כיל מדווחת על היקף מכירות של 1.2 מיליארד דולר ו75 מליון דולר נקי לרבעון

בעקבות ההצלחה כיל תחלק כ52.5 מיליון דולר דיבידנד

 

 
 

עומר רגב
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
12/08/2015

 • מכירות בהיקף של 1.2 מיליארד דולר, ירידה של 22% לעומת הרבעון המקביל אשתקד, בעיקר כתוצאה מהשביתה בשני מפעלים בישראל

 • הרווח התפעולי הסתכם ב-107 מיליון דולר, עלייה של 37% לעומת הרבעון המקביל אשתקד; הרווח התפעולי המתואם הסתכם ב-251 מיליון דולר

 • רווח נקי בסך של 75 מיליון דולר, עלייה של 10% לעומת הרבעון המקביל אשתקד

 • ייצור האשלג בים המלח שב לרמתו טרום השביתה והוא יוגבר כך שיגיע לקצב ייצור שנתי של כ-4 מיליון טון ובכך יפצה על  נזקי השביתה 

 • שיפור ביעילות וביכולת הניהולית לאחר סיום השביתה
 
 • התקדמות במימוש היעדים האסטרטגיים: שותפות במכרות פוספט ויצירת תשתית לפעילות מוגברת בסין; רכישה של זיכיון להפקת אשלג באתיופיה ויצירת תשתית לפעילות באפריקה 

 

4-6/2015

4-6/2014

 

מיליוני דולרים

% ממכירות

מיליוני דולרים

% ממכירות

מכירות

1,196

 

1,535

 

רווח גולמי

336

28.1

542

35.3

רווח תפעולי

107

8.9

78

5.1

רווח תפעולי מתואם

251

 

243

 

רווח לפני מס

99

8.3

35

2.3

רווח נקי לבעלי המניות של החברה

75

6.3

68

4.4

רווח נקי מתואם לבעלי המניות של החברה

177

 

214

 

EBITDA

344

 

343

 

תזרים מפעילות שוטפת

325

 

121

 

השקעות ברכוש קבוע

155

 

209

 נתונים כספיים מרכזיים:

היקף המכירות ברבעון השני הסתכם ב-1.2 מיליארד דולר, ירידה של 22% לעומת 1.5 מיליארד דולר ברבעון המקביל אשתקד. ירידה זו נובעת בעיקר כתוצאה מהשביתה בכיל ים המלח ובכיל נאות חובב (מפעל תרכובות הברום), אשר הסתיימה במהלך הרבעון; ממכירת פעילויות שאינן בעסקי הליבה וכן מפיחות שער האירו לעומת הדולר. ירידה זו קוזזה בחלקה בעיקר כתוצאה מעלייה בכמויות המכירה של דשני פוספט; מאיחוד לראשונה של חברות שנרכשו על ידי כיל מוצרי תכלית ומעליית מחירים.

הרווח התפעולי ברבעון השני הסתכם ב-107 מיליון דולר, גידול של 29 מיליון דולר לעומת הרבעון המקביל אשתקד. 

הרווח התפעולי המתואם ברבעון השני הסתכם ב-251 מיליון דולר לעומת 243 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. הרווח התפעולי המתואם הינו בנטרול השפעת שביתת העובדים בגובה 148 מיליון דולר; הפרשה לפרישה מוקדמת של 6 מיליון דולר והפרשה הקשורה לשריפה באחד ממתקני רותם בהיקף של 10 מיליון דולר. כמו כן, הרווח התפעולי המתואם אינו כולל רווח ממימוש פעילויות שאינן בעסקי הליבה בסך של 14 מיליון דולר (כולל עלויות עסקה) וכן רווח בסך של כ-7 מיליון דולר כתוצאה מרכישת מלוא האחזקות בחברת אלאנה פוטאש. 

הרווח הנקי ברבעון השני הסתכם ב-74 מיליון דולר, לעומת רווח נקי בסך 68 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. 

הרווח הנקי המתואם ברבעון השני הסתכם ב-177 מיליון דולר, לעומת 214 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד.

