התאוששות הביקושים הגלובליים לסחורות לא צפויה בטווח המיידי

סקירת מאקרו מקיפה של לאומי שוקי הון

 

 
 

חנוך פרנקוביץ
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
08/09/2015

עיקרי ההמלצות

 • השבוע נרשמה תנודתיות גבוהה בשווקים, אם כי במידה פחותה מאשר בשבועיים שלפני כן. סימני שאלה לגבי התפתחויות בכלכלה הריאלית בסין צפויים להמשיך ולהוות גורם סיכון מרכזי בכלכלה העולמית. אנו ממליצים שלא לבצע שינויים חדים בהרכב תיקי ההשקעות.

 • רמת המחירים באפיקי האג"ח עדיין גבוהה מאוד, והתשואות לאורך העקומים המרכזיים בחו"ל ובישראל צפויות להמשיך ולעלות בהדרגה בטווח הזמן הבינוני, כתלות בהמשך השיפור הכלכלי בעולם.

 • לאחרונה המלצנו על הגדלת משקל קלה באג"ח קונצרני בחו"ל וגם בישראל, תוך התמקדות בדירוגים איכותיים (A+ ומעלה) ובטווח בינוני-קצר. זאת, על חשבון אג"ח ממשלתיות ארוכות. המלצה זו נובעת מהשינויים בתמחור בשוק במהלך התקופה האחרונה. 

 • ציפיות אינפלציה נמוכות שנגזרות משוק ההון תואמות את סביבת האינפלציה הנמוכה, ועשויות אף להכיל את הפחתת המע"מ עליה הוכרז. אנו ממליצים שלא להזניח את האפיק הצמוד בתיקי ההשקעות, ולהחזיק חשיפה מאוזנת בין האפיק השקלי והאפיק הצמוד.

 • אנו ממליצים שלא לשנות את היקף החשיפה המנייתית בתיק ההשקעות, כלומר הרכיב המנייתי ממשיך להיות האפיק המועדף בחשיפה לסיכון, ביחס לאפיקי השקעה מסוכנים אחרים. עם זאת, רמת התמחור הכוללת באפיק אינה נמוכה, גם לאחר הירידות החדות במדדים, ולכן לא מומלץ להגדיל חשיפה לאפיק זה. צעדי מדיניות באירופה (מוניטארי) ובישראל (פיסקאלי) עשויים לתמוך בשווקים אלו בטווח הזמן הקצר.

 • לאפיק המזומן ותחליפיו, המהווה "כרית ביטחון" בתיק ההשקעות, חשיבות גבוהה בשמירה על רמת סיכון סבירה בתיק. מומלצת חשיפה משמעותית לאפיק זה, כרכיב מאזן לחשיפה מנייתית גבוהה. 

 • אנו ממשיכים להמליץ על חשיפה מזערית בלבד לסחורות בתיקי ההשקעות, על אף ירידות השערים החדות במחירי הסחורות בעולם. זאת, כיוון שהתאוששות הביקושים הגלובליים לסחורות אינה צפויה בטווח המיידי.

 • דשדוש ביצוא הסחורות והשירותים של ישראל, והאפשרות להורדת ריבית נוספת על ידי בנק ישראל, מקטינים את הסיכוי לתיסוף חד בשער השקל בטווח הקצר. לכן, למרות הפיחות שנרשם בשער השקל בשבועות האחרונים מול המטבעות העיקריים, אנו לא ממליצים לרכוש הגנות מטבע על חשיפות המט"ח בתיק ההשקעות.

 
שוק אגרות החוב

 • בשבוע האחרון נמשכה התנודתיות הגבוהה בשוקי ההון בעולם על רקע פרסום נתונים כלכליים שליליים נוספים בסין. יחד עם זאת, בשוק אגרות החוב הממשלתיות (ארה"ב, גרמניה) נרשמה עליית תשואות קלה לכל אורך העקומים. בנוסף, באגרות החוב הקונצרניות בארה"ב נרשם צמצום קל במרווחי האשראי. תופעות אלו מצביעות על ירידה מסויימת בחששות המשקיעים ביחס לשבוע הקודם.

