הרכבי קופות הגמל

רוצים לדעת מה החשיפה של קופוות הגמל לחו"ל? למניות בארץ?

 

 
 

משרד האוצר
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
27/10/2015

נתונים מקוריים באלפי ₪, לסוף חודש

סה''כ - מדווח

סוג קופה

31/01/2015

28/02/2015

31/03/2015

30/04/2015

31/05/2015

30/06/2015

31/07/2015

31/08/2015

30/09/2015

תגמולים ואישית לפיצויים

189,809,986

193,759,663

194,825,332

195,710,413

196,195,228

193,847,879

196,341,606

193,983,786

190,963,642

מרכזית לפיצויים

21,236,504

21,529,657

21,284,487

21,603,289

21,559,753

18,998,089

19,152,764

18,855,210

18,508,852

קרנות השתלמות

159,285,377

163,540,531

165,379,123

166,944,726

167,871,867

164,672,703

167,671,004

166,152,678

164,024,895

מטרה אחרת

946,082

968,833

968,091

971,015

975,407

956,801

965,793

949,217

929,644

סך הכל גמל

371,277,948

379,798,685

382,457,034

385,229,443

386,602,254

378,475,472

384,131,167

379,940,891

374,427,033

דו"ח על הרכב השקעות חודשי

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31/01/2015

28/02/2015

31/03/2015

30/04/2015

31/05/2015

30/06/2015

31/07/2015

31/08/2015

30/09/2015

קוד קליטה

סך הכל גמל

1. מזומנים ושווי מזומנים

22,363,670

21,977,776

22,437,592

23,898,704

22,707,569

22,963,504

22,709,316

23,092,660

22,426,270

 

     א. בישראל

22,013,611

21,328,707

21,519,800

23,049,297

22,023,508

22,345,200

21,962,452

22,351,328

21,680,886

 

           יתרות מזומנים ועו''ש בש''ח

6,543,548

6,479,305

7,221,053

7,824,425

7,777,275

8,144,259

7,854,169

7,039,392

6,881,174

DA12

           יתרות מזומנים ועו''ש נקובים במט''ח

4,777,558

4,048,409

4,481,991

5,005,862

4,193,606

4,403,641

4,181,374

4,754,887

5,113,559

DT11

           פח''ק-פר''י

8,653,905

8,270,828

7,194,558

8,228,683

8,236,818

8,022,092

8,173,199

8,833,892

7,901,022

DA10

           פק''מ עד שלשה חודשים

1,903,440

2,478,904

2,483,591

1,921,496

1,761,331

1,702,232

1,686,528

1,579,365

1,626,043

DT420

           פקדון צמוד מדד עד שלושה חודשים

0

0

0

0

0

0

0

0

0

DT421

           פקדון צמוד מטח עד שלושה חודשים (פצ''מ)

79,236

23,315

110,480

43,211

34,225

46,285

42,000

88,895

118,168

DT422

           פיקדונות במט''ח עד שלושה חודשים

55,923

27,947

28,127

25,621

20,253

26,690

25,182

54,897

40,921

DT423

     ב. בחו"ל

350,059

649,069

917,792

849,408

684,061

618,304

746,864

741,332

745,384

 

           יתרות מזומנים ועו''ש נקובים במט''ח

2,441

156,800

440,837

375,324

176,746

166,519

246,523

258,185

451,597

DT191

           פקדונות במט''ח עד שלושה חודשים

347,618

492,269

476,955

474,084

507,315

451,785

500,341

483,147

293,787

DT424

2. ני"ע

328,284,864

336,877,412

339,073,981

339,901,598

341,542,756

333,301,083

338,435,283

334,014,867

329,231,512

 

   1) תעודות התחייבות ממשלתיות

137,839,250

137,945,379

137,285,969

136,600,960

136,514,825

133,239,292

133,597,767

134,010,658

133,774,356

 

