מידרוג מדרגת את סיכוני האשראי בתעודות פקדון של הראל סל

 

 
 

עומר רגב
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
22/10/2015

מידרוג דירגה את סיכוני האשראי, הנובעים מהתחייבות החברה לפרוע את הקרן והריבית עד מועד הפירעון בפועל של תעודת הפיקדון - בין אם פירעון במועד הסופי הנקוב או פירעון מוקדם, בגין עילה כלשהי הקבועה בתנאי התעודה. למען הסר ספק, פירעון מוקדם של הקרן הוא חלק מתנאי תשלום תעודות הפיקדון ואינו מהווה אירוע כשל (default).
עמידה בתנאי שטר הנאמנות, כמפורט בדוח זה, מתאימה לרמת הדירוג. מידרוג מותירה את דירוג תעודות הפיקדון (סדרה ב'), 1Aaa.il (sf) על כנו.
 

סדרה

סוג

הצמדה

פירעון סופי

ריבית

כמות 1 ₪ ע.נ. (כולל רדומות)

דירוג

א'

תעודות פיקדון

דולר ארה"ב

20/7/2037

לייבור שבועי בניכוי מרווח

1,554,840

[1]Aaa.il (sf)

 
מידרוג דירגה את סיכוני האשראי, הנובעים מהתחייבות החברה לפרוע את הקרן והריבית עד מועד הפירעון בפועל של תעודת הפיקדון - בין אם פירעון במועד הסופי הנקוב או פירעון מוקדם, בגין עילה כלשהי הקבועה בתנאי התעודה. למען הסר ספק, פירעון מוקדם של הקרן הוא חלק מתנאי תשלום תעודות הפיקדון ואינו מהווה אירוע כשל (default).
עמידה בתנאי שטר הנאמנות, כמפורט בדוח זה, מתאימה לרמת הדירוג. מידרוג מותירה את דירוג תעודות הפיקדון (סדרה א'), 1Aaa.il (sf) על כנו.
 

סדרה

סוג

הצמדה

פירעון סופי

ריבית

כמות 1 ₪ ע.נ. (כולל רדומות)

דירוג

ב'

תעודות פיקדון

אירו

20/7/2037

לייבור שבועי בניכוי מרווח

569,700

[1]Aaa.il (sf)

 
מידרוג דירגה את סיכוני האשראי, הנובעים מהתחייבות החברה לפרוע את הקרן והריבית עד מועד הפירעון בפועל של תעודת הפיקדון - בין אם פירעון במועד הסופי הנקוב או פירעון מוקדם, בגין עילה כלשהי הקבועה בתנאי התעודה. למען הסר ספק, פירעון מוקדם של הקרן הוא חלק מתנאי תשלום תעודות הפיקדון ואינו מהווה אירוע כשל (default).
עמידה בתנאי שטר הנאמנות, כמפורט בדוח זה, מתאימה לרמת הדירוג. מידרוג מותירה את דירוג תעודות הפיקדון (סדרה ו'),  1Aaa.il (sf)על כנו. 

סדרה

סוג

הצמדה

פירעון סופי

ריבית

כמות 1 ₪ ע.נ. (כולל רדומות)

דירוג

ו'

תעודות פיקדון

דולר אוסטרלי

20/7/2037

לייבור שבועי בניכוי מרווח

1,578,518

[1]Aaa.il (sf)


הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
x