תזרים המזומנים ברבעון השני הסתכם ב-325 מיליון דולר, עלייה של 204 מיליון דולר לעומת הרבעון המקביל אשתקד. גידול זה נובע בעיקר מירידה בהון החוזר כתוצאה מהשביתה בכיל ים המלח ובכיל נאות חובב, ומהחזר מקדמות מס הכנסה. תזרימי המזומנים ששימשו לפעילות השקעה הסתכמו ב-155 מיליון דולר, קיטון של כ-50 מיליון דולר בהשוואה לרבעון מקביל אשתקד. 

מנכ"ל כיל, סטפן בורגס: "במהלך הרבעון השני השגנו אבני דרך משמעותיות ביישום צעדי התייעלות חיוניים, שיסייעו לשניים ממפעלינו הגדולים בישראל לשפר את יכולת התחרותיות בשווקים הגלובאליים המאתגרים של האשלג ותרכובות הברום בהם אנו פועלים. צעדים אלה יאפשרו גמישות ויכולת ניהולית גדולה יותר. הצעדים בהם אנו נוקטים, ובכלל זאת צמצום כח האדם ושיפור אמות המידה בעבודה במפעלים, כמו גם היכולת ליישם מצוינות תפעולית ולהקים את מרכז השירותים המשותפים בישראל, הינם מרכיב חשוב בתכנית האסטרטגית הגלובאלית שלנו, לשיפור מיצובנו ברחבי העולם. בעוד מכירות כיל ברבעון השני היו נמוכות משמעותית כתוצאה מהשביתה, אנו שבעי רצון מההישגים המשמעותיים לאחר סיומה ומכך שהשפעתה הכלכלית היתה נמוכה מכפי שהוערך בתחילה".  

יו"ר כיל, ניר גלעד: "דירקטוריון החברה רואה בסיפוק רב את ההתקדמות המשמעותית במספר אפיקי צמיחה אסטרטגיים, ובכלל זאת התקדמות במיזם האסטרטגי המשותף בסין בתחום הפוספטים, הכולל שותפות במכרות פוספט ופעילות תעשייתית לאורך כל שרשרת הערך. השותפות האסטרטגית שלנו בסין תהווה תשתית לגידול פעילותנו בשוק הסיני החשוב, הגדול והצומח. בנוסף, השלמנו את רכישתו של הזיכיון למקור אשלג חדש באתיופיה, שיהווה עבורנו גם תשתית לפעילות עתידית באפריקה, שוק חקלאי הצומח במהירות.  התקדמות מבורכת נוספת נרשמה במהלך הרבעון ביחידה העסקית ICL Food Specialties, בהטמעתה המוצלחת של יצרנית חלבוני החלב Prolactal שנרכשה לא מכבר, שתאפשר לנו להגדיל באופן ניכר את היצע תוספי המזון החדשניים ברחבי העולם".  

יישום אסטרטגיית החברה: 

במהלך הרבעון השני, המשיכה כיל ביישום אסטרטגיית החברה על ידי חיזוק פעילותה בישראל ובקידום מספר אפיקי צמיחה אסטרטגיים. 

התייעלות ומצוינות תפעולית:

בעקבות השביתה שארכה כמעט ארבעה חודשים, חתמה החברה על הסכם עם הסתדרות העובדים ועם ועדי העובדים בכיל ים המלח ובכיל נאות חובב (מפעל תרכובות הברום) ליישום תכנית ארגון מחדש במפעלים. במסגרת ההסכם, מצבת כח האדם תצומצם בכ-250 תקנים, והצדדים הסכימו על יישום  צעדי התייעלות בשני המפעלים. בנוסף, יאפשר ההסכם את הקמתו של מרכז שירותים משותפים בישראל ויעניק גמישות ניהולית לביצוע שינויים מבניים וארגוניים. ההסכם עם העובדים יאפשר לחברה לחזק את יציבותה ואת כושר התחרות של מפעליה בישראל ביחס למתחרותיה בעולם. 

