מידרוג מודיעה על מתן דירוג לחברת ביטוח פניקס

לצורך גיוס 450 מיליון שקלים

 

 
 

עומר רגב
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
22/10/2015

מידרוג מודיעה על מתן דירוג Aa3.il(hyb) באופק יציב לכתבי התחייבות נדחים (הון משני מורכב), בסך של עד 450 מיליון ₪, אשר בכוונת הפניקס חברה לביטוח בע"מ (להלן: "החברה") לגייס  בדרך של הנפקת סדרה חדשה. תמורת הגיוס הינה לצורך פירעון מוקדם של כתבי התחייבות נדחים מסדרה ג'. 
מידרוג מותירה את דירוג האיתנות הפיננסית (IFSR) של החברה בדירוג Aa1.il ואת דירוג כתבי ההתחייבות הנדחים סדרה א' ו- ד' (הון משני נחות והון שלישוני מורכב) בדירוג Aa2.il(hyb) באופק יציב וסדרות ב', ג' ו- ה' (הון משני מורכב) בדירוג Aa3.il(hyb) באופק יציב. 

להלן פירוט התחייבויות החברה המדורגות ע"י מידרוג:

סדרה

מס ני"ע

מועד הנפקה ראשוני

ריבית שנתית נקובה

הצמדה

יתרה בספרים  30/06/2015

)במיליוני ₪)

שנות פירעון

דירוג

א

1115104

08/2009

4.40%

מדד

195

2016-2018

Aa2.il

ב

1120799

09/2010

3.60%

מדד

439

ספטמבר 2022

Aa3.il

ג

1120807

09/2010

6%

אין

343

ספטמבר 2020

Aa3.il

ד

1133529

09/2014

3.85%

אין

399

פברואר 2026

Aa2.il

ה

1135417

04/2015

2.25%

מדד

388

אוקטובר 2029

Aa3.il


שיקולים עיקריים לדירוג


דירוג החברה מתבסס על מתודולוגיית מידרוג לדירוג חברות ביטוח. ענף הביטוח נחשב לענף יציב יחסית, המתאפיין בחסמי כניסה גבוהים הנובעים בעיקרם מרגולציה הדוקה ודינמית, החותרת לשיפור ניהול הסיכונים בחברות הביטוח ולשמירה על איתנותן הפיננסית.

החברה הינה אחת מחמש חברות הביטוח הגדולות בישראל, בעלת תמהיל עסקים מפוזר ביחס לענף הביטוח. החברה מהווה שחקן משמעותי בתחום ביטוחי החיים והחיסכון ארוך הטווח, הנחשב ליציב ולמקור לגידול בתיק הנכסים המנוהלים. לחברה תיק ביטוח בריאות גדול וצומח, המבוסס על ביטוחי הוצאות רפואיות (שאינו סיעודי ואחר). פעילות החברה בתחום הביטוח הכללי מאופיינת בתחרות חריפה ובתנודתיות הרווחים.

תוצאות חברות הביטוח חשופות למגוון רחב של משתנים אקסוגניים לפעילותן, ביניהם שיעורי ריבית ההיוון, הנחות אקטואריות (כגון תוחלת החיים, תחלואה וכדו'), תשואות שוק ההון ותנודות מדד המחירים לצרכן. חשיפה זו גורמת לתנודתיות ברווחי החברה, כפי שמשתקף בתוצאות פעילותה בדוחותיה הכספיים האחרונים. הנחת הדירוג הינה כי התנודתיות שחלה בתוצאות החברה לאור שינויים אלה אינה פרמננטית ואינה משקפת הרעה בעסקי הליבה.

ליום 30.06.2015, לחברה עודף הון של כ- 30% מעל דרישות הפיקוח (גם בהינתן גיוס מלא), המעניק מקורות מספקים לספיגת הפסדים וגמישות יחסית בהיבט ניהול ההון הרגולטורי. 

יחס ההון העצמי בתוספת כתבי ההתחייבות הנדחים, לסך ההתחייבויות שאינן תלויות תשואה נטו, עמד על כ- 36%,  בדומה לממוצע בענף. להערכתנו, איתנותה  הפיננסית של החברה הולמת את רמת הדירוג.

התפתחויות עסקיות עיקריות

ירידה ברווחיות, בעיקר מגידול בהתחייבויות כתוצאה מבדיקת נאותות העתודות ושינויים בהנחות האקטואריות

בחציון הראשון לשנת 2015 ממשיכה החברה להציג צמיחה בהיקפי פעילותה, עם גידול בשיעור של כ- 3.4% בפרמיות שהורווחו ברוטו, בסך כ- 4,036 מיליארד ₪. ההפסד הכולל במהלך אותה תקופה עמד על כ- 39 מיליון ₪, לעומת רווח כולל של כ- 174 מיליון ₪ במהלך התקופה המקבילה אשתקד.

תוצאות החברה במהלך החציון הראשון לשנת 2015 הושפעו מפרמטרים שעיקרם שינויים בחישוב בדיקת נאותות העתודות (LAT) ועדכון הנחות אקטואריות. סך השפעת השינויים על הרווח הכולל במהלך התקופה נאמד בכ- 257 מיליון ₪. להערכת מידרוג, הפגיעה ברווחי החברה נובעת מגורמים שאינם משקפים הרעה פרמננטית בתוצאותיה העסקיות ו/או תמהיל פעילותה.

הלימות ההון

ההון העצמי הנדרש מהחברה הינו הכרית הזמינה ביותר לספיגת הפסדים והוצאות תפעוליות. ליום 30.06.2015, לחברה עודף הון בסך כ- 945 מיליון ₪, המהווה כ- 30% מעל דרישות ההון של הפיקוח. לאותו מועד עומדת החברה על מלוא מכסת ההון המשני והשלישוני המוכר לצורך דרישות ההון. פעולת הדירוג הנדונה בדוח זה אינה משפיעה על ההון המוכר והרכבו, היות ותכליתה החלפת כתבי התחייבות נדחים (הון משני מורכב) המוכרים במלואם באחרים. 

הערכות ליישום Solvency II

בנובמבר 2014 פרסמה המפקחת מכתב למנהלי חברות הביטוח בדבר "מתווה ליישום משטר כושר פירעון מבוסס Solvency II". במכתב פורט מתווה להמשך תהליך היישום של Solvency II בישראל, לפיו חברות הביטוח ידרשו לעמוד ביחסי כושר פירעון בהתאם להנחיות החל מדוחותיהם הכספיים של שנת 2016. יישום הנחיות Solvency II צפוי להביא לגידול משמעותי של דרישות ההון ובמקביל לפגיעה בשיעור עודפי ההון. יצוין כי למודל רגישות למשתני שוק ומשתנים נוספים, ולפיכך דרישות ההון הנגזרות ממנו צפויות להציג תנודתיות גבוהה מאשר במצב הנוכחי, טרם יישומו.

ביולי 2015 פרסמה המפקחת הוראות מעבר ליישום, במסגרתן צוין כי תאריך היעד לעמידה בדרישות ההון בהתאם להנחיות הינו 31 לדצמבר 2018. כימות ואומדן עדכני של השפעת יישום דרישות ההון החדשות יבוצע במסגרת תרגיל IQIS5 על נתוני החברה ליום 31 לדצמבר 2015. להערכת החברה, נכון ליום 30 ליוני 2015, בהיעדר הערכות מתאימה ובהתחשב בהוראות המעבר, עלול חוסר ההון של החברה להסתכם במאות מיליוני שקלים.


הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
x