ביצוע בדיקות אינטגרציה – שירותים ללא תשלום

לגופים מוסדיים - מועדים לקבלת שירותים ללא תשלום מהמסלקה הפנסיונית

 

 
 

המסלקה הפנסיונית
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
21/10/2015

בהמשך למסמך כללי המערכת בנושא "שירותי ניסוי ותמיכה (אינטגרציה) – שירותים ללא תשלום" מתאריך 14.5.15, להלן עדכון בדבר המועדים בהם סביבת האינטגרציה של המסלקה בה יינתנו שירותים ללא תשלום תהיה זמינה למשתמשים. רשימת נושאי ותסריטי הבדיקות שעל הגוף המוסדי המשתמש בסביבה זו לבצע במסגרת הכנותיו לגרסה החדשה יפורסמו באתר המסלקה הפנסיונית.

מסמך זה מיועד לגופים מוסדיים אשר בחרו להשתמש בסביבת האינטגרציה בה יינתנו שירותים ללא תשלום כאשר הגוף המוסדי מבצע את הכנותיו לגרסה באופן עצמאי ובאחריותו המלאה.

יודגש כי בנוסף לבדיקת יכולת קריאה/הכנה של הממשקים בגרסה 5.0, על הגוף המוסדי לבדוק ולוודא כי הוא ערוך ומנהל דיאלוג תקשורתי בכל אחד מהתסריטים, בהתאם לכל הוראות הדין ולהנחיות המסלקה באותו הנושא.

דווח הגוף המוסדי על מוכנותו לביצוע הבדיקות העצמאיות, ביצוען בפועל, ניתוח ודיווח ממצאי הבדיקות ומוכנותו המלאה להתחברות למסלקה בהתאמה לפעולות החדשות ולשינויים הצפויים בגרסה 5, תבוצע ע"י הגוף המוסדי לפי הוראות אגף שוק ההון כפי שיופצו בנושא זה.

1.זמינות קבצים לדוגמא באתר המסלקה הפנסיונית

קבצים לדוגמא יהיו זמינים באתר המסלקה להורדה החל מתאריך 25.10.2015 ויכללו קבצי ממשק מעסיקים אותם עשוי לקבל מוסדי מהמסלקה החל מגרסה 5:

1.1ממשק מעסיקים דיווח שוטף (דיווח הפקדה כספית + תנועות או תנועות ללא הפקדה כספית) עבור סוגי הפעולות: 

 • קוד 1 - דיווח רגיל/שוטף

 • קוד 2 - דיווח על תיקון תנועות ללא הפקדה נוספת
 • קוד 3 - דיווח על הפקדה נוספת ותיקון תנועות

1.2ממשק מעסיקים דיווח שוטף (הפקדה כספית ללא תנועות) עבור סוגי הפעולות: 

 • קוד 4 – דיווח על תשלום ריבית פיגורים
 • קוד 8 – דיווח על הפקדה נוספת ללא דיווח על תנועות

1.3ממשק מעסיקים דיווח שלילי עבור סוגי הפעולות: 

 • קוד 5 - בקשה להחזר תשלום על הפקדה ביתר

 • קוד 6 - בקשה לביטול חלקי או מלא של תנועה ללא החזר תשלום למעסיק
2.כלי אוטומטי לבדיקת קבצים

המסלקה תספק למשתמשי הסביבה בה יינתנו שירותים ללא תשלום כלי אוטומטי לבדיקת קבצים דרך מנגנון כספות בדומה לקיים בסביבת הייצור.

סוגי הקבצים אותם ניתן יהיה לבדוק הינם:

 • היזון חוזר ראשוני (משוב א')

 • היזון חוזר מסכם שוטף

 • היזון חוזר מסכם שבועי
 • ממשק אחזקות

בדומה לסביבת הייצור, מוסדי המשתמש בסביבה זו יוכל להעביר באמצעות מנגנון הכספות קבצים לטובת בדיקה של המסלקה ועל קבצים אלו יקבל משובי א' המאשרים את תקינות הקובץ מבחינה טכנית או שמודיעים על שגיאות בקובץ עם קוד שגיאה ו/או הודעה עפ"י הגדרות הממשק האחיד. יש להדגיש כי בסביבה זו, המסלקה תבדוק כל קובץ בנפרד כקובץ עצמאי בלבד ולא כחלק מתהליך.

המסלקה תפרסם את רשימת קודי השגיאה ומשמעותם בהתאם להגדרת הממשק האחיד. 

מוסדי יהיה רשאי לפנות למוקד הלקוחות של המסלקה על מנת לקבל הסבר כללי על קוד השגיאה.  

3.מועדי זמינות הכלי האוטומטי לבדיקת קבצים

הכלי אוטומטי לבדיקת קבצים באמצעות כספות יהיה זמין לבדיקה במועדים הבאים:

 • מתאריך 22.11.2015 ועד 8.12.2015 (כולל) – הכלי זמין לבדיקה. 
לא יונפק דוח ע"י המסלקה.

 • מתאריך 9.12.2015 ועד 17.12.2015 (כולל) – הכלי לא זמין (מועד ביצוע עדכוני תוכנה).

 • מתאריך 20.12.2015 ועד 7.1.2016 (כולל) – הכלי זמין לבדיקה. 
עבור קבצים שמוסדי יגיש במהלך תקופה זו בלבד, המסלקה תפיק בתום התקופה דו"ח הכולל פירוט של כמות הקבצים שהתקבלו וסטטוס הקליטה, תוך 3 ימי עסקים.

 • מתאריך 8.1.2016 ועד 14.1.2016 (כולל) – הכלי זמין לבדיקה.

הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
x