     א. בישראל

132,826,081

132,966,915

132,630,428

132,103,110

132,206,303

129,260,633

129,765,972

130,164,173

129,949,677

 

           א) סחירות

125,804,044

125,987,238

125,750,871

125,192,560

125,263,297

122,289,171

122,769,352

123,148,248

122,927,836

 

           צמוד מדד

42,353,575

43,865,150

43,898,116

44,013,318

43,917,169

42,441,092

41,444,490

42,616,839

43,422,329

DT13

           לא צמוד בריבית קבועה

52,867,776

51,035,226

51,111,174

51,179,976

51,826,588

51,268,941

53,222,230

53,252,290

52,941,045

DT15

           לא צמוד בריבית משתנה

6,155,240

6,182,703

5,985,921

5,656,631

5,413,158

5,490,305

5,485,509

5,413,625

5,375,932

DT16

           צמוד מט''ח

1,025

1,123

1,394

1,247

1,628

3,024

2,195

2,483

2,479

DT14

           מק''מ

24,426,428

24,903,036

24,754,267

24,341,387

24,104,754

23,085,809

22,614,927

21,863,011

21,186,051

DA9

           ב) לא סחירות

7,022,037

6,979,677

6,879,556

6,910,550

6,943,006

6,971,462

6,996,620

7,015,925

7,021,841

 

           אג''ח מיועדות בקופות גמל

216

104

0

0

0

0

0

0

0

DT7

           פקדון חשכ"ל

7,021,821

6,979,573

6,879,556

6,910,550

6,943,006

6,971,462

6,996,620

7,015,925

7,021,841

DA8

     ב. בחו"ל

5,013,169

4,978,464

4,655,542

4,497,851

4,308,522

3,978,659

3,831,795

3,846,485

3,824,679

 

           א) סחירות

5,013,169

4,978,464

4,655,542

4,497,851

4,308,522

3,978,659

3,831,795

3,846,485

3,824,679

 

           ממשלת ישראל שהונפקו בחו''ל

3,949,286

3,966,616

3,943,982

3,771,906

3,479,636

3,172,463

3,039,868

3,229,600

3,220,698

DT17

           שהנפיקה ממשלה זרה

1,063,883

1,011,848

711,559

725,944

828,886

806,196

791,927

616,886

603,981

DT26

           ב) לא סחירות

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

           ממשלת ישראל שהונפקו בחו''ל

0

0

0

0

0

0

0

0

0

DT425

           שהנפיקה ממשלה זרה

0

0

0

0

0

0

0

0

0

DT426

   2) תעודות חוב מסחריות

386,223

386,956

490,659

484,849

638,810

782,629

946,045

774,703

857,207

 

     א. בישראל

386,223

386,956

490,659

484,849

638,810

782,629

946,045

774,703

857,207

 

           א) סחירות

0

0

0

0

0

0

98,775

0

80,663

 

              1 - דרוג AA- ומעלה

0

0

0

0

0

0

98,775

0

80,663

 

              צמוד מדד

0

0

0

0

0

0

98,775

0

80,663

DT427

           ב) לא סחירות

386,223

386,956

490,659

484,849

638,810

782,629

847,270

774,703

776,545

 

              1 - דרוג AA- ומעלה

41,337

41,346

143,043

142,997

143,071

183,417

144,302

144,117

139,928

 

              לא צמוד

41,337

41,346

143,043

142,997

143,071

183,417

144,302

144,117

139,928

DT567

             2 - דרוג BBB- ועד A+

89,338

89,409

87,551

87,823

79,663

127,187

219,920

220,054

213,806

 

              לא צמוד

89,338

89,409

87,551

87,823

79,663

127,187

219,920

220,054

213,806

DT569

             4 - דרוג נמוך מ- BBB- או לא מדורג

253,778

254,420

258,259

252,285

414,333

470,319

481,328

408,765

421,048

 

