ניצול לרעה של מנגנון מניעת תנודת שערים חדה >> יובל כהני שוחרר בתנאים מגבילים

על עפי ממצאי החקירה כהני הרוויח במרמה כ200,000 שקל

 

 
 

רשות ניירות ערך
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
21/10/2015

א. כללי

2015 )להלן: "התקופה – החקירה נשוא בקשה זו נוגעת לחשדות לפיהם במהלך השנים 2014 הרלוונטית לחקירה"( פעל החשוד, יובל כהני )להלן: "כהני"(, במהלך המסחר בבורסה בדרכי תרמית, תוך שהוא מנצל לרעה את שיטת המסחר בבורסה, משפיע על שערי ניירות הערך בצורה תרמיתית וגורף רווחים בצורה מתוחכמת כל זאת במספר רב של ארועים.

על פי החשד, פעילותו של כהני מבססת את חשד לביצוע עבירות תרמית לפי סעיף 54 )א( לחוק ניירות ערך התשכ"ח 1968- )להלן: "חוק ניירות ערך"( וכן חשד לביצוע עבירות קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות לפי סעיף 415 לחוק העונשין התשל"ז- 1977 (להלן: "חוק העונשין").

ב. ממצאי חקירה

מממצאי החקירה עולה כי בתקופה הרלוונטית, פעל כהני בצורה שיטתית, באלפי ארועים ובמאות ניירות ערך שונים אופן מתוחכם ומוכוון שער לצורך גריפת רווחים תרמיתיים.

דרכי המרמה בהן נהג כהני הינן כמפורט להלן:

  1. משזהה הזדמנות במהלך המסחר הרציף, נהג כהני להזרים הוראות בשערים )גבוהים/נמוכים( אשר הובילו להפעלת מנגנון ממתן התנודות בבורסה;

  2. בעקבות הפעלת מנגנון ממתן התנודות הופסק המסחר הרציף בני"ע והמסחר עבר לשלב רב צדדי;

  3. בסמוך לאחר הכניסה לשלב הרב צדדי, נהג כהני לבטל את ההוראה המקורית אשר הובילה להפעלת מנגנון ממתן התנודות בבורסה ולהזרים במקומה הוראה בשער חריג )גבוה/נמוך( לפי צרכיו ובכמות המינימאלית האפשרית בשלב זה;

  1. בסיום השלב הרב צדדי נקבע שער נייר הערך בשער החריג;

רשות ניירות ערך

מחלקת חקירות- מודיעין- בקרת מסחר

ה. מיד עם החזרה למסחר הרציף, נהג כהני להזרים למסחר הוראה בכיוון המנוגד לזו שביצע במסגרת השלב הרב צדדי אולם בשערים זהים או קרובים לשער במסגרת זו.

ממצאי החקירה עולה כי במהלך התקופה הרלבנטית גרף כהני בדרך זו רווחים המסתכמים . בלפחות ₪200,000

בהתאם לאמור, חשוד כהני בביצוען של העבירות הבאות:

1. תרמית בניירות ערך, עבירות לפי סעיף 54 )א( לחוק ניירות ערך;

2. קבלת דבר במרמה לפי סעיף 415 לחוק העונשין.

ג. הצורך בהטלת תנאים מגבילים

החשוד נחקר בקשר לחשדות לעיל, אך לנוכח מורכבות החקירה לא עלה בידי חוקרי מחלקת חקירות-מודיעין-בקרת מסחר של רשות ניירות ערך לסיימה. על מנת לסיים את החקירה יידרשו פעולות חקירה נוספות.

לאור העובדה כי המדובר החשוד אשר הורשע בעבירות תרמית בקשר לניירות ערך בעבר ולאור חומרת העבירות והסנקציה החמורה הקבועה בגינן, היקפן, תחכומן מתקיים במקרה דנן חשש ממשי שאם לא יוטלו על החשוד תנאים מגבילים קיים חשש ממשי להימלטותו מן הדין ושיבוש מהלכי משפט.

לכן נבקש מבית המשפט לעצרו ולחילופין להטיל על החשוד תנאים מגבילים כמפורט בבקשה.

הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
x