מניות סאני בתהליך יציאה מרשימת השימור

שלושת הרבעונים האחרונים הראו הכנסות בפחות מ 2 מיליון

 

 
 

עומר רגב
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
17/09/2015

1.לאור האמור בדיווחים המיידיים של החברה מיום 10.9.15 ומיום 16.9.15, בדבר עמידת החברה ביום 16.9.15, בתנאים לחידוש מסחר ברשימה הראשית, יועברו מניות החברה (מס'  ני"ע 5550157) מרשימת השימור לרשימה הראשית, וזאת ביום ה', 17.9.15.

2. עם העברת המניות לרשימה הראשית, תוסר האות ש' מן השמות הקצרים והארוכים של החברה ושל ניירות הערך שלה.

3. כאמור בדיווחי החברה, לענין העמידה בתנאים לחידוש מסחר ברשימה הראשית נלקחו בחשבון תקבולים המגדילים את ההון העצמי של החברה. לאור זאת, בהתאם לאמור בסעיף 2.ד.2) בהנחיות לחלק הרביעי לתקנון הבורסה, אם בבדיקת הנתונים ליום 31.12.15, יימצא כי החברה אינה עומדת בדרישה להון עצמי מזערי,
כלומר ההון העצמי שלה, עפ"י כל אחד מארבעת הדו"חות הכספיים האחרונים שלה, נמוך מ-2 מיליון ₪, ידון דירקטוריון הבורסה בישיבתו בחודש ינואר 2016, בהעברת ניירות הערך של החברה לרשימת השימור

הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
x