לאומי מציג דוחות כספיים עם רווח נקי ברבעון השני של 518 מיליון ש"ח

 

 
 

עדי סקופ
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
19/08/2015

לאומי מציג דוחות כספיים עם רווח נקי ברבעון השני של 518 מיליון ש"ח, תשואה להון של כ-7.8%. מדובר בדוח סביר ובצפי, שתי נקודות מעניינות בדוח:
  • גידול ענק של 1.4 מיליארד ש"ח בהון העצמי כתוצאה מזכויות עובדים (הערכנו כ-1.5 מיליארד) מה שמשפר מאד את יחס הלימות ההון.

  • הפסדי נוסטרו של 370 מיליון ש"ח כתוצאה מעליית עקום התשואות ברבעון השני.

הכנסות הריבית נטו עמדו על 2 מיליארד ש"ח עלייה של 5% לעומת הרבעון בשנה שעברה. עלייה שנובעת בעיקר מעליית המדד וגידול בנכסים מניבים. 

היחס בין הכנסות הריבית, ליתרה הממוצעת של נכסים נושאי ריבית הינו %2.01 לעומת %2.24 בתקופה המקבילה אשתקד.

הפסדי האשראי ממשיכים להיות נמוכים ביותר, והסתכמו ב-12 מיליון ש"ח ברבעון השני, כ-0.02% מהאשראי לציבור, בעיקר כתוצאה מהגדלת ההפרשה בחטיבת משקי הבית.

ההכנסות מעמלות נשארו יציבות והסתכמו ב-1.04 מיליארד ש"ח, השפעה שלילית של הוראות רגולטוריות מקשות על צמיחה הסעיף זה.

הוצאות שכר הסתכמו ב-1.345  מיליארד ש"ח ברבעון, גידול של 13% לעומת רבעון אשתקד, מענק תשואה מיוחד נזקף ברבעון הראשון למרות שנפרס על פני כמה רבעונים. 

הוצאות ההטבות הן הגיבנת של בנק לאומי יחסית לבנקים האחרים, קשה להעריך את הנתון המנורמל כאן אבל הוא מכביד.

תוצאות החברה לישראל כבר לא נזקפות כרווח אקוטי, אלא נמצאות בתיק ניירות ערך.

אשראי לציבור עלה ל-254.5 מיליארד ש"ח, בעיקר מגידול באשראי קמעונאי ומסחרי וירידה במגזר עסקי.

יחס הלימות הון עצמי רובד 1 בהתאם למתודולוגית באזל 3 עמד על 9.52%, הגידול נובע ברובו מהטיפול החשבונאי החדש בזכויות עובדים. 


שורה תחתונה

רבעון סביר ללאומי, שמסתדר למרות גיבנת השכר שלו, מה שמצריך את חלקים אחרים בבנק לפצות על הוצאות השכר העודפות.השינויים בהון העצמי של לאומי מהווים מכפלה של פי שלוש על הרווח הנקי ברבעון הנוכחי, תוצאה ישירה של יישום תקנים חשבונאיים אמריקאים בזכויות עובדים, בהתאם להוראות רגולציה חדשות בישראל.תנודתיות זאת מוסיפה מעט מאד ערך למנתח הדוחות, וצפויה להמשיך להשפיע מרבעון לרבעון בהתאם לתזוזת עקומי הריביות בישראל וארה"ב. מה הקשר בין המרווח הקונצרני האמריקאי לבנק לאומי? זה לא הגיוני!

עדי סקופ, אנליסט הבנקים של IBI  בית השקעות


הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
x