 • בארה"ב, אגרות החוב הממשלתיות נסחרו השבוע בשינויים קלים בנטייה לעליית תשואות, כאמור. נתוני המאקרו ממשיכים להצביע על צמיחה. סך מכירות כלי הרכב בחודש אוגוסט היה גבוה מהתחזיות ועמד על רמת שיא של השנים האחרונות. חולשה מסוימת נרשמה בסקר תעסוקה של ה- ADP, שהיה נמוך מהצפי. נציין כי מחר צפוי להתפרסם דוח התעסוקה הרשמי לחודש אוגוסט, לו עשויה להיות השפעה משמעותית על המסחר בשווקים בשל סמיכותו למועד החלטת הריבית הצפוייה החודש בארה"ב. 

 • באירופה, נרשמה לאורך רוב השבוע עליית תשואות מתונה באגרות החוב של ממשלת גרמניה, בעיקר בחלק הבינוני והארוך של העקום. מרבית הנתונים שפורסמו העידו על המשך שיפור כלכלי. אולם לקראת סוף השבוע, הבנק המרכזי עדכן כלפי מטה את תחזיות הצמיחה והאינפלציה בשנים הקרובות, והצהיר על צעדים מקלים נוספים במסגרת ההרחבה הכמותית שננקטת. כתוצאה מכך נרשמה ירידת תשואות נקודתית לאורך עקום ממשלת גרמניה.

 • גם בישראל, נרשמה השבוע עליית תשואות באפיק הממשלתי בדגש על אגרות החוב הארוכות. באפיק הקונצרני, נרשמה השבוע נטייה לירידות שערים קלות במדדי התל בונד בדומה למגמה באפיק הממשלתי. מנגד, נרשמו עליות שערים במדדי תל בונד תשואות ותל בונד ריבית משתנה. המרווחים ביחס לעקום הממשלתי הצטמצמו במעט. 

 • לאחר סיום המסחר בישראל הוכרז על הורדת שיעור המע"מ ומס החברות. מהלך זה עשוי להביא לעלייה קלה בתשואות על פני העקום הממשלתי, וצמצום מסוים במרווחי האג"ח הקונצרני, בשבוע הבא. בנוסף, המהלך צפוי להביא לירידת מדרגה חד פעמית באינפלציה בטווח הקצר, כתוצאה מהשפעה טכנית של הפחתת המס על המחיר לצרכן. כתוצאה מכך, ניתן לצפות לתשואת יתר של האפיק השקלי על פני הצמוד עם תחילת המסחר ביום ראשון בבוקר.
שוק האג"ח בארה"ב ובאירופה אינו צופה משבר כלכלי גלובלי  

ניתוח התנהגות אגרות החוב הממשלתיות בארה"ב ובגרמניה במהלך הטלטלה האחרונה בשוקי המניות בעולם מעלה תמונה מעניינת. בדרך כלל, כאשר חלה עלייה בחששות המשקיעים למצב הכלכלה הגלובלית, נרשמת ירידת תשואות באפיק הממשלתי. זאת, בשל עלייה באטרקטיביות של נכסים הנתפסים כ"נכסי מקלט", בשילוב השפעה אפשרית של הרעה בקצב הצמיחה על החלטות בנקים מרכזיים. אולם בסיכום השבועיים האחרונים, נרשמה דווקא עליית תשואות באגרות החוב הממשלתיות בארה"ב ובגרמניה לכל אורך העקומים. זאת, לאחר ירידת תשואות מוגבלת יחסית שנרשמה בהן בתחילתה של הסערה האחרונה בשווקים. 
התנהגות המשקיעים בשוק האג"ח הממשלתיות בשבועיים האחרונים עשויה ללמד כי ציפיותיהם לפגיעה אפשרית בקצב הצמיחה הגלובלי אינן גבוהות. יחד עם זאת, השוק הושפע גם מכך שבמקביל לפאניקה בשווקים, נרשמו גם מכירות של חלק מהבנקים המרכזיים בעולם (סין) תוך הקטנת יתרות המט"ח שבאמתחתם. פעילות זו יוצרת לחצים לעליית תשואות ולכן יכולה לעמעם את הביקוש לנכסים בטוחים. אבל גם בשוק אגרות החוב הקונצרניות לא נצפתה התרחבות משמעותית במרווחים, והבהלה בשוק נותרה באפיק המנייתי ובתנודתיות במחירי הסחורות. 
בנוסף, עליית התשואות שנרשמה בעקומים הממשלתיים, בפרט בחלק הקצר, מלמדת שהמשקיעים צופים שלא תהיה דחייה מהותית במועד העלאת הריבית בארה"ב. זו, עדיין עשויה לעלות לקראת סוף השנה, חרף הטלטלה האחרונה בשוקי המניות. יחד עם זאת, נציין כי ההסתברות להעלאת ריבית בארה"ב בהחלטה הקרובה (הצפויה לקראת סוף החודש), כפי שעולה מניתוח החוזים על הריבית, ירדה. 
   