              צמוד מדד

0

0

0

0

0

0

0

1,101

0

DT432

              לא צמוד

151,306

151,306

151,312

151,311

313,369

371,558

381,667

305,411

319,069

DT573

              צמוד מט''ח

102,472

103,114

106,948

100,974

100,964

98,761

99,661

102,253

101,979

DT572

   3) אג''ח קונצרני

76,410,143

78,729,333

78,705,579

79,719,881

79,580,038

78,100,572

79,600,690

80,976,649

81,068,723

 

     א. בישראל

62,329,434

63,734,112

63,249,545

63,951,987

63,246,040

62,690,155

63,906,273

63,585,215

63,624,209

 

           א) סחירות

44,263,854

45,862,581

46,003,718

46,685,585

46,422,074

46,745,350

47,806,220

47,646,398

47,886,283

 

              1 - דרוג AA- ומעלה

25,071,990

26,205,267

26,912,164

27,855,458

28,084,776

28,920,658

29,243,877

29,061,612

30,708,179

 

              צמוד מדד

20,173,557

21,329,540

21,946,923

22,506,259

22,468,910

22,601,300

22,578,469

22,327,141

23,865,488

DT301

              לא צמוד

4,837,461

4,814,245

4,904,350

5,311,508

5,578,517

6,261,573

6,608,100

6,676,461

6,809,756

DT303

              צמוד מט''ח

60,972

61,482

60,891

37,692

37,348

57,785

57,308

58,010

32,934

DT302

              2 - דרוג BBB- ועד A+

16,913,554

17,486,433

16,927,991

16,717,149

16,268,735

15,917,378

16,645,376

16,711,290

15,301,794

 

              צמוד מדד

13,335,188

13,785,717

13,280,619

13,313,691

12,757,090

12,293,901

12,663,255

12,548,228

11,129,120

DT307

              לא צמוד

3,460,810

3,627,948

3,573,028

3,335,902

3,445,081

3,471,167

3,851,087

3,993,011

3,985,973

DT309

              צמוד מט''ח

117,557

72,768

74,344

67,556

66,564

152,311

131,034

170,050

186,702

DT308

              3 - דרוג נמוך מ- BBB- או לא מדורג

2,278,311

2,170,881

2,163,563

2,112,977

2,068,563

1,907,314

1,916,967

1,873,497

1,876,310

 

              צמוד מדד

1,774,880

1,658,500

1,639,097

1,596,738

1,570,045

1,453,250

1,457,047

1,417,338

1,396,649

DT313

              לא צמוד

437,285

439,016

508,379

502,096

484,430

440,835

447,551

443,896

467,838

DT315

              צמוד מט''ח

66,145

73,364

16,087

14,143

14,088

13,229

12,369

12,263

11,824

DT314

           ב) לא סחירות

18,065,580

17,871,531

17,245,828

17,266,402

16,823,966

15,944,805

16,100,053

15,938,817

15,737,926

 

              1 - דרוג AA- ומעלה

12,420,757

12,279,023

11,699,456

11,691,091

11,458,216

10,936,705

11,154,582

11,023,946

10,909,390

 

              צמוד מדד

11,638,926

11,500,090

10,916,535

10,937,530

10,707,204

10,198,949

10,412,374

10,274,944

10,154,563

DT319

              לא צמוד

596,228

593,569

592,957

578,308

574,423

570,599

565,524

565,450

567,822

DT321

              צמוד מט''ח

185,602

185,364

189,964

175,254

176,589

167,157

176,684

183,551

187,004

DT320

              2 - דרוג BBB- ועד A+

5,071,029

4,986,560

4,893,236

5,106,859

4,911,857

4,611,415

4,549,802

4,485,396

4,389,850

 

              צמוד מדד

4,842,731

4,757,800

4,659,341

4,697,820

4,502,778

4,203,199

4,148,469

4,101,749

4,004,270

DT325

              לא צמוד

82,420

82,901

84,535

85,231

85,353

94,474

84,636

77,367

77,718

DT327

              צמוד מט''ח

145,878

145,859

149,359

323,808

323,726

313,743

316,696

306,280

307,862

DT326

             4 - דרוג נמוך מ- BBB- או לא מדורג

573,794

605,948

653,136

468,451

453,893

396,685

395,669

429,475

438,686

 

