FUNDER לפני כולם >>> תשואות הגמל וההשתלמות של אי.בי.אי לחודש ספטמבר 2015

 

גרי קוטישטנוגרי קוטישטנו

קרן מרדכי
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
25/10/2015

מס הכנסה

שם חשבון

תשואה חודשית 08.2015

תשואה מצטברת מתחילת השנה

תשואה מצטברת 12 ח' אחרונים

תשואה לשנת 2014

תשואה שנתית מצטברת 36 ח' אחרונים 

תשואה שנתית מצטברת  60 ח' אחרונים 

סטיית תקן ממוצעת ל 60 ח' אחרונים 

היקף נכסים באלפי ₪

1198

אי.בי.אי לתגמולים ופיצויים מסלול אג"ח ללא מניות

0.28

1.54

1.99

5.89

15.57

24.37

0.69

217,813

1199

אי.בי.אי לתגמולים ופיצויים מסלול אג"ח ועוד

-0.29

1.62

2.48

6.80

17.95

25.88

0.80

354,481

1200

אי.בי.אי לתגמולים ופיצויים מסלול כללי

-1.59

2.20

3.47

7.03

28.32

34.34

1.33

546,129

1201

אי.בי.אי לתגמולים ופיצויים מסלול מניות

-5.60

2.81

5.00

6.81

41.15

39.03

3.09

63,420

1442

אי.בי.אי לתגמולים ופיצויים מסלול אג"ח מדינת ישראל

0.22

1.05

0.59

3.78

9.89

17.61

0.48

50,037

1543

אי.בי.אי לתגמולים ופיצויים מסלול מניות בחו"ל

-4.70

-1.56

3.88

10.95

28.36

-

-

31,816

770

 אי.בי.אי גמל תגמולים כללי 

-1.90

2.43

4.15

8.19

33.31

37.25

1.57

61,901

2256

אי.בי.אי לתגמולים ופיצויים מסלול מחקה מדד S&P500

-2.77

-2.87

9.00

24.40

-

-

-

45,490

2263

אי.בי.אי לתגמולים ופיצויים מסלול מורכב 25% מניות כללי פסיבי

-1.39

1.54

2.72

7.30

-

-

-

132,215

2262

אי.בי.אי לתגמולים ופיצויים מסלול מורכב 10% מניות כללי פסיבי

-0.61

1.25

0.97

4.49

-

-

-

19,578

2255

אי.בי.אי לתגמולים ופיצויים מסלול מחקה מדד ת"א 25 

-7.88

7.40

13.37

10.63

-

-

-

20,344

1202

אי.בי.אי השתלמות מסלול אג"ח ללא מניות

0.29

1.47

1.92

5.84

15.16

23.59

0.67

228,950

1203

אי.בי.אי השתלמות מסלול אג"ח ועוד

-0.27

1.59

2.44

6.90

17.72

25.45

0.79

278,392

1204

אי.בי.אי השתלמות מסלול כללי

-1.61

2.05

3.28

6.99

26.82

32.77

1.29

603,246

1205

אי.בי.אי השתלמות מסלול מניות

-5.61

3.03

5.07

6.58

40.32

37.53

3.10

73,885

1443

אי.בי.אי השתלמות מסלול אג"ח מדינת ישראל

0.17

0.99

0.52

3.66

9.69

17.32

0.48

59,640

1544

אי.בי.אי השתלמות מסלול מניות בחו"ל

-4.51

-1.31

4.45

11.23

29.28

-

-

27,504

2265

אי.בי.אי השתלמות מסלול מחקה מדד S&P500

-2.73

-2.46

9.26

24.76

-

-

-

43,197

2271

אי.בי.אי השתלמות מסלול מורכב 25% מניות כללי פסיבי

-1.43

1.35

2.26

7.08

-

-

-

95,091

2270

אי.בי.אי השתלמות מסלול מורכב 10% מניות כללי פסיבי

-0.62

1.23

1.03

4.45

-

-

-

10,937

2264

אי.בי.אי השתלמות מסלול מחקה מדד ת"א 25 

-7.51

7.86

12.89

9.72

-

-

-

16,604


הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.

x