אקסלנס » העדפה לחשיפה לח"ל על פני כי"ל - המלצת קניה

 

 
 

מיכל אלשייך
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
24/08/2015

  • החברה לישראל הודיעה על חלוקת דיבידנד של כ-100 מ' דולר, 4% תשואה

חברה לישראל (ח"ל) פרסמה את דוחותיה ביום חמישי האחרון, אך אלו לא מפתיעים על רקע היותה של החברה בעלת שני נכסים סחירים בלבד, כי"ל ובז"ן, כאשר שתי החברות כבר פרסמו את תוצאותיהן. על פניו הרווח של ח"ל ברבעון עמד על כ-43 מ' דולר, ביחס להפסד של כ-20 מ' דולר ברבעון המקביל אשתקד. למעשה, בנטרול פעילות מופסקת (בגין החברות שהתפצלו) חל קיטון ברווח של כ-26 מ' (מ-69 ל-43). הקיטון נבע מירידה ברווחי כי"ל, שקוזז עם עלייה יפה ברווחי בז"ן. 

האירוע שהפתיע אותנו לטובה היה הודעה על חלוקת דיבידנד, לראשונה מאז 2012! (ללא התחשבות בדיב' חד פעמי בעת מהלך הפיצול). הדיבידנד הנוכחי הינו בסכום נאה של 100 מ' דולר, המשקף תשואה של 4% ביחס לשווי השוק של החברה (יום קובע 1.9.15, תשלום 17.9.15).

 
  • המשך חלוקת דיבידנדים בעתיד ושקיפות החברה יתרמו לסגירת הדיסקאונט

נזכיר כי הדיבידנדים שקיבלה ח"ל מכי"ל בשנים האחרונות שימשו לביצוע השקעות ובכך בעלי המניות של ח"ל לא נהנו מדיבידנדים בעצמם. ההתחייבות של ח"ל לא לבצע השקעות נוספות צפויה לאפשר לחברה להמשיך ולחלק דיבידנדים נוספים. רמת המינוף הנוחה של החברה ועמידתה בתנאים לחלוקת דיבידנד שהוגדרו מול בעלי האג"ח, גם כן תומכת בתרחיש זה. מדובר במהלך, אשר בסופו של דבר, להערכתנו, אמור להוביל לצמצום הדיסקאונט. בנוסף, היותה של ח"ל, בעלת שני נכסים סחירים, שקופים למדי, מצביעה גם כן על צפי לצמצום הפער, שכן אין טעם לשמר פער כה משמעותי לחברת אחזקות, במידה ומדובר בחברה שקופה, ללא סיכון לביצוע השקעות חדשות מסוכנות.

  • הפער הצטמצם ואנו ממשיכים להמליץ על ח"ל בקנייה

ב-4.8.15, לאחר מכירת 5% ממניות ח"ל ע"י לאומי, מודל ה-NAV הסחיר של ח"ל גילם אפסייד של כ-31% על האחזקות בכי"ל ובז"ן בניכוי החוב. כיום המודל מגלם אפסייד של כ-25% (ראו מודל מטה) כך שחל קיטון. זאת על רקע ביצועי יתר של ח"ל לעומת כיל (ראו גרף מטה), עליית הדולר ושינוי קל בחוב הפיננסי של ח"ל. 

לאור הצהרות החברה שלא תבצע השקעות נוספות, המינוף הסביר, שקיפות החברה, הכוונה להמשיך לחלק דיבידנדים והירידה המשמעותית באחזקותיו של לאומי בתחילת אוגוסט, האפסייד הגלום במודל, על אף שהצטמצם, ממשיך להיות גבוה ביחס לסיכון (כ-25%). להערכתנו פער סביר לחברה הינו כ-10% בלבד. לאור זאת, אנו ממשיכים להמליץ על חברה לישראל בקנייה, תוך העדפה לחשיפה לחברה לישראל על פני כי"ל. 

"האירוע שהפתיע אותנו לטובה היה הודעה על חלוקת דיבידנד, לראשונה מאז 2012 (ללא התחשבות בדיבידנד חד פעמי בעת מהלך הפיצול). הדיבידנד הנוכחי הינו בסכום נאה של 100 מיליון דולר, המשקף תשואה של 4% ביחס לשווי השוק של החברה. לאור הצהרות החברה שלא תבצע השקעות נוספות, המינוף הסביר, שקיפות החברה, הכוונה להמשיך לחלק דיבידנדים והירידה המשמעותית באחזקותיו של לאומי בתחילת אוגוסט, האפסייד הגלום במודל, על אף שהצטמצם, ממשיך להיות גבוה ביחס לסיכון (כ-25%). להערכתנו פער סביר לחברה הינו כ-10% בלבד. לאור זאת, אנו ממשיכים להמליץ על חברה לישראל בקנייה, תוך העדפה לחשיפה לחברה לישראל על פני כי"ל ."


מיכל אלשיך, אנליסטית בכירה באקסלנס ברוקראז

הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
x