אדגר מממנת מחדש הלוואות בפולין בסך של כ- 63 מיליון אירו

המימון מחדש צפוי לחסוך לחברה הוצאות ריבית בסך של כ-1.2 מיליון אירו בשנה.

 

 
 

עידו אסייג
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
06/10/2015

חברה מתכבדת להודיע כי ביום 1 באוקטובר 2015, השלימו חברות מוחזקות של החברה בפולין, אשר החברה מחזיקה בשיעור של כ- %80.1 מהונן המונפק והנפרע וזכויות ההצבעה בהן (בעקיפין,% באמצעות Adgar Investment & Development Poland NV) (להלן: "אדגר פולין") פרעון מוקדם
של הלוואות בסך כ- 63 מיליוני אירו (שמועד פרעונן המקורי הינו ה-31.12.2016) בריבית ממוצעת של כ- %4.7 (לאחר קיבוע הריבית המשתנה) ונטלו הלוואות (להלן: "הלווה" או "הלוות", לפי העניין) מתאגיד בנקאי (להלן: "הבנק") בהיקף כולל של כ- 75.2 מיליון אירו (להלן: "סכום ההלוואות"), אשר עיקר תנאיהן הינו כדלקמן:

הלוואה ראשונה

  1. סך קרן ההלוואה הינו כ- 54.3 מיליון אירו.

  2. ההלוואה הינה לתקופה של 10 שנים, בכל שנה תפרע הלווה %3.5% - 4 מקרן ההלוואה והיתרה בסך כ- 34.5 מיליון אירו בסוף התקופה.

  3. קרן ההלוואה תישא ריבית שנתית בשיעור של יוריבור חודשי בתוספת מרווח של %1.95. החברה ביצעה עסקה לקיבוע הריבית עד תום תקופת ההלוואה כך ששיעור הריבית הכולל עומד על כ- %2.74. וכן אדגר פולין 1 להבטחת ההלוואה, שעבדה הלווה לטובת הבנק את נכס Adgar Plaza שעבדה לטובת הבנק את החזקותיה בלווה.

  4. הלווה התחייבה כלפי הבנק, כי יחס ה-LTV (היחס שבין יתרת הלוואה לשווי הנכס) לא יעלה על %65 וכי היחס בין תזרים המזומנים מהנכס לסך החזר החוב, לתקופות של 12 חודשים קודמים ו-6 חודשים הבאים. (קרן וריבית) (להלן: "יחס הכיסוי") לא יפחת מ-1.25. במצב של אי עמידה ביחסים הנ"ל, תדרש החברה לפרעון חלקי עד לעמידה ביחסים. נכון ליום 30 ביוני 2015, יחס ה- LTV עומד על כ- %64.1 ויחס כיסוי החוב על כ- 1.51.

הלוואה שנייה

  1. סך קרן ההלוואה הינו כ- 20.9 מיליון אירו.

  2. ההלוואה הינה לתקופה של 7 שנים, בכל שנה תפרע הלווה %3.5 מקרן ההלוואה והיתרה בסך כ- 16 מיליון אירו בסוף התקופה.

  1.  קרן ההלוואה תישא ריבית שנתית בשיעור של יוריבור בתוספת מרווח של %2% -2.15.

עומד על כ- %2.45% - 2.60. החברה ביצעה עסקה לקיבוע הריבית עד תום תקופת ההלוואה כך ששיעור הריבית הכולל לפרטים אודות הנכס, ר' סעיף 2.1 לפרק א' לדוח התקופתי לשנת 2014, שפורסם ביום 18 במרץ 2015, מס' 1 אסמכתא 2015-01-054391 (להלן: "הדוח התקופתי").

1 להבטחת ההלוואה, שעבדה הלווה לטובת הבנק, את הנכסים Adgar business center . בנוסף, אדגר פולין שעבדה לטובת הבנק את החזקותיה בלווה וכן 1 ו- Konstruktoska העמידה ערבות לטובת ההון העצמי שהתחייבה להשקיע לצורך שיפוץ הנכסים האמורים (מוגבל בסכום של עד כ-5.2 מיליון אירו).

1.25. במצב של אי עמידה ביחסים הנ"ל, תדרש החברה לפרעון חלקי עד לעמידה ביחסים. 4. הלווה התחייבה כלפי הבנק, כי יחס ה-LTV לא יעלה על %60 וכי יחס הכיסוי לא יפחת מ-נכון ליום 30 ביוני 2015, יחס ה- LTV עומד על כ- %59.5 ויחס כיסוי החוב על כ- 2.04.


ההלוואות שנפרעו הינן ללא עמלת פרעון מוקדם, במקביל פרעה החברה את יתרת ההתחייבות בגין עסקת קיבוע הריבית עד לתום תקופת ההלוואה המקורית (31.12.2016) בסכום של כ-2.5 מיליון אירו. 

הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
x