הכשרת היישוב: הרווח הנקי ברבעון השני זינק לכ- 39.3 מיליון שקל

ההכנסות ברבעון השני עלו לכ- 200.7 מיליון שקל

 

 
עופר נמרודי, מנכל הכשרת הישובעופר נמרודי, מנכל הכשרת הישוב
 

עומר רגב
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
31/08/2015

קבוצת הכשרת הישוב מסכמת חציון של צמיחה: 

הכנסות הקבוצה ברבעון השני גדלו בכ-11.3% לכ-200.7 מיליון שקל; הרווח הנקי ברבעון זינק ב- 68.3% לכ- 39.3 מיליון שקל 

ההכנסות במחצית הראשונה של 2015 עלו ב- 17.6% לכ- 385.4 מיליון שקל

הרווח הנקי במחצית הראשונה של 2015 צמח לכ-78.5 מיליון שקל

ההון העצמי הכולל של הקבוצה עלה לכ-1.08 מיליארד שקל 

עופר נמרודי, מנכ"ל הכשרת הישוב: "קבוצת הכשרת הישוב מסכמת את המחצית הראשונה של שנת 2015 עם צמיחה בפעילותה וברווחיה. כפי שמשתקף גם בדוחות הכספיים, הקבוצה ממשיכה להרחיב בהצלחה את עסקי הליבה שלה הכוללים את מגזר הנדל"ן המניב ומגזר הנדל"ן למגורים. בהמשך למגמה האמורה, בימים אלו החלה בניית מגדל הכשרת הישוב בבני ברק אשר תגדיל את הכנסות החברה מנדל"ן מניב עם תוספת של כ- 12,000 מ"ר שטחי מסחר ו- 11,000 מ"ר מהשטחים במגדל המשרדים. הפרויקט בבני ברק מצטרף לפרויקטים נוספים אשר נמצאים בשלבי יזום או בשלבי קידום תב"עות, כך שעם הבשלתם צפוי גידול משמעותי בהיקף פעילות החברה מעסקי הליבה שלה". 

קבוצת הכשרת הישוב מדווחת על תוצאותיה הכספיות לרבעון השני ולששת החודשים הראשונים של שנת 2015. 

סך הכנסות הקבוצה עלו ברבעון השני 2015 בכ-11.3% לכ-200.7 מיליון שקל, בהשוואה לכ-180.3 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. 

הקבוצה סיימה את ששת החודשים הראשונים של 2015 עם תזרים מזומנים מפעילות שוטפת של כ-46.8 מיליון שקל, בהשוואה להפסד של כ- 14 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד.

קבוצת הכשרת הישוב סיימה את הרבעון השני של שנת 2015 עם רווח נקי של כ-39.3 מיליון שקל, בהשוואה לכ- 23.3 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. הרווח הנקי לבעלי המניות הסתכם ברבעון השני של 2015 בכ-19.8 מיליון שקל, בהשוואה לכ-3.9 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. 

בששת החודשים הראשונים של 2015 רשמה הכשרת הישוב עלייה של כ-17.6% בסך ההכנסות לכ-385.4 מיליון שקל, בהשוואה לכ-327.8 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. הגידול נבע בעיקר מהעלייה במגזר עסקאות בנייה. 

הקבוצה סיימה את ששת החודשים הראשונים של 2015 עם רווח נקי של כ-78.5 מיליון שקל, בהשוואה להפסד של כ- 71.4 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. הרווח הנקי המיוחס לבעלי המניות הסתכם בכ-52.1 מיליון שקל, לעומת הפסד של כ-47.1 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. 

עיקרי תוצאות המגזרים:
  • סך רווחי הקבוצה ממגזרים הסתכמו בששת החודשים הראשונים של 2015 בכ-99 מיליון שקל, בהשוואה להפסד של כ-17 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד, כללה הפסד של כ-103 מיליון שקל בגין מגזר האנרגיה. 

  • הכנסות הקבוצה בתחום השכרת הנכסים עלו בששת החודשים הראשונים של שנת 2015 בשיעור של כ-2.78% לכ-132 מיליון שקל, לעומת הכנסות של כ-129 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. רווחיות המגזר בששת החודשים הראשונים של שנת 2015  גדלה בכ- 5.5% לכ- 95.6 מיליון שקל לעומת רווח בסך 90.6 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. 

