בנק לאומי >> המדד המשולב לבחינת מצב המשק מצביע על קצב צמיחה איטי

 

 
 

ד"ר גיל בפמן
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
29/10/2015


ריבית בנק ישראל-המדיניות המוניטרית  תשאר מרחיבה לפחות עד הרביע השני של השנה הבאה

בנק ישראל הודיע ב-26 באוקטובר, כי הריבית לחודש נובמבר תישאר ברמה של 0.1%. נראה כי לדעת בנק ישראל הנתונים שהתפרסמו מאז ההחלטה הקודמת לפני כחודש לא הצריכו שינוי בהחלטה תוך הורדת ריבית. בפרט, כחלק מהגורמים להחלטה, ציין הבנק המרכזי את העובדה שסביבת האינפלציה לטווח הקצר, אשר חלק ממדדיה מצביעים על אינפלציה שלילית ו/או חיובית הקרובה לאפס, מושפעת מגורמים חד-פעמיים (הפחתת מע"מ ומחירי החשמל והמים על רקע של ירידת מחירי האנרגיה). בניטרול השפעת גורמים אלה, עלו המחירים בקצב הקרוב לגבול התחתון של יעד יציבות המחירים שהוא 1%-3%. על רקע זה ולאור העובדה שציפיות האינפלציה הנגזרות משוק ההון לטווח הבינוני והארוך מצביעות על קצב עליית מחירים הקרוב למרכז תחום היעד, ניתן להעריך כי בנק ישראל צופה חזרה של האינפלציה לתחום היעד ללא צורך לעשות שינוי במדיניות, למרות שציין כי מידת הסיכון להשגת היעד נותרה גבוהה יחסית. באשר לפעילות הריאלית, צוינה העובדה שהמשק ממשיך לצמוח בקצב מתון (תוך גידול בסיכונים לצמיחה) בהובלת הצריכה הפרטית והמשך החולשה ביצוא. זאת, בין השאר, על רקע התחזקות השקל, כאשר צוינה העובדה המדאיגה כי בשנתיים האחרונות, ביצועי היצוא של סחורות ושירותים נופלים מאלה של מדינות ה-OECD. 

לסיכום, למרות ציון העובדה כי הסיכונים להשגת יעד האינפלציה נותרו גבוהים וכי הסיכונים לצמיחה גברו אף הם, בחרה הועדה שלא לעשות שינוי בריבית. עם זאת, הועדה הדגישה, לראשונה, באופן המזכיר את ה"קווים המנחים" (forward guidance) המקובלים בבנקים מרכזיים בעולם, ובפרט בבנק המרכזי של ארה"ב, כי היא מעריכה "שהמדיניות המוניטרית תיוותר מרחיבה למשך זמן רב". להערכתנו, ולאור העובדה שהריבית הריאלית שלילית מזה זמן רב (ראה/י גרף) נראה כי שינוי מגמה ומעבר למדיניות מצמצמת (העלאת ריבית) לא תחול לפני הרביע השני של השנה הבאה.

המדד המשולב לבחינת מצב המשק מצביע על קצב צמיחה איטי 

המדד המשולב לבחינת מצב המשק עלה בחודש ספטמבר ב-0.1% וב-12 החודשים האחרונים הסתכמה עלייתו בכ-3.1%. קצב העלייה בספטמבר הואט בהשוואה לחודשים קודמים אך אין להסיק מכך, לעת עתה, על שינוי מגמה. ניתוח ארוך טווח מלמד כי קצב הצמיחה של המדד המשולב (המשקף את פעילות הסקטור העסקי) מצוי כיום סביב 3% (ראה/י גרף), הנמוך מהממוצע ארוך הטווח (כ-4% ב-15 השנים האחרונות). יש בכך ביטוי, מחד, ל"ירידת המדרגה" בקצב הצמיחה בעקבות המשבר העולמי אשר פגע בביקוש ליצוא הישראלי, מנוע הצמיחה העיקרי בשנים שקדמו למשבר. מאידך, אין מדובר כיום בצמיחה שלילית בדומה למצב בשנים 2001-2002 ו-2009. באשר להשלכות של גל האלימות, אשר טרם בא לידי ביטוי בנתונים, ראוי לציין כי בנק ישראל העריך בהודעת הריבית אשר פורסמה ב-26/10, כי נסיון העבר מלמד שגל האלימות יכול להשפיע לרעה על הצריכה הפרטית ועל התיירות, אולם במידה והוא לא יימשך עוד זמן רב, השפעתו צפויה להיות מתונה. כמו כן, לדעת בנק ישראל, ההרעה במצב הביטחוני כמעט לא באה לידי ביטוי עד כה בשווקים הפיננסיים. להערכתנו, האירועים הביטחוניים האחרונים יפגעו בפעילות המשק ברביע האחרון של השנה, אך בשל פיגור בפרסום הנתונים (בפרט, בתחום הפדיון של ענפי המשק, בעיקר בתחום המסחר, שירותי האוכל והשירותים הנלווים לענף התיירות) רק לקראת סוף השנה ניתן יהיה לקבל הערכה כמותית על כך. על רקע זה, על פי התחזית העדכנית של לאומי, נראה כי בהיעדר החרפה במצב הביטחוני, בשנת 2016 צפוי הסקטור העסקי לצמוח בכ- 3.3% והתוצר המקומי הכולל של ישראל צפוי לצמוח בכ-3.0%, שיעורים הנמוכים מהממוצעים ארוכי הטווח. להתמשכות האלימות ו/או החרפתה תהיה השפעה שלילית על צמיחת הסקטור העסקי.