שוק המניות

 • המסחר בעולם ממשיך להתנהל בתנודתיות גבוהה, אם כי רגיעה יחסית הורגשה בהשוואה לשבוע שעבר. מדד המניות העולמי ירד בסיכום שבועי בכ- 1%. בארה"ב רשמו מדדי ה-500 S&P וה- Nasdaq ירידות מתונות של כ- 1.2% וכ- 0.5% בהתאמה על רקע פרסום נתונים מעורבים לגבי סקטור הייצור. מדיווח "ספר הבז'" של ה- FED עלתה תמונה חיובית שכללה התרחבות במרבית האיזורים והענפים במשק האמריקאי בחודשים יולי-אוגוסט.

 • באירופה, המסחר התנהל בדומה למגמה בארה"ב ומדד ה- 600 STOXX EURO נותר בסיכום השבוע כמעט ללא שינוי. נתוני המאקרו בתקופה האחרונה מעידים על המשך שיפור בכלכלה האירופית. בהסתכלות קדימה, אנו מעריכים כי התאוששות גוש האירו תתמוך ברווחיות הפירמות. בשל כך, אנו ממליצים על השקעה במשקל יתר במערב אירופה, גם בהתחשב בעובדה שההאטה בסין תעיב במידת מה על תוצאותיהן של חלק מהחברות. 

 • בסין, נרשמו השבוע עליות שערים חדות. מדד 300 CSI הוסיף כ- 8% במהלך שבוע מסחר מקוצר. אנו מעריכים כי העליות אינן מעידות על שינוי מגמה וכי אי הוודאות לגבי המשק הסיני צפויה להתבטא בתנודתיות חריפה בתקופה הקרובה. בשל כך, אנו נותרים בהמלצתינו לפיזור החשיפה במדינות המתעוררות.

 • המגמה מעבר לים השפיעה על המסחר בישראל ברמה היומית, אך המדדים נותרו בסיכום שבועי ללא שינוי ניכר. מספר התפתחויות מקומיות השפיעו אף הן על המסחר. גילוי מאגר הגז בשטחה הימי של מצרים הביא לירידות שערים חדות במניות חברות האנרגיה המקומיות. מדד ת"א נפט וגז איבד כ- 7.7% מערכו. מנגד, מניות סקטור התקשורת בלטו בעליות והמדד הענפי רשם עלייה של כ- 3.2% לאחר תוצאות כספיות טובות מן הצפי של חלק מהחברות, והערכות שהתחרות העזה שאפיינה את הסקטור בשנים האחרונות תחלש.

 • הפחתת שיעור המע"מ ומס החברות עליה הוכרז לאחר סיום המסחר, כאמור, עשויה להביא בתחילת שבוע המסחר לעליות שערים נקודתיות במדדי המניות המקומיים.

מניות ארה"ב – שיפור קל בתמחור 

החשש מפני האטה בסין, הכלכלה השנייה בגודלה בעולם, הוביל לירידות חדות בשוק המניות הגלובאלי. בשיא הפאניקה נרשמו ירידות יומיות של מעל ל- 7% במדדי המניות בסין וירידות של כ- 5% במדדים המובילים בארה"ב ובאירופה. גל מכירות נכסי הסיכון השפיע על מרבית המניות, והמתאם בין התנודות של המניות בארה"ב עלה לרמת שיא, כלומר המכירות היו רוחביות ולא התמקדו במניות מסויימות. רמת התמחור בחלק מהמניות בארה"ב זולה לעומת לפני חודשיים. מכפילי הרווח בהם נסחרים מדדי ה- 500 S&P וה-Dow Jones  עומדים כעת על 17.2 ו- 14.3 לעומת מכפילים של 19 ו- 16 בהתאמה בתחילת יולי. 

