ביצוע פעולות על ידי גוף מוסדי עבור מעסיק

 

 
דורית סלינגר הממונה על שוק ההון ביטוח וחסכוןדורית סלינגר הממונה על שוק ההון ביטוח וחסכון
 

דורית סלינגר הממונה על שוק ההון ביטוח וחסכון
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
24/09/2015

 
בתוקף סמכותי לפי סעיף 39(ב) לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשמ"א-1981 (להלן – חוק הפיקוח על קופות גמל), ולאחר התייעצות עם הוועדה המייעצת, להלן הוראותיי:

1.כללי

כחלק מהסדרה כללית שמטרתה ייעול תהליכי עבודה, שיפור מהימנות מידע, הסרת חסמים טכנולוגיים וקידום שוק חיסכון פנסיוני תחרותי ומשוכלל קובע חוזר זה הוראות המסדירות את תכולת המידע שגוף מוסדי נדרש להעביר למעסיק.בנוסף, קובע חוזר זה הוראות לעניין הרשאות מעסיק לגורם מתפעל מטעמו, לקבל מידע ולבצע פעולות במוצרים פנסיוניים ובתוכניות ביטוח בעבור עובדיו.  

2.הגדרות

"גורם מתפעל" - מי שמפקיד בעבור מעסיק כספים במוצרים פנסיוניים ובתוכניות ביטוח או מעביר מידע אגב הפקדת כספים כאמור, ומבצע בקרה ופעולות נוספות הכרוכות במתן שירות כאמור; 

"הרשאת מעסיק" - הרשאה שנותן מעסיק לגורם מתפעל לביצוע פעולות במוצר פנסיוני ובתכנית ביטוח שלו או של עובדיו; 

"מוצר פנסיוני" - מוצר פנסיוני, כהגדרתו בסעיף 1 לחוק הייעוץ הפנסיוני ותכנית ביטוח;

"תכנית ביטוח" - תכנית ביטוח שאינה כלולה במוצר פנסיוני ואינה נמכרת אגב אותו מוצר כהגדרתה בסעיף 31ט(ז)(1) לחוק הייעוץ הפנסיוני, למעט תכנית ביטוח כאמור הכלולה במוצר ביטוח שאינו מוצר פנסיוני. 

3.העברת מידע וביצוע פעולות בין מעסיק לגוף מוסדי 

גוף מוסדי יאפשר למעסיק לבצע את הפעולות הבאות, בלבד: 

 1. צירוף עובד לקרן ברירת מחדל לפי סעיף 20(ב) לחוק הפיקוח על קופות גמל;

 2. צירוף עובד לתכנית ביטוח כאשר דמי הביטוח משולמים במלואם על ידי המעסיק;

 3. קבלת מידע לצורך הפקדת כספים בעד עובד לגוף מוסדי;

 4. הפקדת כספים בעד עובד והעברת מידע אגב הפקדה כאמור בתקנות 3 ו-4 לתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים(קופות גמל)(תשלומים לקופת גמל), התשע"ד-2014;

 5. קבלת משוב מהגוף המוסדי לצורך ביצוע בקרות על נתוני הקליטה האישיים של העובד; 

 6. קבלת משוב מהגוף המוסדי לצורך ביצוע בקרות על מימוש הנחה בדמי ניהול או הנחה ברכישת תכנית ביטוח מפני סיכון מוות או תכנית ביטוח מפני סיכון אובדן כושר עבודה, שניתנה לעובד מתוקף הסדר של המעסיק; 

 7. קבלת חיווי למעסיק לעניין עמידה או אי-עמידה בסעיף 1(ב)(1) לאישור כללי בדבר תשלומי מעסיקים לקרן פנסיה ולקופת ביטוח במקום פיצויי פיטורים, בקשר לשכר מבוטח בתכנית ביטוח מפני סיכון אובדן כושר עבודה לעובד שחל לגביו סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים, התשכ"ג-1963;

 8. קבלת מידע אודות יתרות פיצויים של עובד בהתייחס לתקופת חבותו של המעסיק ולצורך עמידתו בחובותיו על פי דין;

