כלל החזקות עסקי ביטוח רשמה רווח תפעולי של 238 מיליון שקל

 

 
 

עומר רגב
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
31/08/2015

כלל החזקות עסקי ביטוח מפרסמת דוחות כספיים למחצית הראשונה ולרבעון השני של שנת 2015

הרווח הכולל לאחר מס המיוחס לבעלי המניות ברבעון השני של שנת 2015 עומד על כ- 176 מיליוני ש"ח לעומת רווח כולל של כ- 50 מיליוני ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, גידול של כ-252%.

הרווח הכולל לאחר מס המיוחס לבעלי המניות בחציון הראשון של 2015 עומד על כ- 238 מיליוני ש"ח לעומת רווח כולל של כ- 251 מיליוני ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, קיטון של כ-5%.

נקודות חשובות לציון במסגרת הדוח:

  • מתוך הפרשות בסך של כ-686 מיליוני ₪ שנעשו ברבעון ראשון 2015 בגין סביבת הריבית הנמוכה שוחררו ברבעון 2 2015 כ-445 מיליוני ₪ בלבד, בעיקר עקב השפעת חוזר  אוצר חדש שפורסם לאחרונה (כ-130 מיליוני ש"ח שלא שוחררו).

  • ברבעון 2 2015 חלה עלייה משמעותית בתביעות ביטוחי רכב רכוש אשר השפיעה על הרווח החיתומי בתחום.


סך ההכנסות מפרמיות שהורווחו ברוטו ברבעון 2 2015 עומד על כ- 2,266 מיליוני ש"ח לעומת כ-2,252 מיליוני ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, גידול של כ- 1%.

סך ההכנסות מפרמיות שהורווחו ברוטו עומד במחצית הראשונה של 2015 על כ- 4,502 מיליוני ₪ לעומת כ- 4,510 מיליוני ₪ בתקופה המקבילה אשתקד.

דמי הגמולים של הקבוצה בגין פעילות פנסיה וגמל ברבעון 2 2015 הסתכמו בכ-1,513 מיליוני ש"ח לעומת כ-1,363 מיליוני ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, גידול של כ-11%.

דמי הגמולים של הקבוצה בגין פעילות פנסיה וגמל במחצית הראשונה של 2015 הסתכמו בכ-2,971 מיליוני ש"ח לעומת כ-2,692 מיליוני ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, גידול של כ-10% .

היקף הנכסים המנוהלים בקבוצה הסתכם ב-30.6.2015 בכ-165.4 מיליארדי ש"ח לעומת כ-160 מיליארדי ש"ח ביום 31.12.2014, גידול של כ-3% 

סך ההון המיוחס לבעלי המניות של החברה נכון לתאריך 30.6.2015 הסתכם בסך של כ- 4,508 מיליוני ש"ח לעומת כ-4,267 מיליוני ש"ח ב-31.12.2014, גידול של כ- 6%. 

סך ההון המוכר בכלל ביטוח ל-30.6.2015, ובהתחשב בהנפקה שבוצעה לאחר תאריך המאזן הסתכם בסך של כ-7,297 מיליוני ₪ לעומת סך של כ-6,660 מיליוני ₪ ליום 31.12.2014, גידול של כ-10%.

עודף ההון האפקטיבי בכלל ביטוח נכון ל-30.6.2015, ובהתחשב בהנפקה שבוצעה לאחר תאריך המאזן הסתכם בסך של כ- 2,704 מיליוני ש"ח לעומת כ-2,066 מיליוני ש"ח ביום 31.12.2014. שיעור עודף ההון האפקטיבי מההון הנדרש ב-30.6.2015, ובהתחשב בהנפקה שבוצעה לאחר תאריך המאזן עמד על כ- 59% לעומת כ- 45% ליום 31.12.2014.

עודף ההון מעל ההון הנדרש בכלל החזקות הסתכם נכון ל-30.6.2015 בסך של כ-1,635 מיליוני ש"ח לעומת כ-1,388 מיליוני ש"ח ביום 31.12.2014, גידול של כ-18%. שיעור עודף ההון מההון הנדרש ב- 30.6.2015 (אם וככל שקיימת דרישת הון מכלל החזקות, כמפורט להלן) עמד על כ- 57%  לעומת כ- 48% ביום 31.12.2014. 