              צמוד מדד

131,356

167,223

199,253

199,985

184,046

182,515

153,202

153,475

163,152

DT337

              לא צמוד

64,463

64,319

66,539

65,346

64,615

16,506

16,989

19,054

18,992

DT339

              צמוד מט''ח

377,792

374,172

387,198

202,992

205,059

197,485

225,335

256,804

255,975

DT338

              אחר

183

234

145

129

172

179

142

142

568

DT621

     ב. בחו"ל

14,080,709

14,995,220

15,456,033

15,767,894

16,333,998

15,410,417

15,694,417

17,391,434

17,444,514

 

           א) סחירות - חברות ישראליות

917,037

997,367

1,032,246

1,024,248

949,089

904,417

922,044

970,714

982,269

 

           דרוג A- ומעלה

128,655

130,661

145,495

128,191

128,629

121,488

128,692

139,050

134,211

DT454

           דרוג BBB- ועד BBB+

617,810

693,298

709,858

695,487

618,588

613,776

642,086

666,754

680,897

DT455

           דרוג נמוך מ- BBB- או לא מדורג

170,572

173,408

176,893

200,570

201,872

169,153

151,266

164,910

167,161

DT456

           ב) לא סחירות - חברות ישראליות

869,984

870,623

885,504

861,830

868,088

824,334

844,590

1,006,400

1,028,227

 

           דרוג A- ומעלה

637,017

640,179

645,422

629,974

629,174

602,738

618,219

644,635

656,478

DT460

           דרוג BBB- ועד BBB+

232,817

230,292

239,928

231,705

234,624

217,413

222,130

230,705

237,269

DT461

           עם בטוחה מספקת בדרוג נמוך מ- BBB- או ללא דרוג

0

0

0

0

0

0

0

126,638

129,977

DT558

           דרוג נמוך מ- BBB- או לא מדורג

151

152

155

151

4,290

4,184

4,241

4,422

4,502

DT462

           א) סחירות - חברות זרות

12,270,320

13,104,513

13,515,121

13,859,287

14,489,796

13,652,946

13,889,504

15,375,395

15,395,034

 

           דרוג A- ומעלה

1,899,116

2,016,084

2,068,916

2,099,383

2,252,993

2,138,349

2,190,735

2,648,823

2,753,797

DT457

           דרוג BBB- ועד BBB+

7,414,703

7,708,357

7,857,091

7,918,270

8,297,204

7,787,157

7,915,083

8,715,819

8,763,483

DT458

           דרוג נמוך מ- BBB- או לא מדורג

2,956,501

3,380,072

3,589,114

3,841,634

3,939,599

3,727,440

3,783,685

4,010,753

3,877,754

DT459

           ב) לא סחירות - חברות זרות

23,368

22,717

23,162

22,529

27,026

28,720

38,279

38,924

38,984

 

           דרוג A- ומעלה

0

0

0

0

0

0

0

0

0

DT463

           דרוג BBB- ועד BBB+

0

0

9,352

9,097

13,500

15,551

25,014

25,558

25,575

DT464

           עם בטוחה מספקת בדרוג נמוך מ- BBB- או ללא דרוג

0

0

0

0

0

0

0

0

0

DT559

           דרוג נמוך מ- BBB- או לא מדורג

23,368

22,717

13,810

13,432

13,525

13,169

13,265

13,367

13,409

DT465

   4) מניות (למעט מוחזקות)

47,720,490

50,652,097

53,169,120

53,016,972

53,229,951

52,085,387

53,953,093

51,372,825

48,343,395

 

     א. בישראל

36,270,546

38,667,988

41,174,585

41,645,301

41,873,483

40,910,440

42,469,175

40,320,949

38,560,939

 

           א) סחירות