השפעות השביתה: 

השביתה הובילה לירידה של כ-253 מיליון דולר במכירות החברה ברבעון השני (423 מיליון דולר במחצית הראשונה של השנה). השפעת השביתה על הרווח הנקי של הרבעון השני הינה בסך של 112 מיליון דולר (188 מיליון דולר במחצית הראשונה של השנה). עם זאת, השפעתה של השביתה על ביצועי החברה היתה נמוכה מהמצופה. התועלת הכלכלית נטו (לאחר קיזוז ההפסדים) מוערכת ב-170 מיליון דולר לכל הפחות. 

עם סיום השביתה, החלה החברה להגביר את קצב ייצור האשלג והוא שב לרמות הייצור טרום השביתה. החברה מעריכה כי תשוב להיקף מכירות רגיל ברבעון השלישי. ניצול חומר הגלם שהצטבר בבריכות במהלך השביתה והגברת כושר הייצור במפעלי העיבוד צפויים להגדיל במהלך שלוש השנים הבאות ב-10% את  קצב ייצור האשלג בים המלח בהשוואה  לקצב טרום השביתה,  כך שיפצה על ההפסדים שנגרמו בשל השביתה. ההתייעלות התפעולית תאפשר לכיל לשמור על רמות ייצור גבוהות גם לאחר תקופה זו. כיל צופה שיפור בשולי הרווח מאשלג במהלך מחציתה השנייה של השנה כתוצאה מתכנית ההתייעלות. 

כיל נאות חובב צפויה לשוב להיקף ייצור רגיל עד סוף הרבעון השלישי של השנה. היקף הייצור של ברום אלמנטרי נמוך כעת מרמות הייצור טרום השביתה, והחברה מעריכה כי ההיקף יגדל לרמת היעד, התלויה בתנאי השוק, עד תום הרבעון השלישי של השנה. 

מנועי צמיחה גלובאליים:

רכישת מקור אשלג נוסף וכניסה לאפריקה:
במהלך הרבעון, השלימה החברה את רכישת אלאנה פוטאש (באמצעות רכישת 83.78% מיתרת המניות  שלא הוחזקו על ידי כיל), בתמורה ל-112 מיליון דולר במזומן ובמניות. במהלך 2 -3 הרבעונים הקרובים, כיל תבצע בחינה ותכנון הנדסיים שלאחריהם תציג את תכניותיה והערכותיה לפרויקט. הרכישה הינה צעד חשוב ואסטרטגי שיקנה לכיל מקור אשלג נוסף (בנוסף לישראל, ספרד ואנגליה) ותשתית פעילות מגוונת למגזר הדשנים באזור אסטרטגי  שהחקלאות בו צפויה לצמוח, לגדול ולהתפתח באופן משמעותי. 

רכישת מקור פוספט חדש, הגדלת הפעילות בשוק הפוספט והרחבת הפעילות בסין: 
השותפות האסטרטגית עם Yunnan Yuntianhua, היצרנית הגדולה בסין של סלע פוספט ודשנים, כוללת שותפות על בעלות מכרות פוספט ופעילות תעשייתית לאורך כל שרשרת הערך, כמו גם הסכם מו"פ לביצוע  פרויקטים בתחום המזון, החקלאות והחומרים המורכבים. בנוסף, מונה צוות הנהלה לשותפות; חלק מהאישורים הנדרשים כבר התקבלו, ובכללם אישור מטעם רשויות ההגבלים בסין ובברזיל; ותהליך קבלת האישורים ממשיך להיות קונסטרוקטיבי. השותפות עם Yunnan Yuntianhua תאפשר לכיל להקים פעילות פוספט אינטגרטיבית באסיה, שתייצר ערך משמעותי ע"י הגדלת פעילות ייצור ומכירה של מגוון מוצרים מיוחדים. 

מימוש פעילויות שאינן בעסקי הליבה:
במהלך הרבעון השני, השלימה החברה את מכירת עסקי הפארמה, הקוסמטיקה והגבס (PCG) וכתוצאה מכך הכירה ברווח של 14 מיליון דולר. מימוש הפעילויות שאינן בעסקי הליבה של החברה הניב רווחים ותזרים מזומנים בהיקף משמעותי במחציתה הראשונה של השנה, ובכך תרם להפחתת ההתחייבויות הפיננסיות נטו, על אף תזרים המזומנים התפעולי החלש שנוצר בשל השביתה ובשל תשלומי התמלוגים למדינת ישראל בעקבות החלטות הבוררות. 

