תנאים לשליטה בחברה מנהלת של קרן פנסיה נוספת או בחברה מנהלת של קופת גמל נוספת

 

 
דורית סלינגר הממונה על שוק ההון ביטוח וחסכוןדורית סלינגר הממונה על שוק ההון ביטוח וחסכון
 

דורית סלינגר הממונה על שוק ההון ביטוח וחסכון
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
24/09/2015

בתוקף סמכותי לפי סעיף 32(ב3) לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), התשמ"א-1981 (להלן: "חוק הפיקוח על הביטוח") וסעיף 9(ב1) לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס"ה-2005 (להלן: "חוק הפיקוח על קופות גמל"), אני מורה כדלקמן: 

1.כללי

לפי סעיף 32(ב3) לחוק הפיקוח על הביטוח, מי שיש לו היתר שליטה במבטח בעל רשיון כאמור בסעיף 15(א1) לחוק הפיקוח על הביטוח (להלן: "חברה מנהלת של קרן פנסיה"), לא יינתן לו היתר שליטה נוסף בחברה מנהלת של קרן פנסיה אחרת אלא על פי כללים שקבע הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון (להלן: "הממונה"). בנוסף, נקבע בסעיף 9(ב1) לחוק הפיקוח על קופות גמל כי מי שיש לו היתר לשלוט בחברה מנהלת או מי שיש לו היתר לשלוט בחברה מנהלת של קרן פנסיה שמנהלת גם קופת גמל שאינה משלמת לקצבה, לא יינתן לו היתר שליטה נוסף בחברה מנהלת אחרת אלא על פי כללים שקבע הממונה . 

מטרת חוזר זה היא לקבוע כללים כאמור.

2.כללים למתן היתר שליטה בחברה מנהלת של קרן פנסיה נוספת או בחברה מנהלת נוספת

2.1.מי שיש לו היתר שליטה בחברה מנהלת של קרן פנסיה (בסעיף קטן זה: "החברה הקיימת"), יהיה רשאי לקבל לתקופה קצובה היתר שליטה נוסף בחברה מנהלת של קרן פנסיה אחרת (בסעיף קטן זה: "החברה הנוספת"), בכפוף לכך שבתוך 90 ימים ממועד הרכישה של החברה הנוספת, יועברו הנכסים המנוהלים על ידי החברה הקיימת ועל ידי החברה הנוספת, לניהולה של חברה מנהלת של קרן פנסיה אחת, ורישיונה של החברה האחרת יבוטל.

2.2.מי שיש לו היתר שליטה בחברה מנהלת, או בחברה מנהלת של קרן פנסיה שמנהלת גם קופת גמל שאינה משלמת לקצבה (להלן יחד: "החברה הקיימת"), יהיה רשאי לקבל לתקופה קצובה היתר שליטה נוסף בחברה מנהלת אחרת (להלן: "החברה הנוספת"), בכפוף לכך שבתוך 90 ימים ממועד הרכישה של החברה הנוספת, יועברו הנכסים המנוהלים על ידי החברה הקיימת ועל ידי החברה הנוספת, לניהולה של חברה מנהלת אחת, ורישיונה של החברה האחרת יבוטל.

2.3.הייתה החברה הקיימת או החברה הנוספת כמשמעותן בסעיפים קטנים 2.1 ו- 2.2, אחד מהגופים המנויים להלן, ניתן יהיה לקבל היתר שליטה בשתי החברות ללא צורך בהעברת הנכסים המנוהלים כאמור בסעיפים קטנים אלה:

2.3.1.חברה המנהלת רק קופות גמל ענפיות.

2.3.2.חברה המנהלת רק קרנות ותיקות.

3.תחולה

הוראות חוזר זה יחולו על כל הגופים המוסדיים בישראל.

4.תחילה

תחילתו של חוזר זה ביום פרסומו. עם כניסתו לתוקף של חוזר זה, בטל חוזר כללים למתן היתר שליטה נוסף בחברה מנהלת שסימנו חוזר גמל 2015-2-1.


הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
x