בבחינה ענפית, מתחילת יולי מניות ענפי חומרי הגלם והאנרגיה רשמו ירידות חדות יותר מענפים אחרים (ירידות של 12.5% ו- 13.5% בהתאמה), אולם גם ענפים הקשורים במידה פחותה למצב בסין התממשו בכ 6%-7% (פיננסים, בריאות ותקשורת). 

התמחור הנוכחי בשוק המניות בארה"ב אינו חריג. אנו מעריכים שקיימת כדאיות בחשיפה גבוהה לענפי הצריכה השוטפת, התחבורה והפיננסים בארה"ב, כמו גם לחברות שאינן חשופות באופן ישיר להתפתחויות בסין. במידה ותחול הרעה נוספת בפעילות הכלכלית בסין, אלו עשויים להיפגע באופן מתון יותר מסקטורים אגרסיביים ומחברות שנתח ההכנסות שלהן מהמשקים המתעוררים ומאסיה בפרט גבוה יותר. 

מטבעות 

 • הדולר נסחר במהלך השבוע ביציבות ובסיכום שבועי רשם תיסוף קל של 0.3% מול המטבעות העיקריים.

 • האירו נחלש לקראת סוף השבוע לאחר פרסום הודעת הבנק המרכזי באירופה לגבי עדכון תחזית הצמיחה והאינפלציה כלפי מטה, וחיזוק ההרחבה הכמותית, כאמור. 

 • השקל נחלש מול הדולר בכ-0.2% ונסחר קרוב ל-3.937 ₪ לדולר. מתחילת אוגוסט חל פיחות של יותר מ-4% בשקל על רקע הסנטימנט השלילי בשוקי העולם, ויתכן שאף בשל ציפיות המשקיעים שבנק ישראל ינקוט בפעולות לפחת את השקל. עוצמת השקל ביחס לסל המטבעות והדשדוש ביצוא הסחורות והשירותים של ישראל, מגדילים את הלחץ על בנק ישראל לבצע פעולות למניעת תיסוף בשער השקל. אנו ממליצים להחזיק את החשיפות המט"חיות בתיקי ההשקעות (מניות ואג"ח קונצרני בחו"ל) ללא גידור.

סחורות

 • מדד מחירי הסחורות העולמי (S&P GSCI) רשם השבוע עליה של כ-3.7%. עליות שערים חדות נרשמו בעיקר במחירי סקטור האנרגיה.

 • מחירי האנרגיה נסחרו בתנודתיות גבוהה. מחיר חוזה מסוג Brent עלה בכ-5.8%, ונסחר מעל 50$ לחבית. מחיר חוזה מסוג WTI עלה בכ-8.5% ונסחר בכ-46.3$ לחבית. המסחר בחוזים על הנפט הושפע לחיוב בעיקר מפרסום נתון הצמיחה בארה"ב. הערכות כי פרסום דוח מלאי הנפט בארה"ב יצביע על גידול של כ- 900 אלף חביות לעומת החודש הקודם וחשש לירידה בביקוש מסין, גרמו לירידה חדה במחירי החוזים, אך בסיכום חודשי כאמור, רשמו שני החוזים עליות שערים חדות

 • המתכות התעשייתיות רשמו עליות שערים. האבץ והאלומיניום עלו בכ-3.8% ו-2.6% בהתאמה. 

 • בסקטור המתכות היקרות מחירי הזהב והכסף עלו בכ-0.5% ו-1.4% בהתאמה. זאת בעיקר על רקע התנודתיות בשווקים והסטת כספי משקיעים לנכסי "מקלט".

 • למרות התמחור הזול, אנו ממשיכים להמליץ על חשיפה מזערית בלבד לסחורות בתיקי ההשקעות. זאת, כיוון שהתאוששות הביקושים הגלובליים לסחורות אינה צפויה בטווח המיידי. הערכה זו מבוססת על כך שקצב הצמיחה העולמי צפוי להמשיך להיות מתון יחסית, ושהצמיחה העולמית תמשיך להיות ממוקדת בענפי השירותים והטכנולוגיה העילית, ולא בענפי התעשייה הכבדה.

אג"ח: שי ג'רבי

מניות: נמרוד צ'סניק

סחורות ומט"ח: מורן בכרחנוך פרנקוביץ' ענף מחקר שוק ההון בנק לאומי


הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
x