איזי כהן מנכ"ל כלל החזקות: 

החברה ממשיכה במדיניותה העסקית ומתרכזת בשיפור הרווח החיתומי תוך מיקוד בעסקי פרט ויציאה מקולקטיבים מפסידים, זאת במיוחד בתקופה של אי וודאות בשווקי ההון והשפעתם על רווחי ההשקעה.אני גאה לומר כי צעדים בהם נקטנו במהלך 3 השנים האחרונות בניהול ההון ובניהול זהיר של עסקי החברה, תורמים לחיוב לסטאטוס ההון של החברה, הן במשטר הנוכחי והן במשטר ההון החדש (מבוסס סולבנסי 2). אנו נמשיך לפעול לניהול אחראי של ההון, לצד יישום רפורמות משמעותיות נוספות, אשר יכנסו לתוקף בתחילת 2016, ואשר צפויות להשפיע על הענף כולו.

 
דני נוה יו"ר כלל החזקות:
כלל המשיכה בטיוב פעילותה העסקית, במגוון תחומי פעילותה הביטוחית ושמה דגש על חיזוק סטטוס ההון של החברה כמתחייב ממשטר כושר הפירעון של סולבנסי 2.
פירוט עיקרי התוצאות

הרווח הכולל

הרווח הכולל לאחר מס לבעלי מניות החברה במחצית הראשונה של שנת 2015 הסתכם בסך של כ- 238 מיליוני ש"ח, לעומת סך של כ- 251 מיליוני ש"ח אשתקד. 

תחומי הביטוח הושפעו במחצית הראשונה של שנת 2015 בעיקר מהגורמים הבאים:

א.חיזוק עתודות הביטוח בסביבת הריבית הנמוכה והשפעתה על שיעורי ההיוון בביטוח חיים,  בביטוח סיעוד ובביטוח כללי 

ביטוח חיים

במחצית הראשונה של שנת 2015, גדלה  ההפרשה בגין העתודות בביטוח חיים וקטן הרווח לפני מסים על הכנסה בסך של כ-204 מיליוני ש"ח, לאור הירידה בעקום הריבית חסרת הסיכון, הירידה בשיעור התשואה המוערכת בתיק הנכסים המוחזקים כנגד התחייבויות הביטוח ועדכון הריבית המשמשת לבדיקת נאותות העתודות (LAT)  תוך יישום חוזר ה- LAT החדש. הגידול בהפרשה במחצית הראשונה כאמור לעיל נרשם ברבעון הראשון של השנה כאשר ברבעון השני בוצע שחרור חלקי כמפורט להלן. בתקופה המקבילה אשתקד נרשם גידול בגין העתודות בסך של כ-172 מיליוני ש"ח.

ברבעון השני, קטנה ההפרשה בגין העתודות בביטוח חיים וקטן הרווח לפני מסים על הכנסה, בסך של כ-180 מיליוני ש"ח, לאור העלייה בעקום הריבית חסרת הסיכון, העלייה בשיעור התשואה המוערכת בתיק הנכסים המוחזקים כנגד התחייבויות הביטוח ועדכון הריבית המשמשת לבדיקת נאותות העתודות (LAT)  אשר קוזזה בחלקה לאור יישום חוזר ה- LAT החדש. בתקופה המקבילה אשתקד נרשם גידול בגין העתודות בסך של כ-165 מיליוני ש"ח.

ביטוח סיעוד במגזר בריאות

במחצית הראשונה של שנת 2015 ובתקופה המקבילה אשתקד, לא הייתה השפעה לסביבת הריבית הנמוכה על התוצאות הכספיות במגזר הבריאות.

ברבעון הראשון, לאור השפעת ירידת הריבית על עדכון שיעורי ההיוון בבדיקת נאותות העתודות (LAT) גדלה העתודה בגין חוזי ביטוח סיעוד וקטן הרווח לפני מס בסך של כ-265 מיליוני ש"ח. ברבעון השני, לאור השפעת גידול בשיעור הריבית על עדכון שיעורי ההיוון בבדיקת נאותות העתודות (LAT), קטנה העתודה בגין חוזי ביטוח סיעוד בסכום זהה, וגדל הרווח לפני מס בהתאמה. 

ביטוח כללי

ברבעון הראשון, עודכנו שיעורי ההיוון המשמשים לחישוב ההתחייבויות הביטוחיות בענפי רכב חובה, חבויות ותאונות אישיות ובהתאם העתודה גדלה בסך של כ-37 מיליוני ₪, לעומת סך של כ-41 מיליוני ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. ברבעון השני ובתקופה המקבילה אשתקד, לא חלו שינויים בשיעורי ההיוון המשמשים להתחייבויות האמורות.סך ההשפעה של האמור בסעיף א' הסתכמה במחצית הראשונה של שנת 2015 בהפסד של כ-241 מיליוני ש"ח לפני מיסים על ההכנסה, לעומת סך של כ-213 מיליוני ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד.וברבעון השני הסתכמה ברווח של כ-445 מיליוני ש"ח לעומת הפסד של כ-165 מיליוני ש"ח לפני מיסים על ההכנסה בתקופה המקבילה אשתקד. 