  • ההכנסות מעסקי הבניה בששת החודשים הראשונים לשנת 2015 הסתכמו בסך של כ- 70 מיליון שקל, בהשוואה לכ- 26 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד ורווח למגזר בסך 8.5 מיליון שקל בששת החודשים הראשונים לשנת 2015 לעומת הפסד בסך 2.6 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. לחברה ארבעה פרויקטים עיקריים בפולין: "אאורה פארק" הכולל כ- 1,100 יחידות דיור ו- 29 יחידות מסחר ב-4 שלבים, "אאורה גדנסק" לבניית כ- 364 יחידות דיור ו- 26 יחידות מסחר בשלושה שלבים, "אאורה סקי"  לבניית כ- 576 ועוד כ- 4,000 מ"ר מסחר וכן  "אאורה גרדן"  לבניית כ- 362 יחידות דיור בארבעה שלבים. 

  • ההכנסות מעסקי המלונאות בששת החודשים הראשונים לשנת 2015 הסתכמו בסך של כ-153 מיליון שקל, בהשוואה לכ-150 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. לחברה נבע בתקופת הדוח הפסד מהפעלת בתי מלון בסך של כ- 8 מיליון שקל בהשוואה לרווח של כ- 3 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. הירידה נובעת בעיקר מירידה בשיעור התפוסה ברשת מלונות רימונים כתוצאה מירידה בלינות תיירים במלונות הרשת בעקבות השלכות המצב הביטחוני בישראל, והמשבר הכלכלי ברוסיה.
על אף ההשפעות השליליות שתוארו לעיל, נרשמה עלייה קלה בהכנסות החברה הודות לצירופו של מלון רימונים חוף התמרים בעכו החל ממאי 2014.

סך המזומנים ושווי המזומנים שברשות הקבוצה הסתכם בסוף הרבעון השני של 2015 בכ-124 מיליון שקל.

הונה העצמי של קבוצת הכשרת הישוב נכון ל- 30 ביוני 2015, הסתכם בכ-1.08 מיליארד שקל. ההון לבעלי המניות הסתכם בכ-705.3 מיליון שקל.

אירועים נוספים במהלך תקופת הדוח:

הקבוצה השלימה את מכירת 67% מזכויותיה במלון רימונים אילת לחברות איסתא וסלע קפיטל, וזאת תמורת כ-200 מיליון שקל. השלמת המכירה הניבה למלונות הכשרת הישוב רווח של כ-69 מיליון שקל.

הקבוצה הודיעה ביולי 2015 כי הסתיימה תקופת הרישיונות של "מירה" ו"שרה", ונכון למועד זה לא הוארך תוקף הרישיונות.

בחודש מרץ 2015 גייסה החברה כ-52 מיליון שקל בהנפקה פרטית של איגרות חוב (סדרה 16) בדרך של הרחבת סדרה. איגרות החוב דורגו על ידי מעלות S&P בדירוג ilBBB+ עם אופק יציב.

ביום 29 במרץ 2015 החליט דירקטוריון החברה על חלוקת דיבידנד בסך 48 מיליון שקל אשר שולם לבעלי המניות ביום 14 באפריל 2015.

ב-17 ביוני 2015 חתמה החברה על הסכם עם חברת סופרין פרויקטים בע"מ, לרכישת זכויות המשקפות כ-80% משטחי המשרדים במתחם 'ארגמן' בבני ברק תמורת כ-70 מיליון שקל. בהתאם לתנאי ההסכם, היה והאופציה תמומש במלואה, תקבל החברה תמורת הזכויות הנמכרות על ידה סכום נוסף של כ-14 מיליון שקל עד ל- 31 בדצמבר 2015. 

החברה הודיעה ביולי 2015 כי היא מנהלת מו"מ להרחבת מסגרת האשראי למימון קניון שבעת הכוכבים בהרצליה בהיקף של כ-140 מיליון שקל.

קבוצת הכשרת הישוב הינה חברת החזקות, הפועלת במספר תחומים: השכרת נכסים מניבים בחו"ל ובישראל; ייזום פרויקטים במקרקעין בישראל ובחו"ל; החזקה ופיתוח של רישיונות לחיפושי גז ונפט; ניהול ותפעול של בתי מלון בישראל תחת המותג "רימונים"; שילוט חוצות. מנכ"ל החברה הוא מר עופר נמרודי.

הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
x