סיכום פעילות במגזרים:התפתחויות מרכזיות:

סיום השביתה: על פי ההסכם החדש שנחתם בין כיל, ההסתדרות ונציגות העובדים, 106 עובדים יפרשו בפרישה מוקדמת ו-19 עובדים יפוטרו מכיל ים המלח. 

ייצור אשלג בכיל ים המלח: עם תום השביתה והחזרה להיקף הייצור הרגיל במהלך הרבעון השלישי, החברה מצפה לגידול בייצור האשלג במחצית השנייה. 

הסכמים לאספקת אשלג: במהלך הרבעון השני נחתמו הסכמים חדשים לאספקת אשלג ללקוחות בסין ובהודו בהיקף של כ-1.2 מיליון טון ו-835 אלפי טון, בהתאמה (כולל כמויות אופציונאליות), בעליית מחיר של 10 דולר לטון לעומת המחירים בהסכמים קודמים.

שריפה במתקן הדשנים: במהלך חודש יוני 2015, פרצה שריפה במתקן לגלעון דשניSSP בכיל רותם שגרמה להשבתתו. החברה הכירה בהוצאה בסך של כ-10 מיליון דולר ברבעון בגין הוצאות השתתפות עצמית בביטוח. להערכת החברה השבת המתקן לפעילות תארך מספר חודשים. היקף הייצור שנפגע מוערך בכ-200- 300 אלפי טון במהלך תקופה זו. ההשפעה על הרווח עקב אובדן המכירות ועלות שיפוץ המתקן תפוצה כמעט במלואה על ידי תשלומי הביטוח.
דשנים מיוחדים: התנאים התחרותיים בשוקי דשני ה-MAP  וה- MKP בסין וברוסיה הביאו לירידה במחירים ובכמויות המכירה. בנוסף, המצב הכלכלי והפוליטי ברוסיה ואוקראינה הוביל לירידה בביקוש באזורים אלו. 
תוצאות הפעילות:


 

 

4-6/2015

4-6/2014

 

 

מיליוני דולרים

%

מיליוני דולרים

%

הכנסות*

 

 

 

 

 

אשלג

 

238

 

445

 

דשנים ופוספטים

 

430

 

404

 

רווח תפעולי

 

 

 

 

 

אשלג

 

11

5

131

29

דשנים ופוספטים

 

41

10

21

5

רווח תפעולי מתואם

 

 

 

 

 

אשלג

 

104

 

139

 

דשנים ופוספטים

 

51

 

30

 

* שיעור מסך הכנסות תחום הפעילות

הכנסות המגזר כוללות מכירות אשלג בישראל, בספרד (כיל איבריה) ובאנגליה (כיל אנגליה) וכן מכירות דשני פוספט ודשנים מיוחדים בעיקר מישראל ומאירופה. 

הירידה במחזור מכירות האשלג ברבעון השני נובעת מהשפעת השביתה בכיל ים המלח, מפיחות שער האירו והפאונד ביחס לדולר ומירידה בכמויות המכירה. לאור הגברת הייצור, מעריכה החברה כי ניתן יהיה להשיב בעתיד את מרבית המכירות שנמנעו בגין השביתה. 

הירידה ברווח התפעולי ברבעון השני נובעת בעיקר מהשפעת השביתה בכיל ים המלח, אשר קוזזה בחלקה על ידי עלייה במחירי המכירה של אשלג.

כיל מוצרים תעשייתיים:

התפתחויות מרכזיות:

 • סיום השביתה: לפי הסכם חדש שנחתם בין כיל, ההסתדרות ונציגות העובדים, 104 עובדים יפרשו ויקבלו חבילת פרישה מוקדמת ו- 19 עובדים יפוטרו ממפעל תרכובות הברום בנאות חובב. השבת הייצור לרמתו טרום השביתה נמשכת, ותרומת השיפור ביעילות תבוא לידי ביטוי בעיקר בשנת 2016. 

