מגדלי הים התיכון » ההכנסות במחצית הראשונה של 2015 עלו לכ-61 מיליון שקל

הרווח הנקי גדל לכ-31 מיליון שקל

 

 
 

עידו אסייג
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
23/08/2015


דורון ארנון, מנכ"ל מגדלי הים התיכון: "במחצית הראשונה של שנת 2015 החל האכלוס של הבית בירושלים, ואנו צופים האצה של תהליך זה בשנה הקרובה. במקביל, נמשך הפיתוח של הבית בגני תקווה שיהפוך לאחד מנכסי הדגל של הרשת בשנים הבאות, וכן נפעל לאיתור הזדמנויות השקעה חדשות בענף".

רשת הדיור המוגן, מגדלי הים התיכון, פרסמה את דוחותיה הכספיים לסיכום הרבעון השני והמחצית הראשונה לשנת 2015.

הכנסות החברה במחצית הראשונה של שנת 2015 הסתכמו בכ-60.5 מיליון שקל, לעומת כ-59.4 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. הגידול בהכנסות נבע, כאמור, בעיקר מגידול בהכנסות מדמי אחזקה, תחילת אכלוס הבית בירושלים, וכן מגידול בהכנסות שוכרי המשנה.

הרווח מפעולות רגילות של החברה במחצית הראשונה של שנת 2015 גדל בכ-37% לכ-54.3 מיליון שקל, בהשוואה לכ-39.6 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. הגידול ברווח מפעולות רגילות נבע בעיקר מהכרה בהכנסות מעליית ערך נדל"ן להשקעה בסכום של כ-47.1 מיליון שקל, לעומת עליית ערך בסך של כ-26.5 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד, וזאת כתוצאה מהפחתת שיעור ההיוון בשיעור של 0.25% לשיעור היוון משוקלל של כ-8.75%, וכן מהתקדמות השיווק של הבית בגני תקווה.

ה-FFO  הריאלי למחצית הראשונה של 2015 הסתכם בכ-17.9 מיליון שקל, בהשוואה לכ-27.4 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. הירידה ב-FFO נבעה בעיקר מירידה בתזרים המזומנים מתחלופת פיקדונות מדיירים, נטו.

הוצאות המימון, נטו במחצית הראשונה של השנה הסתכמו בכ-5.1 מיליון שקל, לעומת הוצאות מימון נטו בסך של כ-29.7 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. הירידה בהוצאות המימון, נטו נבעה בעיקר מירידת המחירים לצרכן בתקופת הדוח שהביאה לגידול בהכנסות משערוך פיקדונות דיירים, וכן מרישום הוצאות בגין עמלות פירעון מוקדם של הלוואות זמן ארוך בסך של כ-22.8 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד, כחלק מהפעולות היזומות שנקטה החברה למחזור חובותיה במטרה להקטין את עלויות המימון שלה.

בשורה התחתונה, מגדלי הים התיכון סיימה את המחצית הראשונה של שנת 2015 עם עלייה ברווח הנקי לסך של כ-30.7 מיליון שקל (כ-26.5 מיליון שקל מיוחס לבעלי המניות), בהשוואה להפסד של כ-4 מיליון שקל בחציון המקביל אשתקד (כ-6.5 מיליון שקל הפסד מיוחס לבעלי המניות).

הכנסות החברה ברבעון השני של שנת 2015 הסתכמו לכ-30.3 מיליון שקל, לעומת כ-29.7 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. העלייה בהכנסות נבעה בעיקר מגידול בהכנסות מדמי אחזקה מדיירים לאור עליית מדד המחירים לצרכן, מתחילת אכלוס הבית בירושלים, וכן ומגידול בהכנסות שוכרי משנה.

הרווח מפעולות רגילות של החברה ברבעון השני של שנת 2015 הסתכם בכ-21.6 מיליון שקל, בהשוואה לרווח  מפעולות רגילות בסך של כ-26.4 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. הירידה ברווח  מפעולות רגילות נובעת, בין היתר, מגידול הוצאות המכירה ושיווק של הבית בירושלים הנמצא בשלבי מכירה ואכלוס מתקדמים.  

