אלוני חץ >> תוצאות המחצית הראשונה הסתכמו בכ267 מיליון שקל.

 

 
 

עידו אסייג
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
25/08/2015

 • ההון העצמי המיוחס לבעלי המניות של החברה ליום המאזן הינו 4.40 מיליארד ש"ח, המשקף הון עצמי של 29.47 ש"ח למניה

 • הרווח הנקי המיוחס לבעלי המניות במחצית הראשונה של השנה הסתכם ל-267 מיליון ש"ח, לעומת 175 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד

 • במהלך הרבעון השני גייסה חברת הבת אנרג'יקס 346 מיליון ש"ח באמצעות הנפקת מניות, אלוני חץ השקיעה במסגרת זו 222 מיליון ש"ח

 • בתקופת הדוח סוכנות הדירוג S&P מעלות העלתה את דירוג החוב של החברה ל – (ilAA- ) ותחזית הדירוג יציבה 

Carr :

 • בחודש יולי, השלימה Carr את רכישת בניין המשרדים "Columbia Center" , הצמוד למתחם הוושינגטון פוסט, תמורת 138 מיליון דולר

 • בחודש יולי, חתמה Carr על הסכם לרכישת בניין המשרדים "1615L" הממוקם באזור הסמוך למתחם ה-Washington Post תמורת 230 מיליון דולר

עיקרי תוצאות המחצית הראשונה והרבעון השני של שנת 2015:

 • הכנסות הקבוצה במחצית הראשונה של שנת 2015 הסתכמו ב- 644 מיליון ש"ח בהשוואה לסך של 544 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד.
הכנסות הקבוצה ברבעון הסתכמו ב- 329 מיליון ש"ח בהשוואה לסך של 348 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. הכנסות הקבוצה בתקופה מדמי שכירות וניהול נדל"ן להשקעה הסתכמו ב- 272 מיליון ש"ח, בהשוואה לסך של 265 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, גידול של 2.7% הנובע בעיקרו מהכנסות מנכסים קיימים ומאיכלוס שטחים פנויים.הכנסות הקבוצה ברבעון מדמי שכירות וניהול נדל"ן להשקעה הסתכמו ב- 136 מיליון ש"ח, בהשוואה לסך של 133 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד.

 • הרווח הנקי המיוחס לבעלי המניות של החברה מתחילת השנה הסתכם ב 267 מיליון ש"ח לעומת 175 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד.הרווח הנקי המיוחס לבעלי המניות של החברה ברבעון הסתכם ב 99 מיליון ש"ח בדומה ל- 100 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד.

 • ה- FFO המיוחס לבעלי המניות של החברה בתקופה הסתכם ב- 149 מיליון ש"ח לעומת 122 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד.

 • ה- FFO המיוחס לבעלי המניות של החברה ברבעון הסתכם ב- 79 מיליון ש"ח לעומת 61 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד.

 • ההון העצמי המיוחס לבעלי המניות של החברה ליום המאזן הינו 4.40 מיליארד ש"ח (המשקף הון עצמי למניה של 29.47 ש"ח), לעומת 4.07 מיליארד ש"ח בתום שנת 2014 (המשקף הון עצמי למניה של 29.23 ש"ח) . הגידול בסך 330 מיליון ש"ח נובע בעיקר מהגורמים הבאים: רווח נקי בתקופה המדווחת בסך של 267 מיליון ש"ח, גיוס הון עצמי בסך כולל של 267 מיליון ש"ח בקיזוז דיבידנד שהוכרז בסך של 69 מיליון ש"ח והפסד כולל אחר בגין שע"ח בהיקף של 143 מיליון ש"ח.

דוחות סולו מורחב

החוב הפיננסי נטו ליום המאזן הינו 2.76 מיליארד ש"ח לעומת 2.8 בדצמבר 2014.

שיעור החוב הפיננסי נטו למאזן הינו 37.7% לעומת 39.6% בדצמבר 2014.

נכון ליום המאזן לחברה קווי אשראי לא מנוצלים בסך של 0.3 מיליארד ש"ח ויתרת נכסים לא משועבדים הינה בהיקף של  4.8 מיליארד ש"ח (במונחי שווי שוק). 

