מידרוג מאשרת דירוג אג"ח לחברת רבד

 

 
 

עומר רגב
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
28/10/2015

בהמשך לדוח עדכון פעולת הדירוג שפורסם בתאריך 14/10/15 לחברת "רבד בע"מ" (להלן: "החברה"), מידרוג מאשרת דירוג Baa1.il באופק יציב לאגרות חוב שבכוונת החברה להנפיק, בסך של עד 80 מ' ₪ ע.נ. באמצעות הנפקת סדרה חדשה (סדרה ג'), חלף 70 מ' ₪ ע.נ. כפי שפורסם בדוח עדכון פעולת הדירוג האמור לעיל. היקף זה מהווה הרחבה של יתרת הסכום לניצול מסך הסכום שאושר בפעולת הדירוג  מיום 21/04/15 וטרם נוצלה.

דירוג ההנפקה מתייחס למבנה ההנפקה בהתבסס על נתונים שנמסרו למידרוג עד ליום 27/10/2015. למידרוג הזכות לדון שנית בדירוג ולשנות את הדירוג שניתן, בהתאם למבנה ההנפקה, ככל שתבוצע.

להלן פירוט סדרות האג"ח המדורגות שבמחזור, נכון ל-30/06/2015:
 
*נציין כי כנגד אג"ח א' קיימים שעבודים על חלק מזכויות החברה בנכסים בישראל: בית אגיש-רבד ובניין פלטינום. לאחר בחינת הבטוחה וטיבה ולאור רמת הדירוג, לא נמצא מקום לתת דירוג שונה מיתר הסדרות המדורגות

להרחבה של שיקולי הדירוג הנכם מופנים לדוח פעולת הדירוג מחודש אפריל 2015 ולדוח עדכון פעולת הדירוג מחודש אוקטובר 2015 (תאריך 14/10/15)

אודות החברה

רבד פועלת בתחום הנדל"ן המניב ועוסקת באיתור, רכישה, תפעול והשבחה של נכסים מניבים בארץ ובחו"ל. החברה הוקמה בשנת 1951 כחברה פרטית ובשנת 1993 נרשמה למסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב. נכון לדצמבר 2014, לחברה 15 נכסים מניבים במערב אירופה, בקנדה ובישראל, בשטח כולל (חלק חברה) של כ- 87 אלף מ"ר וכן בתי אבות סיעודיים באנגליה (פעילות המבוצעת בשותפות עם חברת "בית הזהב") החל משנת 2013.החל משנת 2007, בעל המניות העיקרי בחברה הינו יגאל אהובי, המחזיק בכ- 63.7% ממניות החברה ומשמש גם כיו"ר פעיל. 


הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
x