ה-FFO  הריאלי לרבעון השני של 2015 הסתכם בכ-5 מיליון שקל, בהשוואה לכ-8.3 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. הירידה ב-FFO נבעה בעיקר מירידה בתזרים המזומנים מתחלופת פיקדונות מדיירים, נטו.

הוצאות מימון, נטו של החברה ברבעון השני של 2015 הסתכמו בכ-14.5 מיליון שקל, בהשוואה להוצאות מימון נטו בסך של כ-10.6 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. הגידול בהוצאות המימון נטו, נבע בעיקר מעליה בהוצאות משערוך פיקדונות דיירים בסך של כ-4.3 מיליון שקל בשל עליית מדד המחירים לצרכן בשיעור גבוה יותר מהרבעון המקביל אשתקד.

מגדלי הים התיכון סיימה את הרבעון השני של שנת 2015 עם רווח נקי בסך של כ-3.7 מיליון שקל (כ-3.1 מיליון שקל מיוחס לבעלי המניות), בהשוואה לרווח נקי בסך של כ-9.2 מיליון שקל ברבעון (כ-7.5 מיליון שקל מיוחס לבעלי המניות) ברבעון המקביל אשתקד.

תזרים המזומנים מפעילות שוטפת של החברה ברבעון השני של שנת 2015 הסתכם בכ-14.5 מיליון שקל, בהשוואה לכ-16.6 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. הקיטון בתזרים המזומנים מפעילות שוטפת נבע, בין היתר, מגידול בתשלומים עבור עלויות הרצה של הבית בירושלים, בעוד שברבעון המקביל אשתקד התקבל החזר מע"מ בגין רכישת הבית בירושלים בסך של כ-5 מיליון שקל, וזאת בקיזוז הגידול בתזרים המזומנים מתחלופת פיקדונות מדיירים, נטו בסך של כ-3.4 מיליון שקל.

ממאזן החברה עולה, כי ההון העצמי של רשת מגדלי התיכון, נכון ליום 30.06.2015, עלה לכ-640 מיליון שקל (מתוכו כ-558 מיליון שקל מיוחס לבעלי המניות), המהווה כ-25% מסך המאזן, בהשוואה לכ-609 מיליון שקל (כ-531 מיליון שקל לבעלי המניות) בסוף שנת 2014. ההון העצמי של החברה (כולל זכויות מיעוט) בתוספת מיסים נדחים, נכון לסוף חודש יוני 2015, מסתכם בכ-937 מיליון שקל. סך הנדל"ן להשקעה של החברה הסתכם, נכון לסוף הרבעון השני של 2015, בכ-2.5 מיליארד שקל. 


אירועים מהותיים במהלך תקופת הדוח ולאחריה:

  • במרץ 2015, נחתם הסכם לביצוע עבודות קבלן ראשי בשלב ב' של הפרויקט בגני תקווה וכן נתקבל היתר הבניה לשלב ב' של הפרויקט הכולל 102 יחידות דיור. 

  • בפברואר 2015, החל האכלוס של הבית בירושלים.

רשת "מגדלי הים התיכון" הינה החברה המובילה והוותיקה בענף הדיור המוגן בישראל. החברה פועלת מזה כ-30 שנה ובבעלותה 6 נכסי דיור מוגן: הבית בבת ים, הבית בכפר סבא, הבית בסביון, הבית ברמת השרון, הבית בנורדיה והבית בירושלים שהחל באכלוס בחודש פברואר 2015. בנוסף, לחברה נכס נוסף בהקמה - הבית בגני תקווה. בסך הכל בבעלות החברה למעלה מ- 1,600  יחידות דיור, מתוכן כ-325 יחידות דיור בשלבי הקמה בגני תקווה וכן כ-116 יחידות דיור בבית בירושלים  שנרכש ב-2014. הרשת שומרת על שיעורי תפוסה גבוהים ובוחנת המשך קידום פרויקטים נוספים בתחום. כיו"ר החברה מכהן מוטי קירשנבאום ומנכ"ל החברה הוא דורון ארנון.


הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
x