FUNDER לפני כולם >>> תשואות הגמל וההשתלמות של פסגות לחודש ספטמבר 2015

 

 
אריק יוגבאריק יוגב
 

קרן מרדכי
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
22/10/2015

   
מ
שם קופה/קרן תשואה תשואה מצטברת 2015 תשואה 12 ח' אחורה תשואה 36 ח' אחורה תשואה 60 ח' אחורה

היקף נכסים 30.09.2015

9.2015

באלפי ₪ 

גמל

קופות גמל כלליות

106

פסגות גדיש כללי

-1.58%

1.71%

1.88%

23.06%

32.80%

28,436,635

 

1331

פסגות גדיש עד 10% מניות

-0.88%

1.01%

1.03%

13.62%

24.67%

3,213,974

835

פסגות גדיש מדדית 

-1.14%

0.81%

-0.68%

9.94%

20.70%

598,589

1330

פסגות גדיש מניות 

-3.85%

2.26%

3.24%

43.30%

39.59%

445,628

1333

פסגות גדיש כספית

0.00%

0.11%

0.14%

2.75%

8.04%

388,416

1332

פסגות גדיש אג"ח

-0.60%

1.25%

0.96%

11.70%

22.72%

962,695

 

270

פסגות גדיש עד 20% מניות

-1.25%

1.00%

1.34%

16.15%

27.54%

1,008,431

 

450

פסגות גדיש בטא

-2.21%

2.05%

2.15%

26.84%

30.32%

824,105

 

1431

פסגות גדיש אג"ח מדינה

-0.62%

1.10%

0.60%

10.77%

22.20%

430,574

השתלמות

קרנות השתלמות כלליות

396

פסגות שיא השתלמות כללי

-1.66%

1.45%

1.44%

22.33%

31.23%

8,607,518

1183

פסגות שיא השתלמות דינאמית

-1.68%

1.60%

1.76%

23.46%

32.58%

1,618,052

 

610

פסגות שיא השתלמות אג"ח

-0.60%

1.18%

0.88%

11.60%

23.15%

1,049,430

611

פסגות שיא השתלמות כספית

0.00%

0.11%

0.14%

2.71%

7.99%

213,652

פיצויים

קופת פיצויים כללית

237

פסגות פיצויים כללי

-1.49%

1.55%

1.66%

19.99%

28.00%

1,076,077


 

 

מ"ה

שם הקרן

תשואה

תשואה מצטברת 2015

תשואה 12 ח' אחורה

תשואה 36 ח' אחורה

תשואה 60 ח' אחורה

היקף נכסים 30.09.2015

9.2015

באלפי

פנסיה

מסלולים כלליים

1531

קרן פנסיה מקיפה- מסלול כללי

-1.59%

1.07%

2.41%

21.73%

 

714,632

1532

קרן פנסיה כללית- מסלול כללי

-1.87%

0.10%

1.18%

18.13%

 

14,554


הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.

x