חברת דלק החלה מכירת כל האחזקות בחברת Republic Companies

 

 
 

עומר רגב
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
30/09/2015


ביום 27 בספטמבר 2015התקשרה החברה, באמצעות חברת הבת Delek Finance US Inc ("דלק פייננס"), בהסכם עם חברת .AmTrust Financial Services Inc , אשר הינה חברת אחזקות ביטוח אמריקאית אשר מניותיה נסחרות ב-NASDAQ תחת הסימול "AFSI" )להלן "אמטראסט"(, למכירת כל אחזקות דלק פייננס בריפבליק )כ-66% מתוך ההון המונפק של ריפבליק( בתמורה לסך של כ-140 מליון דולר ארה"ב ( להלן "הסכם המכירה" ו-"התמורה").

בד בבד עם החתימה על הסכם המכירה אמטראסט התקשרה או בכוונתה להתקשר גם עם מחזיקי יתרת המניות של ריפבליק בעסקה לרכישת חלקם באופן שלאחר השלמת העסקאות תחזיק אמטראסט ב-100% מהון המניות של ריפבליק. במסגרת העסקה הכוללת יבוטלו אופציות ה- call שהעניקה דלק פייננס לקבוצת משקיעים כמתואר בסעיף 2.29.1 לדוח התקופתי של החברה לשנת 2014. 25% מהתמורה בגין הסכם המכירה, כ-35 מיליון דולר ארה"ב, ישולם לדלק פייננס במזומן במועד הסגירה.

היתרה, בסך של כ-203 מיליון דולר ארה"ב תועמד כהלוואת מוכר ("הלוואת המוכר") לתקופה של 4 שנים אשר תפרע ב-4 תשלומים שווים ותישא ריבית שנתית בשיעור של 5.75%.הלוואת המוכר תהווה חוב בכיר לא מובטח (senior unsecured obligation) של אמטראסט בבכירות פרי פסו ליתר חובותיה הבכירים הלא מובטחים של אמטראסט. עוד נקבע בהלוואת המוכר האצת פירעון צולבת )cross acceleration( בין חוב קיים לא מובטח של אמטראסט לבין הלוואת המוכר כך שבהתקיים מצב של האצת הפירעון של החוב הקיים יואץ פירעון הלוואת המוכר.השלמת העסקה מותנית באישורים מקובלים לרבות קבלת אישורים רגולטוריים.

כתוצאה מהעסקה הנ"ל צפויה החברה להכיר ברווח שנאמד, בשלב זה, בכ- 20 מיליון דולר אשר ייזקף לדוח רווח והפסד. החברה מבהירה בזאת כי אין וודאות שהעסקה תושלם, החברה תדווח בדו"ח מיידי נוסף על השלמת העסק.

הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
x