FUNDER לפני כולם >>> תשואות הגמל וההשתלמות של אקסלנס לחודש  אוגוסט 2015

 

 
מאיר פילוסמאיר פילוס
 

עידו אסייג
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
21/09/2015

מ"ה
קוד קופה שם קופה

תשואה חודשית 08/2015

תשואה מצטברת
 1-8/15

תשואה  שנתית 2014 

תשואה ממוצעת שנתית של 12 חודשים אחרונים (09/14-08/15)

תשואה מצטברת לתקופה 09/12-08/15 (36 חודשים)

תשואה מצטברת לתקופה 09/10-08/15 (60 חודשים)

תשואה ממוצעת שנתית 3 שנים אחרונות (09/12-08/15)

תשואה ממוצעת שנתית 5 שנים אחרונות (09/10-08/15)

שארפ - ריבית חסרת סיכון ל-5 שנים בנקודות האחוז *

היקף נכסים באלפי ₪

 

 

 

תגמולים

 

 

 

 

 

 

 

 

1042

513026484-00000000000102-1042-000

אקסלנס גמל שקלי

0.56%

2.06%

5.98%

2.36%

15.49%

26.77%

4.92%

4.86%

0.95

      264,776

792

513026484-00000000000102-0792-000

אקסלנס גמל צמוד מדד

0.16%

1.58%

2.44%

-0.19%

12.21%

20.82%

3.91%

3.86%

0.58

      338,463

401

513026484-00000000000102-0401-000

אקסלנס גמל עד 50% מניות

-1.64%

4.04%

6.01%

4.02%

28.71%

37.86%

8.78%

6.63%

0.99

   1,054,314

211

513026484-00000000000102-0211-000

אקסלנס גמל עד 15%מניות

-0.13%

2.37%

5.85%

2.61%

20.05%

28.47%

6.28%

5.14%

1.13

   2,354,643

1103

513026484-00000000000102-1103-000

אקסלנס גמל מניות

-4.52%

3.17%

2.81%

1.92%

29.76%

21.81%

9.07%

4.02%

0.43

       82,822

789

513026484-00000000000102-0789-000

אקסלנס גמל מט"ח 

-2.90%

-2.01%

13.97%

2.81%

22.33%

29.98%

6.95%

5.38%

0.58

       13,888

385

513026484-00000000000102-0385-000

אקסלנס גמל יסודות

0.16%

1.52%

4.58%

1.38%

13.57%

23.05%

4.33%

4.24%

0.99

   1,162,699

1040

513026484-00000000000102-1040-000

אקסלנס גמל אג"ח קונצרני עד 20% מניות

-0.70%

3.13%

1.91%

1.03%

16.16%

22.29%

5.12%

4.11%

0.66

       80,507

2089

513026484-00000000000102-2089-000

אקסלנס גמל אג"ח עד 20% מניות (1)

-0.07%

2.31%

3.85%

2.64%

17.95%

(2)

5.66%

(2)

(3)

      151,024

685

513026484-00000000000102-0685-000

אקסלנס גמל

-1.05%

3.17%

7.00%

4.00%

27.60%

36.99%

8.46%

6.50%

1.11

   4,165,474

528

513026484-00000000000102-0528-000

אקסלנס גמולה מבטיחת תשואה

 

 

 

 

קופה מבטיחת תשואה

 

 

 

      828,228

8624

513026484-00000000000102-8624-000

אקסלנס קסם גמל מחקה מדדים 25/75 (4)

-0.44%

1.98%

(5)

(5)

(2)

(2)

(2)

(2)

(3)

       80,370

8625

513026484-00000000000102-8625-000

אקסלנס קסם גמל מחקה מדדים (4)

-0.78%

3.08%

(5)

(5)

(2)

(2)

(2)

(2)

(3)

      192,309

8626

513026484-00000000000102-8626-000

אקסלנס קסם גמל מחקה מדדי מניות (4)

-4.14%

6.44%

(5)

(5)

(2)

(2)

(2)

(2)

(3)

       28,762

8627

513026484-00000000000102-8627-000

אקסלנס קסם גמל מחקה מדדי אג"ח (4)

0.27%

1.26%

(5)

(5)

(2)

(2)

(2)

(2)

(3)

         7,090

 

 

 

השתלמות

 

 

 

 

 

 

 

 