ב.שינוי אומדנים אחרים בעתודות ביטוח בריאות וביטוח חיים

1.במחצית הראשונה של שנת 2015 וברבעון השני קטנה העתודה בביטוח בריאות כתוצאה מעדכון אומדנים בעיקר בגין שינוי בשיעור הביטולים המקטין את ההפרשה בגין הסיכון הביטוחי בסך של כ-30 מיליוני ש"ח לעומת גידול בעתודה בסך של כ-14 מיליוני ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד בעיקר בגין עדכון הפרמטרים המשמשים בחישוב האקטוארי, בהתבסס על מחקרי מבטחי משנה, בתקופות המקבילות אשתקד. 

2.במחצית הראשונה של שנת 2015 גדלה ההתחייבות להשלמה לעתודות לקצבה נדחית והתחייבויות לגמלאות בתשלום בסך של כ-30 מיליוני ש"ח לעומת כ-38 מיליוני ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, וכ-15 מיליוני ש"ח ברבעון השני, לעומת כ-18 מיליוני ש"ח בתקופה במקבילה אשתקד, בעיקר בשל גידול באומדן שיעור מימוש קצבה.

ג.קיטון בהכנסות מהשקעות במחצית הראשונה של שנת 2015 וברבעון השני בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד 

במחצית הראשונה של שנת 2015 סך ההכנסות מהשקעות הריאליות שנזקפו לרווח הכולל הסתכמו לסך של כ-2,333 מיליוני ש"ח לעומת סך של כ-2,483 מיליוני ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. הקיטון בהכנסות מהשקעות נבע בין היתר משערוך החזקה במניות מובילאיי בסך של כ-77 מיליוני ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. 

סך דמי הניהול המשתנים שנגבו במחצית הראשונה של שנת 2015 הסתכמו לסך של כ-174 מיליוני ש"ח לעומת סך של כ-145 מיליוני ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. 

ברבעון השני, נרשם קיטון בהכנסות מהשקעות הריאליות (בניכוי השפעת המדד השלילי) שנזקפו לרווח הכולל לעומת התקופה המקבילה אשתקד. ברבעון השני, נרשמו הפסדים  מהשקעות שנזקפו לרווח הכולל בסך של כ-390 מיליוני ש"ח לעומת הכנסות בסך של כ- 950 מיליוני ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. הקיטון בהכנסות מהשקעות נבע בין היתר משערוך החזקה במניות מובילאיי בתקופה המקבילה אשתקד כנזכר לעיל.

ברבעון השני הוחזרו דמי ניהול משתנים שנגבו בביטוח חיים בסך של כ-107 מיליוני ש"ח, לעומת גביית דמי ניהול בסך של כ-11 ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד.

סעיפים שאינם כלולים בתחומי הביטוח

הרווח הכולל מסעיפים שאינם כלולים בתחומי הביטוח הסתכם במחצית הראשונה של שנת 2015 בסך של כ-103 מיליוני ש"ח לעומת סך של כ-132 מיליוני ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. עיקר השינוי ברווח נובע מרווח הון חד פעמי בסך של כ-20 מיליוני ש"ח ממכירת בניין המטה ורווח חד פעמי משערוך נדל"ן של כ-33 מיליוני ש"ח לאור המעבר לעתידים בתקופה המקבילה אשתקד. מנגד, בתקופה המקבילה נרשם הפסד חד פעמי מכלל פיננסים בסך של כ-18 מיליוני ש"ח ללא השפעה במחצית הראשונה של שנת 2015.

ההפסד הכולל מסעיפים שאינם כלולים בתחומי הביטוח הסתכם ברבעון השני של שנת 2015 בסך של כ-23 מיליוני ש"ח לעומת רווח בסך של כ-38 מיליוני ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. עיקר השינוי נובע מהפסד מהשקעות שנזקפו לרווח הכולל בסך של כ-7 מיליוני ש"ח ברבעון השני, לעומת הכנסות מהשקעות שנזקפו לרווח הכולל בסך של כ-44 מיליוני ש"ח ורווח חד פעמי משערוך נדל"ן בסך של כ-33 מיליוני ש"ח כאמור לעיל. מנגד, בתקופה המקבילה נרשם הפסד חד פעמי מכלל פיננסים בסך של כ-21 מיליוני ש"ח ללא השפעה מקבילה ברבעון השני של שנת 2015.


 
הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
x