דיבידנד

בהתאם למדיניות חלוקת הדיבידנד שנקבעה לשנת 2015, הודיעה החברה כי בכוונתה לשלם במהלך השנה 92 אגורות למניה אשר ישולמו בארבעה תשלומים רבעוניים של 23 אג' למניה. 

במועד אישור הדוח, הכריזה החברה על דיבידנד לרבעון השלישי של שנת 2015 בסך 23 אגורות למניה (34 מיליון ש"ח) אשר ישולם בחודש ספטמבר 2015.דיבידנד זה מצטרף לדיבידנד שחולק בחודשים אפריל ויוני 2015 בגין הרבעון הראשון והשני בסך של  68 מיליון ש"ח (46 אגורות למניה). 

מר נתן חץ, מנכ"ל אלוני חץ מסר: "גם במחצית הראשונה של שנת 2015 אנו ממשיכים להציג צמיחה בהכנסות, ב- FFO ובהון העצמי. 

Carr ממשיכה להתפתח בהתאם ליעדים שהצבנו לה , ומתחילת השנה רכשה שני נכסים בהיקף של 223 מיליון דולר וחתמה על הסכם לרכישת נכס נוסף בסך של 230 מיליון דולר. במקביל ממשיכה Carr בהשכרות יתרת השטחים הפנויים בכלל נכסיה, כאשר חלק מההשכרות הנ"ל  עוד לא באות לידי ביטוי ב- NOI  הנוכחי , אשר הסתכם בתקופה המדווחת ב- 39 מיליון דולר.

אמות מציגה קצב צמיחה גבוה מהצפי המוקדם שלנו. אמות הציגה גידול בכל הפרמטרים התפעוליים לרבות ב- NOI, ה- FFO ברבעון, ה- NOI מנכסים קיימים ובשיעורי התפוסה. לאור זאת, אמות עידכנה את תחזיותיה לשנת 2015 כלפי מעלה כך שלהערכת אמות ה- FFO למניה יסתכם השנה בטווח של 113-117 אגורות. 

במקביל נמשכת מגמת הפחתת המינוף בחברה ובעקבות כך סוכנות הדירוג S&P מעלות העלתה את דירוג החוב של החברה ל – (ilAA- ) עם אופק יציב. 

כפי שדיווחנו בעבר ,אנו ממשיכים לפעול לאיתור פעילות נוספת בארה"ב, בעלת מאפיינים דומים להשקעתנו ב-   Carr" .

אודות קבוצת אלוני חץ

אלוני חץ הינה חברת אחזקות המתמחה ומתמקדת בתחום הנדל"ן המניב בארץ ובחו"ל. הקבוצה פועלת בחמישה שווקים עיקריים: ישראל, ארה"ב, שוויץ, קנדה ובריטניה. אחזקותיה העיקריות של החברה הינן: 

בישראל מחזיקה הקבוצה ב- 59% אמות השקעות בע"מ, אחת מחברות הנדל"ן המניב הגדולות בישראל וב-69% באנרג'יקס אנרגיות מתחדשות בע"מ, העוסקת בהקמת מערכות להפקת חשמל באמצעות אנרגיות מתחדשות.
 
בארה"ב מחזיקה הקבוצה ב- 44% מ- Carr , חברה פרטית העוסקת בנדל"ן מניב לצרכי השכרה, לרבות ניהול ואחזקה של בנייני משרדים שבבעלותה באזור מטרופולין וושינגטון .DC 

בשוויץ מחזיקה הקבוצה ב-12.2% ב-Swiss Property Ltd PSP, אחת מחברות הנדל"ן המניב הגדולות ביותר בשוויץ. הקבוצה הינה בעלת המניות הגדולה ביותר ב-PSP. 

בקנדה מחזיקה הקבוצה ב-6.2  % ב- First Capital Reality Inc. 

בבריטניה פועלת הקבוצה באמצעות אחזקה בקרנות השקעה בנדל"ן Brockton Capital)25% בקרן הראשונה ו-5% בקרן השלישייה ) ובחברות הניהול שלהן.
הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
x