715

513026484-00000000000399-0715-000

אקסלנס השתלמות שקלי

0.53%

1.86%

5.59%

2.16%

14.74%

22.24%

4.69%

4.10%

0.92

      275,808

799

513026484-00000000000399-0799-000

אקסלנס השתלמות צמוד מדד

0.18%

1.58%

2.48%

-0.09%

11.49%

20.00%

3.69%

3.71%

0.55

      367,795

1190

513026484-00000000000399-1190-000

אקסלנס השתלמות עד 50% מניות

-1.75%

3.94%

5.31%

3.67%

28.99%

38.37%

8.86%

6.71%

0.98

      359,532

1100

513026484-00000000000399-1100-000

אקסלנס השתלמות עד 15%מניות

-0.13%

2.30%

5.83%

2.52%

19.31%

28.47%

6.06%

5.14%

1.14

   2,801,587

797

513026484-00000000000399-0797-000

אקסלנס השתלמות מניות

-4.47%

2.90%

2.09%

1.64%

23.69%

20.43%

7.34%

3.79%

0.38

       59,686

796

513026484-00000000000399-0796-000

אקסלנס השתלמות מט"ח

-3.23%

-1.34%

 

 

יתרת נכסי הקופה נמוכה מ-10 מיליון ₪

 

 

         2,435

716

513026484-00000000000399-0716-000

אקסלנס השתלמות ללא מניות

0.59%

2.32%

4.68%

1.93%

16.20%

23.92%

5.13%

4.38%

0.87

      338,593

2088

513026484-00000000000399-2088-000

אקסלנס השתלמות אג"ח קונצרני עד 20% מניות (1)

-0.66%

2.61%

2.39%

0.58%

16.15%

(2)

5.12%

(2)

(3)

       37,370

2091

513026484-00000000000399-2091-000

אקסלנס השתלמות אג"ח עד 20% מניות (1)

-0.21%

2.52%

5.42%

2.55%

23.59%

(2)

7.32%

(2)

(3)

      290,817

686

513026484-00000000000399-0686-000

אקסלנס השתלמות  

-1.09%

3.17%

6.87%

3.88%

26.63%

36.16%

8.19%

6.37%

1.11

   5,255,191

8628

513026484-00000000000399-8628-000

אקסלנס קסם השתלמות מחקה מדדים 25/75 (4)

-0.38%

2.03%

(5)

(5)

(2)

(2)

(2)

(2)

(3)

       49,567

8629

513026484-00000000000399-8629-000

אקסלנס קסם השתלמות מחקה מדדים (4)

-0.77%

3.11%

(5)

(5)

(2)

(2)

(2)

(2)

(3)

      141,683

8630

513026484-00000000000399-8630-000

אקסלנס קסם השתלמות מחקה מדדי מניות (4)

-3.88%

7.26%

(5)

(5)

(2)

(2)

(2)

(2)

(3)

       22,823

8631

513026484-00000000000399-8631-000

אקסלנס קסם השתלמות מחקה מדדי אג"ח (4)

0.26%

1.76%

(5)

(5)

(2)

(2)

(2)

(2)

(3)

         7,726

 

 

 

פיצויים

 

 

 

 

 

 

 

 

801

513026484-00000000000801-0801-000

אקסלנס מרכזית לפיצויים שקלי 

0.59%

1.92%

6.39%

2.39%

16.04%

26.05%

5.08%

4.74%

1.10

       41,848

806

513026484-00000000000801-0806-000

אקסלנס מרכזית לפיצויים צמוד מדד

0.18%

1.56%

2.26%

-0.16%

11.48%

20.55%

3.69%

3.81%

0.58

       68,709

384

513026484-00000000000801-0384-000

אקסלנס מרכזית לפיצויים עד 15% מניות

-0.10%

2.29%

4.92%

2.07%

17.72%

26.26%

5.59%

4.77%

0.96

      185,238

804

513026484-00000000000801-0804-000

אקסלנס מרכזית לפיצויים מניות

-4.42%

1.67%

 

 

יתרת נכסי הקופה נמוכה מ-10 מיליון ₪

 

 

         4,887

242

513026484-00000000000801-0242-000

אקסלנס מרכזית לפיצויים

-1.16%

3.38%

5.80%

3.42%

23.39%

33.11%

7.26%

5.89%

1.12

      674,589

8765

513026484-00000000000801-8765-000

אקסלנס קסם מרכזית לפיצויים מחקה מדדים (4)

-0.89%

0.06%

(6)

(6)

(2)

(2)

(2)

(2)

(3)

         2,435

8766

513026484-00000000000801-8766-000

אקסלנס קסם מרכזית לפיצויים מחקה מדדי אג"ח (4)

0.24%

-0.59%

(6)

(6)

(2)

(2)

(2)

(2)

(3)

         2,257
הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן – בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניניים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.x