כיטוב פארמה הגישה בקשה לרישום ניירות ערך בבורסה

 

 
 

עומר רגב
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
29/09/2015

החברה מתכבדת להודיע כי ביום 25 בספטמבר 2015 הגישה לרשות ניירות ערך בארה"ב U.S. Securities and Exchange Commission באופן פומבי, מסמך לרישום ניירות ערך של החברה בארצות הברית, הכולל טיוטת תשקיף בקשר להצעה אפשרית של ניירות הערך האמורים לציבור בארצות הברית. מועד ההנפקה, כמות ניירות הערך המוצעים ומחירם טרם נקבעו.

נכון למועד דוח זה, מסמך הרישום טרם נכנס לתוקף, אינו מחייב את החברה לבצע הנפקה לציבור בארה"ב ואין כל ודאות שההנפקה תצא אל הפועל. ניירות ערך נשוא דיווח זה לא תימכרנה והצעות לרכישתן לא תתקבלנה לפני מועד כניסתו לתוקף של מסמך הרישום

הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
x