 • מחירי ברום ותרכובות ברום: במהלך הרבעון השני חלה ירידה במחירי הברום בשוק הסיני בעקבות צריכה נמוכה של ברום מצד יצרני מעכבי בעירה מבוססי ברום. יחד עם זאת, החברה מוכרת ברום אלמנטרי וחומצה הידרוברומידית במחירים גבוהים יותר - בדומה למחירים עליהם הכריזה בנובמבר 2014. כמו כן, כתוצאה מהירידה בייצור תרכובות ברום בסין נרשמת עלייה במחירי מוצרים אלה באסיה.


 

 

4-6/2015

4-6/2014

 

 

מיליוני דולרים

%

מיליוני דולרים

%

הכנסות*

 

247

20.6

359

23.4

רווח תפעולי (הפסד)

 

(15)

 

(113)

 

רווח תפעולי מתואם

 

31

 

31

 
הירידה בהיקף המכירות של כיל מוצרים תעשייתיים ברבעון השני נובעת בעיקר מהשפעת השביתה בכיל נאות חובב (מפעל תרכובות הברום) ובכיל ים המלח; מקיטון במכירות של מעכבי בעירה ושל ברום אלמנטרי; ומהשפעת שער החליפין.

הרווח התפעולי ברבעון השני הושפע מהשביתה בכיל נאות חובב ובכיל ים המלח ומהפרשה לפרישה מוקדמת. הרווח התפעולי בתקופה המקבילה אשתקד הושפע מהפרשה  חד פעמית  בגין תקופות עבר בעקבות בוררות התמלוגים על מוצרי המשך. 

הרווח התפעולי המתואם ברבעון השני הושפע לחיוב בעיקר מירידה במחירי חומרי גלם; מהשפעת שער החליפין; מירידה בהוצאות תפעוליות, זאת בקיזוז ירידה בכמויות המכירה.

מגמות בשוק:

 • ביקוש למעכבי בעירה מבוססי ברום: במהלך הרבעון השני, חלה ירידה בביקוש למעכבי בעירה מבוססי ברום, בהשוואה לרבעון השני של שנת 2014. ירידה זו נובעת כתוצאה מביקוש נמוך בשוק המעגלים המודפסים בעיקר בעקבות מגמת הירידה המתמשכת בביקוש למחשבים, מגמה אשר צפויה להימשך בטווח הקצר לאור המצב הכלכלי בסין ובאירופה. כמו כן, חלה ירידה בביקוש למוצרים מבוססי ברום אחרים כתוצאה מהחלשות הביקושים בשווקי ה-Agro ובתעשיית הפוליאסטר.

 • ביוצידים: במחצית הראשונה של השנה, חלה ירידה בביקושים לביוצידים מבוססי ברום המשמשים לקידוחי נפט וגז עקב השפעת ירידת מחירי הנפט על פעילות הקידוחים בצפון אמריקה. מאידך, כניסה לתוקף של רגולציה חדשה באירופה, אשר מחייבת יצרנים ברישום ואישור מוצרי ביוצידים דוחקת מהשוק מתחרים שלא פעלו לביצוע הרישום, ובכך מחזקת את מיצובה של כיל בשוק. 

 • ברום אלמנטרי: נרשמה עלייה במחירי הברום האלמנטרי באסיה במחצית הראשונה של השנה לעומת 2014, ולעומת יציבות יחסית בארה"ב ובאירופה. 

כיל מוצרי תכלית:

התפתחויות מרכזיות:
 • תוספים מתקדמים: ירידה במכירות על רקע תחרות גוברת בארה"ב קוזזה חלקית על ידי עלייה במכירות של מוצרים לעיכוב שריפות יער בצפון אמריקה ועלייה במכירת חומצות באירופה.  

 • הטמעתה המוצלחת של פעילות חלבוני החלב של Prolactal ב-ICL Food Specialties יותר מקיזזה את השפעת הביקוש הנמוך והיחלשות האירו. 

