אושרה תוכנית התחדשת עירונית ברמלה

הפרויקט יתבצע על ידי פינוי בינוי שבו יבנה מתחם מגורים חדשים

 

 
אילוסטרציה בלבד אילוסטרציה בלבד
 

עידו אסייג
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
29/09/2015

בהתאם לתקנה 36 )א( לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידים(, תש"ל – 1970, ובהמשך לדיווח החברה מיום 24 ביוני 2015 )אסמכתא: 2015-01-055311( בדבר התקשרותה של גמול נדל"ן למגורים בע"מ, חברה בת בשליטה ובבעלות מלאים של החברה )להלן: "גמול נדל"ן"(, בהסכם לרכישת 30% ממניותיה של חברה בשליטתו המלאה של צד שלישי שאינו קשור לחברה ו/או לגמול נדל"ן ו/או לבעלי העניין בהן )להלן: "חברת הפרויקט" ו- "היזם", בהתאמה (, אשר תיזום ותבצע פרויקט פינוי ובינוי בחלק הצפון מערבי של העיר רמלה, במתחם המכונה "מתחם גיורא" )להלן: "הפרויקט" או "המתחם"(, מתכבדת החברה להודיע כי ביום 24 בספטמבר 2015, אישרה הועדה המקומית לתכנון ובנייה- רמלה להמליץ בפניי הוועדה המחוזית ו/או הוועדה לקידום מתחמי בנייה מועדפים )להלן: "ותמ"ל") לאשר את הפקדת התוכנית להתחדשות עירונית במתחם שהגיש היזם, ולפיה יוקמו כ- 4,246 יח"ד, שטחים ציבוריים ומבני ציבור לרווחת התושבים )להלן:

"התוכנית"(. מסך יחידות הדיור אשר יוקמו כאמור, כ-622 יח"ד יסופקו לדיירי המתחם )להלן: "דירות התמורה") ושאר יחידות הדיור תהיינה בבעלות חברת הפרויקט ותשווקנה על ידיה.על פי התוכנית אשר הוגשה והומלצה כאמור, עתידים להיבנות 12 מגדלים בני 40-45 קומות ו-8 בניינים בני 10 קומות המקיפים פארק גדול בשטח של 40 דונם ויכילו כ-3,700 יח"ד. בנוסף ובהתאם לתוכנית, יוקצו על ידי עיריית רמלה מגרשים נוספים, לרשות היזם וחברת הפרויקט, אשר עליהם ייבנו בתחילת הפרויקט כ- 600 יח"ד בשני מגדלים בני 40-45 קומות ובניין נוסף של 10 קומות. כ- 20% מיחידות אלו ישמשו, לדירות התמורה של דיירי השלב הראשון
במתחם המיועד לפינוי וכך יוגדר הפרויקט, פרויקט בינוי- פינוי. יחידות הדיור הנותרות אשר ייבנו על המגרשים כאמור )כ-80%), תהיינה בבעלות חברת הפרויקט ותשווקנה על ידיה. 

בהתאם לתהליכים הסטטוטוריים הנהוגים במתחמים מסוג זה ובהתאם להמלצתה של הועדה המקומית לתכנון ובנייה- רמלה לתוכנית להתחדשות עירונית במתחם כאמור, יפנו היזם וחברת הפרויקט בהקדם האפשרי לותמ"ל לצורך מתן תוקף סופי לפרויקט. במידה והתוכנית לא תקודם בהליך שיתנהל בותמ"ל היא תקודם במסלול אישור וועדה מחוזית או אישור הוועדה לדיור לאומי והכל בהתאם להחלטת הרשויות הרלוונטיות על פי כל דין. 

הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
x