סקר החברות של בנק ישראל – התרחבות בפעילות ענפי הבנייה והשירותים. מנגד, נמשכת ההתכווצות בתעשייה

סקר החברות של בנק ישראל, המבוסס על דיווחים איכותיים (ולא כמותיים) של חברות מענפים שונים בסקטור העסקי, מלמד על עלייה מתונה בקצב התרחבות הפעילות הכלכלית במשק במהלך הרביע השלישי של השנה, בהשוואה לרביע השני.

עם זאת, קיימת שונות גדולה יחסית בין ענפי הפעילות השונים. בענפי הבנייה (בעיקר) והמסחר נרשמה צמיחה מהירה בפעילות, בעוד בענפי התעשייה נמשכת ההתכווצות. שונות זו, מדגישה את חוסר האיזון בהרכב צמיחת המשק הישראלי בעת האחרונה, שנשען בעיקר על צריכה פרטית ובנייה למגורים ופחות על היצוא (בפרט, התעשייתי).

כפי שניתן לראות בתרשים, ברביע הרביעי של 2014 חלה התאוששות מהירה בפעילות, ומאזן הנטו (ההפרש שבין אחוז החברות שמדווחות על עלייה בפעילות לבין אחוז החברות שמדווחות על ירידה) חזר להיות חיובי, לאחר שירד לתחום השלילי בשל מבצע "צוק איתן". בשני הרביעים הראשונים של 2015 נותר מאזן הנטו סביב האפס, ושיקף למעשה יציבות בפעילות. ואילו ברביע השלישי של השנה חזר מאזן הנטו לתחום החיובי, והצביע על שיפור מסוים בפעילות הסקטור העסקי. במבט קדימה, על פי ציפיות החברות שהשתתפו בסקר, במהלך הרביע הרביעי של השנה צפוי המשך שיפור מתון בפעילות הכלכלית של הסקטור העסקי, בהובלת ענפי הבנייה והשירותים.

נציין כי בענף הבנייה היקף הפעילות המדווח הגיע לרמת שיא, על רקע התרחבות בפעילות הבנייה – הן של מבנים והן של תשתיות. במקביל, מגבלות ההיצע בענף (המקשות על הרחבת הפעילות), ובעיקר מגבלת מחירי הקרקעות והמחסור בעובדים מקצועיים, נותרו בדרגת חומרה גבוהה. הציפיות הן להמשך התרחבות בפעילות גם ברביע הרביעי של השנה. מנגד, נמשכת ההתכווצות בתעשייה זה רביע שלישי ברציפות, עקב ירידה במכירות ליצוא וגם לשוק המקומי. נציין כי החולשה ניכרת בעיקר בענפי התעשייה המסורתית. הציפיות לרביע הרביעי הן להמשך ירידה דומה בהזמנות המקומיות ולירידה חדה יותר ביצוא. נדגיש כי לא מן הנמנע שהערכות הפירמות בחודשים הבאים, ומידת האופטימיות שלהן, יושפעו מצעדי המדיניות הכלכלית העתידיים של הממשלה.

ד"ר גיל בפמן ראש אגף הכלכלה בחטיבה הפיננסית של לאומי

הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
x