 • מכירות העסקים שאינם בעסקי הליבה של החברה תרמו סך של כ-380 מיליון דולר ורווח לאחר מס של כ-169 מיליון דולר.

הירידה בהכנסות ברבעון השני נובעת ממימוש פעילויות שאינן בעסקי הליבה, מפיחות של שער האירו לעומת הדולר ומקיטון במחירי המכירה. מנגד, חלה עלייה בכמויות המכירה ובכלל זה מאיחוד לראשונה של חברות שנרכשו.

הירידה ברווח התפעולי המתואם ברבעון השני נובעת ממימוש פעילויות שאינן בעסקי הליבה, מירידה במחירי המכירה, מעלייה במחירי חומרי הגלם ומעלייה בהוצאות תפעוליות בקיזוז תרומת גידול בכמויות.


מגמות בשוק ובעסקי החברה:

 • מוצרי המזון: מכירות מוצרי המזון במגזר הושפעו באופן חיובי במהלך הרבעון השני של 2015 כתוצאה ממיזוג הפעילות של Prolactal אשר קוזזה בחלקה כתוצאה מחולשה במכירות במזרח אירופה, המשבר הפיננסי ברוסיה וחולשה במכירות בצפון אמריקה.

 • תוספים מתקדמים: הביקוש לתוספים מתקדמים של המגזר נשאר יציב ברבעון השני. התחרות בשוק החומצה הזרחתית בארה"ב ממשיכה להתחזק כתוצאה מעליה בייבוא מסין ומהתגברות התחרות מצד המתחרים שנוקטים אסטרטגיית מכירות המעדיפה נתח שוק על פני מחיר. 

 • חומצות ו-P2S5: מכירות החומצה הזרחתית הושפעו לחיוב מתרומתה של Fosbrasil, שנרכשה בסוף שנת 2014. למרות ביקוש חלש מהצפוי, פעילות ה-P2S5 השתפרה לעומת התקופה המקבילה שהושפעה לרעה מהשבתת מתקן הייצור לזמן ארוך מהרגיל. לקראת סוף הרבעון התאוששה הפעילות מירידה זמנית בהזמנות מלקוח צפון אמריקאי שנאלץ להתמודד עם בעיות תפעול. 

 • מוצרים לכיבוי שריפות יער: הביקוש למוצרים אלה גדל כתוצאה משריפות יער בקנדה ובצפון מערב ארה"ב בחודש יוני 2015. 

 • השפעת מטבעות: היחלשות האירו מול הדולר השפיעה באופן שלילי על המכירות בתקופת הדוח, השפעה זו קוזזה ברובה כתוצאה מירידה בעלויות במונחי דולר בחברות באירופה.


סביבת המס בישראל:
לאחר סיום הרבעון השני קיבלה ממשלת ישראל את המלצותיה של ועדת ששינסקי 2, וביקשה מוועדת השרים לענייני חקיקה להכין הצעת חוק שתובא בפני הכנסת. במהלך החודשים האחרונים, כיל מקיימת דיאלוג רציף עם הנוגעים בדבר בממשלה לגבי התנאים הנדרשים עבורה להמשך השקעות בישראל. החברה מבקשת סביבה עסקית שתאפשר לפעילות החברה בישראל להישאר תחרותית בהשוואה לפעילות בעולם, ובכלל זה  וודאות ויציבות רגולטורית, שתאפשר תכנון והשקעה לטווח ארוך. כיל מקווה כי ההידברות תאפשר לה לשוב ולהשקיע בישראל לאחר שדירקטוריון כיל החליט במרץ ובאוגוסט 2014, בעקבות פרסום המלצות ועדת ששינסקי 2, על הקפאת  השקעות בהיקף של 750 מיליון דולר, וכן על בחינה מחדש של השקעות נוספות בהיקף של מיליארד דולר. 


דירקטוריון החברה אישר חלוקת דיבידנד בהיקף של 52.5 מיליון דולר. הדיבידנד יחולק ביום 10 בספטמבר, 2015.

הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
x