תוכנית מתאר אושרה בתל אביב

התוכנית גיבשה פתרונות למצוקות הדיור בעיר

 

 
 

איתי שלוסברג
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
07/09/2015

התכנית כוללת מספר מטרות ובהן שימור וחיזוק מעמדהּ של העיר, קידומהּ כעיר לכל תושביה, יצירת עתודות של שטחי בנייה למגורים ולתעסוקה, קביעת כללים שיאפשרו התחדשות עירונית ושימור המורשת, הנוף והסביבה, והצבת תכנית המתאר כנדבך מרכזי בממשל המקומי. התכנית קובעת הוראות להכנת תכניות מפורטות מכוחה, אך לא מבטלת תכניות מאושרות. 

הוועדה רואה בתכנית המתאר תא/ 5000 חשיבות רבה, שכן התכנית מתווה את אופן וטיב פיתוחו ושימורו של גלעין המטרופולין תל אביב, ומקרינה ומשפיעה על סביבתה - הקרובה והרחוקה. התכנית מביאה לידי ביטוי את מהותה של העיר, שהיא ליבת העסקים והתרבות של מדינת ישראל. הצלחת העיר ותיפקודה משליכה על הצלחת המטרופולין כולו.

הוועדה רואה בתכנית "ארגז כלים" ראוי ועדכני המתווה כללים, הוראות והנחיות לעריכת תכניות מפורטות עתידיות בסמכות הוועדה המקומית, והכל תחת "מטרייה" של מדיניות תכנונית ברורה ובהירה. הוועדה קוראת למשרדי הממשלה הרלוונטיים ולחברות הממשלתיות השונות לקדם את נושאי תשתית התחבורה בכלל והתחבורה הציבורית, בכללה מערכת הסעת המונים, בפרט.

עיקרי התוכנית: 

היקף יחידות הדיור שיהיה ניתן לתכנן מכוח תכנית המתאר הוכפל פי 4: בנספח הפרוגרמתי שצורף להוראות התכנית המופקדת נקבע כי תוספת יחידות הדיור מכוח תכנית המתאר תעמוד על 30 אלף. במהלך שמיעת ההתנגדויות, ובעקבות קבלת חלקן והכללת סוגי יחידות הדיור שלא נמנו לעת ההפקדה, עולה כי, תוספת יחידות הדיור הגלומה בתכנית המתאר גבוהה לעין שיעור ועומדת על כ-115 אלף יח"ד: הכוללות גם 20 אלף יח"ד שניתן לתכנן באזורי התעסוקה המטרופוליניים, בהם ניתן לייעד 25% משטחי התעסוקה למגורים; 65 אלף יח"ד כתוצאה מהגדלת האזורים המיועדים להתחדשות עירונית, הגדלת זכויות הבנייה באזורים הללו והגדלת הרח"ק המרבי והצפיפות באזורי מגורים. 

בנוסף, שטחים המוגדרים כאזורים לתכנון בעתיד (שדה דב ונווה שרת מזרח) יכילו כ-20 אלף יח"ד נוספות. 

לפיכך, יחד עם כ-190 אלף יחידות הדיור הקיימות ו-75 אלף יחידות הדיור המאושרות או שנמצאות בהליכי תכנון, המספר הפוטנציאלי של יחידות הדיור בעיר יכול להכפיל את מספר יחידות הדיור הקיים בפועל בעיר. 

דיור בר השגה: הוועדה החליטה כי דיור בר השגה יוקם מכוח התוספת השישית לחוק ולא מכוח תכנית המתאר. עם זאת הוועדה קבעה כי הכללת דיור בר השגה בתכנית עתידית תהווה אחד מהקריטריונים למעבר מהרח"ק הבסיסי לרח"ק המירבי (כלומר, להוספת זכויות בנייה).

באזורים המעורבים הממוקמים בעיקר בדרום העיר תחול חובה להקמת חזית מסחרית בקומת הקרקע, ברם, החובה שנקבעה בנוסח המופקד בדבר תמהיל השימושים בוטלה, והתמהיל יהיה גמיש. עם זאת, התכנית מעניקה תמריץ לעירוב שימושים. 

באזורי התעסוקה המטרופוליניים: נערכה אבחנה בין מגרשים גדולים לקטנים על פי שתי רמות גודל ולא 4, כך שעבור חלק מהמגרשים הרח"ק המרבי הוגדל לעומת הגירסה המופקדת. מסמכי מדיניות: הוועדה המקומית היא זו שתכין מסמכים אלו. 

לו"ז קידום התכנית

הוועדה המקומית החליטה על הכנת תכנית מתאר כוללנית לעיר בשנת 2008, וגורמי המקצוע שקדו על הכנתה כשלוש שנים. באפריל 2012 דנה הועדה המקומית בתכנית והחליטה להמליץ לוועדה המחוזית להפקידה. 

מסמכי התכנית נקלטו בוועדה המחוזית במרץ 2013, לאחר דיונים ותיאומים שבוצעו מול משרדי הממשלה השונים וגופים אחרים. הוועדה המחוזית החליטה בדבר הפקדת התכנית בתנאים במרץ 2013, ובדצמבר 2013 התכנית הופקדה ופורסמה להתנגדויות. 

לתכנית הוגשו כ- 300 התנגדויות אשר הוגשו על ידי: תושבים, יזמים, גופים ציבוריים ועיריות גובלות. הוועדה המקומית דנה בהתנגדויות במהלך חודש יוני 2014. לאור מספר ההתנגדויות מינתה הוועדה המחוזית חוקר - מר זאב עמית, מתכנן ערים ועו"ד, לשמיעת ההתנגדויות וגיבוש דו"ח הכולל את תמצית ההתנגדויות ואת המלצותיו לגביהן. החוקר קיים 19 ישיבות לשמיעת ההתנגדויות בחודשים נובמבר 2014 - ינואר 2015. 

דו"ח החוקר הונח בפני חברי הוועדה, אשר שמעה את החוקר ודנה בדו"ח בארבע ישיבות שהתקיימו במהלך החודשים מאי-יוני 2015. בתאריך 11.6.2015 החליטה הוועדה כי יפורסמו לציבור שינויים שונים שהיא שוקלת לערוך בתכנית, במסגרת סעיף 106(ב) לחוק התכנון והבנייה. במסגרת זו הוגשו כ-30 התנגדויות. שמיעת התנגדויות אלה נערכה בתאריך 28.7.2015. הוועדה דנה בדו"ח החוקר המשלים בתאריך 12.8.2015, והחליטה לתת תוקף לתכנית, בתנאים המפורטים בהחלטה.

הוועדה מבהירה כי בהחלטתה היא קיבלה את המלצות החוקר שניתנו בשני דו"חות למעט בנושאים המפורטים בהחלטה; ואילו החוקר קיבל בדו"ח הראשי שלו את התנגדות מהנדס העיר, למעט בנושאים המפורטים בדו"ח; ולפיכך יש לקרוא את החלטת הוועדה, דו"חות החוקר והתנגדות מהנדס העיר כמקשה אחת. 
הוועדה מודה לחוקר על עבודתו המקיפה והמעמיקה, ועל דו"חותיו הבהירים, הסדורים והמנומקים היטב. 


הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
x