 9. קבלת מידע אודות ביטוח חיים קבוצתי לפי חוזר 2009-1-10, שעניינו מסירת מידע לבעל פוליסה בביטוח קבוצתי.
4.הרשאה לגורם מתפעל וביטולה

א.גוף מוסדי יכבד הרשאת מעסיק לביצוע הפעולות שמנויות בסעיף 3, כולן או חלקן כפי שיפורט בהרשאה, באמצעות גורם מתפעל, אם ניתנה לו הרשאה של המעסיק שכוללת את הפרטים שלהלן: 

 1. פרטי המעסיק ופרטי מורשה החתימה של המעסיק; 

 2. חתימת מורשה חתימה מטעם המעסיק ומועד החתימה; 

 3. פרטי הגורם המתפעל ופרטי מורשה החתימה של הגורם התפעל; 

 4. חתימת מורשה חתימה מטעם הגורם המתפעל ומועד החתימה; 

 5. פרטי העובדים שאליהם מתייחסת ההרשאה; מעסיק אשר יודיע כי הרשאה מתייחסת לכל עובדיו לא יחויב לצרף את פרטי העובדים;

 6. הצהרת המעסיק כי קיים הסכם בינו לבין הגורם המתפעל לביצוע הפעולות שמפורטות בהרשאה, וכי ככל שיבוצע שינוי בהסכם יעדכן המעסיק את הגוף המוסדי בדבר השינוי;

 7. חיווי (כן/לא) לגבי פירוט סוגי ההרשאות שהמעסיק מעניק לגורם המתפעל, בהתאם להרשאות המנויות בסעיף 3;

 8.  תוקף ההרשאה;

 9. אישור רו"ח/עו"ד לחתימת כל אחד ממורשה החתימה. 
ב.גוף מוסדי יכבד ביטול הרשאת מעסיק לגורם מתפעל אם ניתנה לו הודעת ביטול הכוללת פרטים אלה:  

 1. פרטי המעסיק ופרטי מורשה החתימה של המעסיק; 

 2. חתימת מורשה חתימה מטעם המעסיק ומועד החתימה; 

 3. פרטי הגורם המתפעל;

 4. פרטי העובדים שאליהם מתייחס הביטול. מעסיק אשר יודיע כי הביטול מתייחס לכל עובדיו לא יחויב לצרף את פרטי העובדים;

 5. חיווי (כן/לא) לגבי פירוט סוגי ההרשאות שהמעסיק מבטל עבור הגורם המתפעל, בהתאם להרשאות המנויות בסעיף 3; 

 6. אישור רו"ח/עו"ד לחתימת מורשה החתימה בשם המעסיק. 
ג.גוף מוסדי לא יתנה תוקף ההרשאה בדרישות נוספות, מעבר לאמור בסעיף זה.

5.תוקפה של הרשאת מעסיק וביטולה

א.הרשאת מעסיק תהיה בתוקף החל מהיום שבו התקבלה אצל גוף מוסדי ועד למועד שבו צוין בהרשאה, אלא אם כן הודיע המעסיק על ביטול ההסכם שבינו לבין הגורם המתפעל.  

ב.ביטול הרשאת מעסיק יהיה בתוקף החל מהיום שבו התקבל אצל הגוף המוסדי או במועד שנקבע בהודעת הביטול, לפי המאוחר מביניהם. 

6.אימות הרשאת מעסיק 

גוף מוסדי יקבע בנוהל, שיעודכן מעת לעת, הוראות לעניין אימות הרשאת מעסיק וביטולה. בנוהל יפורט האופן שבו יפעל הגוף המוסדי לאמת את ההרשאה והצעדים שינקטו על ידו אם יתעורר חשד כי ההרשאה אינה תקינה. 

7.תחולה

הוראות חוזר זה יחולו על כל הגופים המוסדיים.

8.תחילה

תחילתו של חוזר זה ביום 1 בפברואר 2016 (להלן: "יום התחילה").

9.ביטול תקפות 

ביום התחילה סעיף 4(א)(2) בחוזר סוכנים ויועצים  2013-10-3שעניינו "ייפוי כוח לבעל רישיון" - בטל.

הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
x