטים כולל חלוקה סכמתית ראשונית של המיון הכלכלי של ההוצאות הנדרש על פי סעיף 49ב לחוק יסודות התקציב.הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
x