FUNDER לפני כולם >>> תשואות הגמל וההשתלמות של מגדל לחודש ספטמבר 2015

 

 
שלמה אליהו שלמה אליהו
 

עידו אסייג
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
25/10/2015

 

מספר קופה

תשואה חודשית ל9/15

תשואה      מצטברת        1-9/15

תשואה מצטברת 10/14-9/15

תשואה מצטברת    10/2012-9/2015 (36 חודשים)

תשואה מצטברת 10/2010-9/2015         (60 חודשים)

היקף נכסים מנוהלים (באלפי ₪) נכון ל- 30.9.2015

קרנות השתלמות

 

 

 

 

 

 

 

מגדל -השתלמות כללי

579

-2.01%

-0.19%

-0.57%

16.90%

25.30%

11,036,759

מגדל השתלמות ביג כללי לפחות 30% מניות

1157

-2.40%

-0.58%

-0.90%

16.64%

25.30%

671,467

מגדל השתלמות כללי עד10% מניות 

599

-0.96%

0.67%

0.47%

11.48%

22.00%

210,596

מגדל השתלמות אג"ח

199

-0.67%

1.24%

0.38%

12.15%

22.37%

271,512

מגדל השתלמות אג"ח ממשלתי

865

-0.67%

1.21%

1.03%

10.64%

21.58%

396,595

מגדל  השתלמות צמוד מדד

866

-1.15%

0.37%

-1.29%

8.21%

18.33%

61,948

מגדל השתלמות שקלי קצר

864

0.00%

0.15%

0.20%

3.58%

10.12%

212,625

מגדל השתלמות מנייתי

869

-4.07%

-1.85%

-1.91%

27.35%

19.25%

116,512

מגדל  השתלמות הכשר הלכתי

2048

-2.03%

-1.00%

-1.10%

 

 

29,615

קופות גמל

 

 

 

 

 

 

 

מגדל לתגמולים כללי

744

-2.02%

-0.42%

-0.39%

17.50%

26.40%

1,391,912

מגדל לתגמולים ביג כללי לפחות 30% מניות

1156

-2.44%

-1.20%

-1.43%

16.87%

25.82%

164,242

מגדל לתגמולים אג"ח ממשלתי

859

-0.66%

1.18%

1.01%

10.70%

21.65%

140,482

מגדל  לתגמולים צמוד מדד

860

-1.16%

0.45%

-1.25%

8.83%

19.13%

36,268

מגדל  לתגמולים שקלי קצר

858

0.00%

0.14%

0.19%

3.58%

10.11%

46,773

מגדל לתגמולים מנייתי

863

-3.81%

-0.37%

1.11%

31.65%

23.85%

20,867

מגדל לתגמולים עד 10% מניות

8012

-1.11%

-0.15%

 

 

 

25,792

מרכזיות לפיצויים

 

 

 

 

 

 

 

מגדל- מרכזית לפיצויים

745

-1.72%

-0.03%

-0.14%

16.60%

26.99%

187,626

מקפת דמי מחלה

1161

-1.86%

-0.18%

-0.06%

16.05%

23.63%

36,401

מקפת תקציבית

1304

-1.11%

0.36%

0.27%

10.41%

19.35%

29,425תשואות עמיתים

 

 

ספט-15

12 חודשים אחרונים

3 שנים אחרונות

5 שנים אחרונות

באלפי ₪

מתחילת שנה

מס קופה

פוליסות משתתפות ברווחים 

 

 

 

 

 

 

17010

מגדל קרן ח'

-1.54%

0.63%

15.36%

27.81%

       29,273

0.83%

17011

מגדל קרן ט'

-1.65%

0.49%

17.33%

30.58%

   2,100,965

0.67%

17012

מגדל קרן י'

-2.06%

1.08%

23.07%

35.11%

 53,704,909

0.52%

מס קופה

תאור המסלול

 

 

 

 

 

 

17013

מסלול השקעות כללי 1

-2.24%

-0.13%

20.24%

29.36%

18,692,112

-0.34%

68

מגדל- אג"ח ופקדונות (100%)

-0.62%

1.05%

9.95%

19.98%

      798,859

1.13%

69

מגדל- אג"ח ופקדונות (מינ' 80%)

-0.96%

0.73%

12.69%

22.90%

   2,236,406

1.01%

70

מגדל- אג"ח ופקדונות (מינ' 65%)

-1.28%

0.74%

15.02%

24.56%

   1,364,244

0.80%

74

מגדל-כללי 2

-1.69%

0.43%

16.86%

27.10%

      851,622

0.50%

75

מגדל-כללי 3

-2.60%

0.43%

21.53%

29.67%

      384,603

-0.04%

76

מגדל-מנייתי

-3.90%

-0.46%

24.96%

31.44%

      616,817

-1.39%

185

מגדל-מסלול השקעה לפי הכשר הלכתי

-2.38%

-0.81%

14.63%

20.05%

      161,534

-0.84%

תשואות מגדל מקפת

 

מספר קופה

תשואה לחודש 9/15

תשואה מצטברת  1-9/2015

תשואה מצטברת   10/2014-9/2015  

תשואה מצטברת ב 36 חודשים 10/2012-9/2015

  תשואה מצטברת ב60    חודשים  10/2010-9/2015   

היקף נכסים מנוהלים (באלפי שח) נכון ל-30.9.2015

סטית התקן  חודשית ל 5 שנים אחרונות

מקפת אישית

162

-1.87%

0.47%

1.16%

20.30%

34.15%

45,797,007

1.13%

מקפת משלימה

659

-2.16%

-0.43%

-0.40%

15.74%

25.38%

586,826

1.25%


הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.

x